CN Code as a Legal and Tax Standard

Authors

  • Adam Drozdek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Polityk Regulacyjnych, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.04

Keywords:

excise tax, Binding Tariff Information, customs law, customs tariff, CN code

Abstract

The Excise Tax Act provides one of many forms of official tax law interpretations, i.e. the Binding Tariff Information. Pursuant to Article 7d, it is supposed to ensure the uniform application of the Excise Tax Act within taxation of excise goods or passenger cars, particularly by the interpretation that takes into consideration the classification in the system corresponding to the Combined Nomenclature (CN). Such interpretations are any General Rules for the Interpretation of the Combined Nomenclature and explanations of the customs tariff in accordance with the legal status as of the effective date of the Excise Tax Act, intended for the tax authorities and the Customs and Tax Service.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borkowski, Janusz. 1995. „Glosa do wyroku NSA z dnia 24 czerwca 1993 r., SA/Wr 1852/92”. Orzecznictwo Sądów Polskich 1: 23.
Google Scholar

Drozdek, Adam. 2017. Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym. Szczecin: Wydawnictwo BW Jan Brodziński.
Google Scholar

Drozdek, Adam. 2019. „Oddziaływanie unijnego prawa celnego na podatek od towarów i usług na przykładzie Wiążącej Informacji Stawkowej”. W Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych. Red. Agnieszka Franczak, Aneta Kaźmierczyk. 601–612. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Drozdek, Adam. 2019. „Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego – kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy”. Przegląd Prawa Publicznego 10: 98–109.
Google Scholar

Kalinowski, Marek. 2013. Przedmiot podatku. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
Google Scholar

Lyons, Timothy. 2001. EC Customs Law. New York: Oxford.
Google Scholar

Mastalski, Ryszard. 2008. Stosowanie prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Mastalski, Ryszard. 2012. „Przepisy prawa podatkowego”. W Ordynacja podatkowa. Komentarz. Red. Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Ryszard Mastalski, Janusz Zubrzycki. 32–39. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
Google Scholar

Morawski, Wojciech 2012. Interpretacje prawa podatkowego i celnego – stabilność i zmiana. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Weerth, Carsten. 2017. „HS 2002–HS 2017: Notes of the tariff nomenclature and the additional notes of the EU revisited”. World Customs Journal 11(1): 49–68.
Google Scholar

Werner, Aleksander. 2014. „Klasyfikacja celna artykułów świątecznych – czy kultura ma wpływ na wysokość obciążeń celnych?” W Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian. Red. Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn. 428–435. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r. (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 202 z dn. 7.06.2016 r., 47).
Google Scholar

Konwencja w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów sporządzonej w Brukseli w dniu 14 czerwca 1983 r. (Dz.Urz. WE L Nr 198 z 20.07.1987 r., 3 – Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 3, 3, ze. zm.).
Google Scholar

Protokół zmian do niej z dnia 24 czerwca 1986 r. (Dz.Urz. WE L Nr 198 z 27.07.1987 r., 11 – Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 3, 10).
Google Scholar

Rozporządzenie Rady nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 7.09.1987 r., 1).
Google Scholar

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Google Scholar

Konwencja o utworzeniu Rady Współpracy Celnej sporządzona w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r. (Dz.U. z 1978 r. Nr 11, poz. 43).
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej (Dz.U. Nr 74, poz. 830 ze zm.).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej (M.P. 2006, Nr 86, poz. 880).
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 19 listopada 1975 r., w sprawie 38/75 Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen v. Inspecteur der invoerrechten en accijnzen, ECR 1975, s. 01439.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 27 kwietnia 2006 r., w sprawie C-15/05, Kawasaki Motors Europe NV v. inspecteur van de Belastingdienst/Douane District Rotterdam, ECR 2006/4/I-3657, Le Xnr 192198.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 6 grudnia 2007 r., w sprawie C-486/06 BVBA VAN LANDEGHEM v. BELGISCHE STAAT, ZOTSiS 2007, nr 12A, poz. I-10661.
Google Scholar

Wyrok TK z dnia 3 kwietnia 2001 r., sygn. K 32/99, Lex nr 46867.
Google Scholar

Wyrok TK z dnia 6 marca 2002 r., sygn. P 7/00, Lex nr 54047.
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 13 listopada 1996 r., sygn. III RN 28/96, Lex nr 29116.
Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 24 czerwca 1993 r., sygn. SA/Wr 1852/92, Lex nr 10841.
Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 1998 r., sygn. V SA 598/97, Lex nr 59016.
Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 16 września 2015 r., sygn. I GSK 152/14, Lex nr 2091047.
Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. II FSK 345/18, Lex nr 2798786.
Google Scholar

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 26 lutego 2020 r., sygn. III SA/Łd 1026/18, Lex nr 2895521.
Google Scholar

Pismo Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. WIA-2015–00001.
Google Scholar

Pismo Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 21 października 2019 r., sygn. WIA-2019–00046.
Google Scholar

Published

2021-12-30

How to Cite

Drozdek, A. (2021). CN Code as a Legal and Tax Standard . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 97, 87–100. https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.04

Issue

Section

Articles