Systemic Determinants of the Scope of Application of the Legal Definition of „Beneficiary” under the Cohesion Policy

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.105.06

Keywords:

European funds, cohesion policy, legal definition, beneficiary

Abstract

The general framework for spending the EU budget, adopted by authorized institutions, is to contribute to the implementation of the strategic development goals set by individual Member States. It is up to national legislators to develop and specify such regulations, who remain authorized to issue relevant normative acts in accordance with the applicable institutional and procedural autonomy (Galetta 2010). In the Polish legal system, the legislator adopts appropriate statutory regulations for each successive programming period of the EU budget. Under the cohesion a co-financing agreement and on the basis of an administrative decision has been retained. So far, the concept introduced in this way had different meanings depending on the content of the provisions formulated by the EU legislator and the national legislator. Therefore, it was necessary to take into account the definition of „beneficiary” contained in both separate provisions of national law and European law, often also taking into account the specificity of the purpose of individual funds. The legal definitions introduced in this respect had a specific scope of validity. However, it was not always identical to the intentions of the national legislator. At the same time, there were systemic factors which, on the one hand, extended the scope of application of the introduced legal definitions, and, on the other hand, limited them.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajdukiewicz, Kazimierz. 2006. Język i poznanie. Wybór pism z lat 1920–1936. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Andrzejewski, Marek. 2008. „Z wędrówek po pograniczu cywilistyki i prawa administracyjnego, czyli o ewolucji prawa pomocy społecznej”. W Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego. Red. Marek Andrzejewski, Lechosław Kociucki, Małgorzata Łączkowska, Anna Natalia Schultz. 505–509. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
Google Scholar

Bartoszewicz, Michał. 2018. „Definicje legalne w świetle zasady określoności prawa”. W Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi. Red. Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński. 355–364. Wrocław: Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Bielska-Brodziak, Agnieszka. 2008. „Kłopoty z definicjami legalnymi”. W System prawny a porządek prawny. Red. Olgierd Bogucki, Stanisław Czepita. 159–174. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Google Scholar

Borowicz, Konrad. 2008. Zasady prowadzenia polityki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Borszowski, Paweł. 2017. „Definiowanie pojęć w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości”. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 8: 193.
Google Scholar

Brzeziński, Bogumił. 2002. Szkice z wykładni prawa podatkowego. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
Google Scholar

Galetta, Diana-Urania. 2010. Procedural Autonomy of EU Member States: Paradise Lost? A Study on the „Functionalized Procedural Competence” of EU Member States. Heidelberg–Dordrecht–London–New York: Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-12547-8
Google Scholar

Halasz, Artur. 2019. Definicje pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków obrotowych. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Halasz, Artur. 2020. „Stosowanie definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym – w poszukiwaniu woli ustawodawcy”. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 120(1): 599–607.
Google Scholar

Karwatowicz, Grzegorz. Marta Lamch-Rejowska. 2013. Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Wrocław: Presscom.
Google Scholar

Kmieciak, Zbigniew. 2015. „Idea procedur administracyjnych trzeciej generacji (na przykładzie postępowania w sprawach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych)”. Państwo i Prawo 5: 3–16.
Google Scholar

Kohtamäki, Natalia. 2019. Prawo hybrydowe w porządku normatywnym Unii Europejskiej. Warszawa–Pułtusk: Oficyna Wydawnicza ASPRA.
Google Scholar

Malinowski, Andrzej. 2006. Polski język prawny. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Lexis Nexis.
Google Scholar

McCormick, John. 2010. Zrozumieć Unię Europejską. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Morawski, Lech. 2014. Zasady wykładni prawa. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
Google Scholar

Nowicki, Paweł. 2012. „Zamówienia publiczne jako instrument gwarantujący efektywność wydatków w realizacji projektów unijnych”. W Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych. Red. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy. 139– 159. Gdańsk–Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
Google Scholar

Piwowarczyk, Agnieszka. 2016. „Umowa o dofinansowanie projektu w kontekście dodatkowych obowiązków w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych”. Przegląd Naukowy Disputatio 21: 95–106.
Google Scholar

Piwowarczyk, Agnieszka. 2017. Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Piwowarczyk, Agnieszka. 2019. „Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w procedurach Prawa zamówień publicznych”. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 11: 8–13. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2019.11.2
Google Scholar

Płeszka, Krzysztof. 1988. „Hierarchia w systemie prawa”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z nauk politycznych 33: 53.
Google Scholar

Płowiec, Witold. 2006. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP. Poznań: Wydawnictwo UAM.
Google Scholar

Podkowik, Jan. 2012. „Charakter prawny wytycznych dotyczących programów operacyjnych finansowanych ze środków UE”. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4: 69–86.
Google Scholar

Pohl, Łukasz. Maciej Zieliński. 2011. „W sprawie rzetelności wiedzy o wykładni”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1: 10.
Google Scholar

Poździk, Rafał. 2014. „Zasady wdrażania funduszy unijnych w latach 2014–2020”. Europejski Przegląd Sądowy 12: 4–10.
Google Scholar

Prandota-Prandecka, Ewa. 2008. „Kontrakt socjalny jako narzędzie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej beneficjenta pomocy społecznej – zagadnienia wybrane”. W Umowy w administracji. Red. Jan Boć, Ludmiła Dziewięcka-Bokun. Wrocław: Kolonia Limited.
Google Scholar

Saługa, Paweł. 2008. „Sposoby wyodrębniania definicji legalnych”. Państwo i Prawo 5: 76–86.
Google Scholar

Sawczuk, Wojciech. 2017. „Stosowanie przez sądy administracyjne aktów pozostających poza konstytucyjnym systemem źródeł prawa – na przykładzie aktów regulujących politykę rozwoju”. W Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego sądu Administracyjnego. Red. Jakub Królikowski, Jan Podkowik, Jarosław Sułkowski. 253–276. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Sobczak, Jacek. 2016. „Prawodawstwo samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”. Studia Iuridica Lublinensia 4: 221–234.
Google Scholar

Stahl, Małgorzata. 2013. „Prawne formy działania administracji publicznej – ugody, porozumienia administracyjne, umowy publicznoprawne, publiczne, administracyjne, umowy cywilne”. W Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Red. Małgorzata Stahl. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer Business.
Google Scholar

Szoplińska, Agata. 2002. „Polityki wspólnotowe”. W Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej). Red. Andrzej Wróbel. 572–573. Kraków: Zakamycze.
Google Scholar

Szostak, Ryszard. 2012. „O niektórych uwarunkowaniach efektywności zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich”. W Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych. Red. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy. 139– 159. Gdańsk–Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
Google Scholar

Świstak, Marek. 2015. „Polityka regionalna”. W Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan prawny i perspektywy. Red. Marek Świstak, Jan Wiktor Tkaczyński. 57–97. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Talaga, Robert. 2012. „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie prowadzenia polityki rozwoju”. W Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka. Red. Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl. 320–333. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
Google Scholar

Talaga, Robert. 2022. „Definicja legalna beneficjenta środków publicznych wydatkowanych w ramach polityki spójności”. Acta Iuris Stetinensis 1(37): 125–143. https://doi.org/10.18276/ais.2022.37-07
Google Scholar

Wierczyński, Grzegorz. 2003. „Komentarz do § 9 Załącznika Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie ‘zasad techniki prawodawczej’”. W Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia. Red. Jarosław Warylewski. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
Google Scholar

Wierczyński, Grzegorz. 2016. Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Wlaźlak, Katarzyna. 2009. „O swoistych źródłach prawa administracyjnego – wybrane problemy badawcze”. W Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Red. Paweł Chmielnicki, Anna Dybała. 114–117. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Wronkowska, Sławomira. Zygmunt Ziembiński. 2001. Zarys teorii prawa. Poznań: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi.
Google Scholar

Zieliński, Maciej. 2002. Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
Google Scholar

Żurawik, Artur. 2021. Wykładnia w prawie gospodarczym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 260 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 225).
Google Scholar

Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818).
Google Scholar

Ustawa z dnia 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).
Google Scholar

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30.07.2004 r. w sprawie przyjęcia strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004–2006 (Dz.U. nr 176 poz. 1827).
Google Scholar

Rozporządzenie z dnia 8.09.2004 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” (Dz.U. nr 207 poz. 2177 ze zm.).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.10.2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader +” (Dz.U. nr 217 poz. 1838).
Google Scholar

Orzeczenie TK z 18.10.1994 r., K 2/94, OTK ZU 1994, poz. 36.
Google Scholar

Wyrok NSA z 10.05.2007 r., II FSK 739/06, LEX nr 339589.
Google Scholar

Wyrok NSA z 23.08.2007 r., II OSK 1118/06, LEX 352065.
Google Scholar

Wyrok NSA z 7.01.2009 r., I OSK 1872/07, LEX nr 528052.
Google Scholar

Wyrok NSA z 9.12.2009 r., II FSK 1145/08, LEX nr 565811.
Google Scholar

Wyrok NSA z 26.08.2010 r., II OSK 1297/09, LEX nr 1613214.
Google Scholar

Wyrok NSA z 27.11.2015 r., II OSK 2253/15, LEX nr 2002180.
Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z 25.06.2008 r., V SA/Wa 45/08, LEX nr 566662.
Google Scholar

Postanowienie WSA w Poznaniu z 17.08.2006 r., III SA/Po 460/06 LEX nr 911169.
Google Scholar

Postanowienie WSA w Poznaniu z 17.08.2006 r., III SA/Po 545/06 LEX nr 911262.
Google Scholar

Published

2023-12-22 — Updated on 2024-02-15

Versions

How to Cite

Talaga, R. (2024). Systemic Determinants of the Scope of Application of the Legal Definition of „Beneficiary” under the Cohesion Policy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 105, 87–104. https://doi.org/10.18778/0208-6069.105.06 (Original work published December 22, 2023)

Issue

Section

Articles