Zorganizowane wyjazdy na wieś jako forma pomocy dzieciom łódzkim w latach I wojny światowej

Autor

  • Aneta Stawiszyńska

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.04

Słowa kluczowe:

First World War, Lodz, charity organizations, philanthropy

Abstrakt

Horrors of the First World War affected the life of all citizens of Lodz, especially the young ones. Victualing-related problems led to a phenomenon of hunger and numerous strictly connected diseases. Various charity organizations tried to help children from Lodz, for example by organizing countryside excursions for them. The children took part both in a few-week summer stays, as well as in a few-month visits to the countryside. One of the main aims set by the organizers was to improve the overall well-being of children by providing them with proper nutrition. Even though the children staying in the countryside were required to work and help farmers, some positive influence of the aforementioned stays was frequently indicated.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi: Rada Miejska, Wydział Opieki Społecznej, Wydział Prezydialny, Wydział Statystyczny, Wydział Zdrowotności Publicznej

Archiwum Państwowe w Łodzi, Główny Komitet Obywatelski

Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności

Archiwum Państwowe w Łodzi, Parafie i Stowarzyszenia z Terenu Łódzkiej Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej. Zbiór szczątków zespołów

Sprawozdanie Kwesty „Ratujcie Dzieci”, Łódź 1916.

„Gazeta Łódzka”

„Godzina Polski”

Jednodniówka na dochód Wielkiej Kwesty Ogólnokrajowej „Ratujcie Dzieci”, 11 VI 1916, Łódź 1916

„Nowy Kurier Łódzki”

„Rozwój”

„Harcerstwo”

„Kultura i Wychowanie”

„Niepodległość i Pamięć”

„Przegląd Pediatryczny”

„Rocznik Łódzki”

„Zdrowie Publiczne”

„Ziemia Łódzka”

Badziak K., Walicki J., Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi (do 1939 roku), Łódź 2002.

Bieliński P., 1905–2005. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie, Łódź–Rzgów 2005.

Czembor H., Dzieje parafii luterańskich w Łodzi do 1939 roku, [w:] Przeszłość przyszłości. Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie, pod red. B. Milerskiego i K. Woźniaka, Łódź 1998.

Czosnykowski Z., Biskup Wincenty Tymieniecki 1871–1934, [w:] Biskupi: W. Tymieniecki i K. Tomczak, pod red. E. i S. Zielkowskich, Łódź 1989.

Graliński T., Ks. Dr Wincenty Tymieniecki. Biskup łódzki. Jego życie i działalność, Łódź 1935.

Jabłoński H., Z rozważań nad II RP. Pisma wybrane, Warszawa 1962.

Jałmużna T., Zakłady kształcenia nauczycieli w Łodzi w latach 1918–1988, Łódź 2001.

Jurek K., Lilijka i łódka. Historia harcerstwa łódzkiego do 1939 roku, Łódź 2006.

Jurek K., Łódzkie okręgi Polskiej Organizacji Skautowej w latach 1915–1916, „Harcerstwo” 1985, R. XXVII, nr 5.

Karwacki W.L., Z zagadnień kultury i oświaty robotniczej w Łodzi w latach 1905–1939, [w:] Włókniarze łódzcy. Monografia, pod red. E. Rosseta, Łódź 1966.

Mogilnicki T., 25-lecie szpitala Anny Marii w Łodzi 1905–1930, Łódź 1930.

Pamiątka 25-lecia pracy kapłańskiej i społecznej ks. W. Tymienieckiego 1895–1920, Łódź 1920.

Płygawko D., Działalność Poznańskiego Komitetu Niesienia Pomocy Królestwu Polskiemu (1915–1918), [w:] Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego, pod red. S. Kubiaka i L. Trzeciakowskiego, Poznań 1979.

Płygawko D., Polonia Devastata. Polonia i Amerykanie z pomocą dla Polski (1914–1918), Poznań 2003.

Przeniosło M., Organizacje samopomocy społecznej w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej, „Niepodległość i Pamięć” 2011, R. XXXIII.

Ruch zawodowy w Polsce. Zarys dziejów, pod red. J. Kancewicza, Warszawa 1974.

Skarżyński M., Akcja pomocy społecznej w okresie działania GKO (3 VIII 1914–1 VII 1915), „Rocznik Łódzki” 1975, R. XX.

Skład Komitetów Obywatelskich w dn. 1 V 1915 roku, Łódź, b.r.w.

Sosnowska J., Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940), Łódź 2011.

Sosnowska J., Opieka nad dziećmi w Łodzi w latach I wojny światowej, Łódź 2017.

Stawiszyńska A., Łódź w latach I wojny światowej, Oświęcim 2016.

Stawiszyńska A., Podłódzki Karlsbad czy letnisko dla mało wymagających? Ruda Pabianicka jako miejsce wypoczynku łodzian w latach I wojny światowej, [w:] Nieznane historie z Łodzi czasów Wielkiej Wojny, pod red. J.A. Daszyńskiej, Łódź 2016.

Stawiszyńska A., Realia życia dzieci łódzkich w czasie Wielkiej Wojny. Wybrane zagadnienia, „Kultura i Wychowanie” 2014, t. VIII.

Stawiszyńska A., To była orkiestra!, „Ziemia Łódzka” 2013, nr 1.

Supady J., Geneza „Przeglądu” Pediatrycznego” i Sekcji Pediatrycznej Łódzkiego Towarzystwa Lekarskiego, „Przegląd Pediatryczny” 2008, R. XXXVIII, nr 1.

Supady J., Powstanie i rozwój kolonii letnich dla dzieci w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku, „Zdrowie Publiczne” 1977, t. LXXXVIII, nr 3.

Szymański M.J., Wojenny chleb (nie)powszedni. Łódź w niemieckim systemie zaopatrzenia w produkty i surowce zbożowe na terenie okupowanego Królestwa Polskiego podczas I wojny światowej, [w:] Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, pod red. J.A. Daszyńskiej, Łódź 2011.

Terlecki A., Rzecz o społecznej solidarności w obliczu Wielkiej Wojny, [w:] Wielka Wojna o Ziemie Obiecaną. Operacja Łódzka 1914, pod red. P. Wernera, Łódź 2006.

Źródlak W., Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa, Łódź 2001.

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Stawiszyńska, A. (2019). Zorganizowane wyjazdy na wieś jako forma pomocy dzieciom łódzkim w latach I wojny światowej. Zeszyty Wiejskie, 25, 53-68. https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.04

Numer

Dział

Articles