The crime of issuing “empty” VAT invoices

Authors

  • Krystyna Patora Prokuratura Regionalna w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.86.08

Keywords:

value added tax (VAT), input tax (on purchase), tax due (on sale), ‘empty’ invoice

Abstract

The subject of this article was issuing ‘empty’ invoices, including first and foremost explanation what should be understood under this concept in the jurisprudence of Polish Courts as well as the Tribunal of Justice. Moreover, the subject of consideration covered tax effects concerning the possibility of deducting the sum indicated on the invoice by the recipient of the invoice as well as those for the invoice issuer resulting from article 108 of the act of tax on goods and services. Due to the fact that the legal qualification of these events is not uniformly recognized in jurisprudence and in the doctrine, it has become indispensable to present views in this respect.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrejew, Igor. 1970. Polskie prawo karne w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Andrejew, Igor. 1988a. Kodeks karny – krótki komentarz dla studiujących. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Andrejew, Igor. 1988b. Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Buchała, Kazimierz. 1980. Prawo karne materialne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Buchała, Kazimierz, Andrzej Zoll. 1998. Kodeks karny. Część ogólna. Kantor Wydawniczy Zakamycze.
Google Scholar

Dębski, Ryszard (red.). 2013. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Duda, Jacek. 2013. „Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12”. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1: 123–133.
Google Scholar

Duży, Jerzy. 2013. „Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lutego 2011 roku. II AKa 476/10”. Prokuratura i Prawo 5: 176–182.
Google Scholar

Górniok, Oktawia. 2004. „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2004 r., V KK 248/03”. Orzecznictwo Sądów Polskich 12: 683–689.
Google Scholar

Hermann, Mikołaj, Sebastian Sykuna (red.). 2016. Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Kanarek, Janusz. 2013. „Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12”. Palestra 7–8: 173–177.
Google Scholar

Kardas, Piotr. 2007. „Karnoprawne aspekty posłużenia się fakturą nierzetelną”. Prokuratura i Prawo 2: 5–27.
Google Scholar

Kołodziejski, Paweł. 2015. „Skuteczność ścigania przestępczości skarbowej a zmiany systemowe”. Prokuratura i Prawo 3: 86–105.
Google Scholar

Kubacki, Ryszard, Adam Bartosiewicz. 2005. Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Liszewska, Agnieszka. 2017. „Odpowiedzialność karna za wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub używanie takiej faktury po nowelizacji”. Przegląd Podatkowy 9: 17–23.
Google Scholar

Marek, Andrzej. 2006. Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Modzelewski, Witold. 2017. „Wystawianie i ewidencjonowanie faktur VAT w świetle nowych przepisów Kodeksu karnego”. Doradztwo Podatkowe 2: 4–10.
Google Scholar

Mozgawa, Marek. 2017. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Google Scholar

Oczkowski, Tomasz. 2009. „Problematyka prawnokarnej oceny wyłudzenia podatku VAT”. Proku­ratura i Prawo 7–8: 82–101.
Google Scholar

Ożóg, Irena (red.). 2017. Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Radzikowski, Krzysztof. 2017. „Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego w zakresie tzw. przestępstw fakturowych”. Przegląd Podatkowy 3: 34–46.
Google Scholar

Tyszkiewicz, Leon. 1977. „Istota współsprawstwa na tle kodeksu karnego”. Problemy Prawa Karnego 3: 13–24.
Google Scholar

Tyszkiewicz, Leon. 1990. „Problemy współdziałania przestępnego de lege ferenda”. Palestra 34 (1):
Google Scholar

–61. Wąsek, Andrzej. 1977. Współsprawstwo w polskim prawie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Google Scholar

Wilk, Leszek. 2013. „Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12. Prawo karne skarbowe – idealny zbieg przestępstw”. Orzecznictwo Sądów Polskich 7–8: 602–609.
Google Scholar

Wolter, Władysław. 1973. Nauka o przestępstwie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Dyrektywa nr 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L z 2006 r. Nr 347/1).
Google Scholar

Szósta dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicenia podstaw wymiary podatku (77/388/EWG) (Dz.Urz. UE L z 1977 r. Nr 145.1).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2226 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 244).
Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 1 marca 2004 r., V KK 248/03, OSNKW 2004, nr 5, poz. 51.
Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 21/12, LEX nr 1252699.
Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 15 listopada 2013 r., II KK 295/13, LEX nr 1391781.
Google Scholar

Uchwała SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12, LEX nr 1252697.
Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 30 lipca 2009 r., I FSK 866/08, LEX nr 552188.
Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 grudnia 2009 r., I FSK 1859/08, LEX nr 615971.
Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 września 2011 r., I FSK 1403/10, LEX nr 1068161.
Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 2 października 2012 r., I FSK 2017/11, LEX nr 1233050.
Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r., I FSK 1537/13, LEX nr 1658030.
Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r., I FSK 1824/15, LEX nr 2314508.
Google Scholar

Wyrok SA w Katowicach z dnia 26 marca 1998 r., AKa 41/98, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego”. 1998. Prokuratura i Prawo [dodatek] 11–12: 26.
Google Scholar

Wyrok SA w Katowicach z dnia 25 maja 2012 r., II AKa 97/12, LEX nr 1220220.
Google Scholar

Wyrok SA w Katowicach z dnia 16 stycznia 2014 r., II AKa 195/13, LEX nr 1422354.
Google Scholar

Wyrok SA w Katowicach z dnia 8 sierpnia 2014 r., II AKa 200/14, LEX nr 1500762.
Google Scholar

Wyrok SA w Łodzi z dnia 14 października 1998 r., II AKa 129/98, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego”. 2000. Prokuratura i Prawo [dodatek] 5: 18.
Google Scholar

Wyrok SA w Łodzi z dnia 23 listopada 2000 r., II AKa 169/00, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego”. 2001. Prokuratura i Prawo Prokuratura i Prawo [dodatek] 6: 13.
Google Scholar

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 12 maja 2016 r., II AKa 4/16, LEX nr 2093798.
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 22 listopada 1971 r., Rw 1202/71, OSNKW 1972, nr 3, poz. 54.
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 25 sierpnia 1987 r., III KR 288/87, OSNPG 1988, nr 7, poz. 68.
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 30 września 2003 r., I KZP 22/03, OSNKW 2003, nr 9–10, poz. 75.
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 19 marca 2008 r., II KK 347/07, LEX nr 388503.
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 12 sierpnia 2008 r., V KK 76/08, LEX nr 449041.
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 22 października 2009 r., IV KK 433/08, OSNwSK 2009, nr 1, poz. 2115.
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 31 marca 2015 r., I KZP 28/14, OSNKW 2015, nr 5, poz. 40.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 1989 r., C-342/87, LEX nr 84293.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 6 listopada 2003 r., C-78/02, LEX nr 174079.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawach połączonych C-439/04 Axel Kittel v. Państwo Belgijskie oraz C-440/04 Państwo Belgijskie v. Recolta Recycling SPRL. http://www.eur-lex.europa.eu [dostęp 3.06.2018].
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 18 czerwca 2009 r., C-566/07, LEX nr 498853.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 21 czerwca 2012 r., C-80/11, LEX nr 1165797.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 6 grudnia 2012 r., C-285/11, LEX nr 1229752.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 31 stycznia 2013 r., C-642/11, LEX nr 1258555.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 13 lutego 2014 r., C-18/13, LEX nr 1424765.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 22 października 2015 r., C-277/14, LEX nr 1814891.
Google Scholar

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2011 r., I SA/Bd 118/11, LEX nr 990375.
Google Scholar

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2017 r., I SA/Bd 444/17, LEX nr 2326299.
Google Scholar

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 czerwca 2014 r., III SA/Gl 70/14, LEX nr 150830.
Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 maja 2010 r., III SA/Wa 384/10, LEX nr 603708.
Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r., III SA/Wa 3318/15, LEX nr 2267959.
Google Scholar

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2008 r., I SA/Wr 143/08, LEX nr 485315.
Google Scholar

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2017 r., I SA/Wr 1373/16, LEX nr 2315820.
Google Scholar

Published

2019-03-19

How to Cite

Patora, K. (2019). The crime of issuing “empty” VAT invoices. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 86, 91–111. https://doi.org/10.18778/0208-6069.86.08

Issue

Section

Articles