The problem of constitutionality of the composition of the current National Council of the Judiciary in Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.93.03

Keywords:

constitution, judiciary power, the National Council of the Judiciary

Abstract

The National Council of the Judiciary was established in Poland in 1989 as a constitutional body. Her most important task is to safeguard the independence of the courts and the independence of judges. From the beginning, it is a mixed body composed of representatives of the legislative, executive and judicial powers dominated by judges. The 1997 Constitution established that this body consists of 25 members: the First President of the Supreme Court, the Minister of Justice, the President of the Supreme Administrative Court, a person appointed by the President of the Republic of Poland, fifteen members selected from among the Supreme Court judges, common courts, administrative courts and courts military members, four members elected by the Sejm from among deputies and two members elected by the Senate from among senators (Article 187 § 1). Therefore, the Constitution does not explicitly state that judges in the composition of the National Council of the Judiciary should be elected by judges. However, by the Constitutional Tribunal and the majority of representatives of the doctrine, this was derived from the principle of a democratic state ruled by law, the principle of the separation of powers, and the principle of the independence of the courts and the independence of judges. This was also the practice until 2017. At the time, based on the linguistic interpretation, it was considered that the judges in the National Council of the Judiciary could be elected by the Sejm, which was also done in 2018, while shortening the term of office of the current judges who are members of this body. This solution is criticized by the vast majority of the legal community, including the judicial one. This raised the question of whether the current composition of the National Council of the Judiciary is compatible with the Constitution. The author fully shares the view that this is not the case.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Banaszak, Bogusław. 2009. W Konstytucja RP. Komentarz, art. 187, Nb 3. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Garlicki, Lech. 2005. „Uwagi 3, 6 i 8 do art. 187”. W Lech Garlicki (red.). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. IV. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Garlicki, Lech. 2018. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Wyd. 5. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Godlewski, Mariusz. 2019. „Krajowa Rada Sądownictwa”. W Maria Kruk, Marcin Olszówka, Mariusz Godlewski, Mikołaj Jarosz, Marzena Laskowska, Jacek Zaleśny (red.). Ochrona praw i wolności. System instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej, 197–208. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Grajewski, Krzysztof. 2017. „Zmiany statusu prawnego Krajowej Rady Sądownictwa”. W Zbigniew Witkowski, Jiri Jirásek, Krzysztof Skotnicki, Maciej Serowaniec (red.). Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, 91–122. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Kaczmarczyk-Kłak, Katarzyna. 2017. „Krajowa Rada Sądownictwa – charakter prawny, skład osobowy oraz struktura wewnętrzna”. W Jerzy Posłuszny, Wiesław Skrzydło, Krzysztof Eckhardt (red.). Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, 422–448. Rzeszów: WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.
Google Scholar

Niezgódka-Medek, Małgorzata. 2019. „Krajowa Rada Sądownictwa – jako gwarant niezależności sądów i niezawisłości sędziów do czasu wprowadzenia zmian na przełomie 2017 i 2018 r.” W Łukasz Bojarski, Krzysztof Grajewski, Jan Kremer, Gabriela Ott, Waldemar Żurek (red.). Konstytucja – Praworządność – Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce. 93–106. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Pęk, Ryszard. 2013. W Antoni Górski, Małgorzata Niezgódka-Medek (red.), Krajowa Rada Sądownictwa. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Piotrowski, Ryszard. 2017. „Konstytucyjne granice reformowania sądownictwa”. Krajowa Rada Sądownictwa 2: 5–29.
Google Scholar

Rakowska-Trela, Anna. 2019. „Krajowa Rada Sądownictwa po wejściu w życie nowelizacji z 8.12. 2017 r. – organ nadal konstytucyjny czy pozakonstytucyjny?” W Łukasz Bojarski, Krzysztof Grajewski, Jan Kremer, Gabriela Ott, Waldemar Żurek (red.). Konstytucja – Praworządność – Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce. 107–122. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Sarnecki, Paweł. 2008., „Krajowa Rada Sądownictwa”. W Andrzej Szmyt (red.). Trzecia władza – sądy i trybunały w Polsce. 185–203. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

Szmyt, Andrzej. 2019. „Kilka uwag w sprawie nowelizacji ustawy o krajowej radzie sądownictwa w Polsce”. W Alena Krunková (red.), Organizácia súdnej moci v Poľskej republike, Českej republike a Slovenskej republike (ústavné východiská a ich presadzovanie v ústavno-politickej praxi). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Organizácia súdnej moci v Poľskej republike, Českej republike a Slovenskej republike (ústavné východiská a ich presadzovanie v ústavno-politickej praxi) konanej v dňoch 16.–18. mája 2018 v Košiciach. 120–131. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach.
Google Scholar

Tuleja, Piotr. 2010. „Konstytucyjny status Krajowej Rady Sądownictwa”. W Piotr Tuleja (red.). Krajowa Rada Sądownictwa. XX-lecie działalności. 61–90. Toruń–Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”
Google Scholar

Winczorek Piotr. 2000. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa: Liber.
Google Scholar

Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483; z 2001 r., nr 28, poz. 319; z 2006 r., nr 200, poz. 1471; z 2009 r., nr 114, poz. 946.
Google Scholar

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U., nr 19, poz. 101.
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U., nr 73, poz. 435.
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U., nr 100, poz. 1082 ze zm.; t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 67.
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429.
Google Scholar

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. U., nr 126, poz. 714.
Google Scholar

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2018 r., poz. 3.
Google Scholar

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1669; z 2019 r., poz. 730.
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 lutego 2004 r. (w sprawie K 12/03).
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2007 r. (w sprawie SK 43/06).
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 kwietnia 2008 r. (w sprawie K 40/07).
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 maja 2008 r. (w sprawie SK 57/06).
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 listopada 2009 r. (w sprawie K 62/07).
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca 2017 r. (w sprawie K 5/17).
Google Scholar

Uchwała Sądu Najwyższego z 23 lipca 1992 r., III AZP 9/92.
Google Scholar

Published

2020-12-30

How to Cite

Skotnicki, K. (2020). The problem of constitutionality of the composition of the current National Council of the Judiciary in Poland. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 93, 47–59. https://doi.org/10.18778/0208-6069.93.03

Issue

Section

Articles