Działalność Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej w Polsce okresu międzywojennego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.16

Słowa kluczowe:

ruch krajoznawczy młodzieży, komisja kół krajoznawczych młodzieży szkolnej, koła krajoznawcze młodzieży, historia edukacji w Polsce w okresie międzywojennym, organizacje uczniowskie, szkolne koła krajoznawcze

Abstrakt

Artykuł dotyczy działalności Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej w Polsce okresu międzywojennego. Ukazuje okoliczności utworzenia Komisji, jej skład oraz regulamin. Przedstawia obszary działalności Komisji, która nadawała jednolity kierunek pracy kołom krajoznawczym młodzieży. Prezentuje rozwój struktur organizacyjnych ruchu krajoznawczego młodzieży. Komisja Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej była organem kierującym, opiekującym się i dbającym o rozwój kół krajoznawczych młodzieży w Polsce w okresie międzywojennym.

Biogram autora

Elżbieta Magiera - Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki

Magiera Elżbieta – pedagog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje w Katedrze Historii i Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki. Zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach historii wychowania i myśli pedagogicznej XX w., przede wszystkim okresu międzywojennego.

Bibliografia

Czarnecki J. R. (1931) W naszej świetlicy w Krakowie, „Orli Lot”, nr 3, s. 38.
Google Scholar

Dajemy Wam znak! (1928), „Orli Lot”, nr 10, s. 201.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/519795

Do Kół Krajoznawczych Młodzieży Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1937), „Orli Lot”, nr 6, s. 90.
Google Scholar

Do P.T. Opiekunów Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej (1930), „Orli Lot”, nr 3, s. 46.
Google Scholar

Główne wytyczne pracy Kół na r. 1930 (1930), „Orli Lot”, nr 1, s. 20.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/juru.1930.1930.s12.1

Informacje o prawach i obowiązkach kół krajoznawczych młodzieży szkolnej organizowanych przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1929), „Orli Lot”, nr 8, s. 129.
Google Scholar

Janowski A. (1933) Koła Krajoznawcze Młodzieży, Kraków, Drukarnia „Orbis”.
Google Scholar

Jednodniówka krajoznawcza z okazji Zjazdu Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej w Bydgoszczy dnia 16 i 17 czerwca 1933 r. (1933) Bydgoszcz, Wydawca Komitet Wykonawczy Zjazdu, s. 6.
Google Scholar

Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej. Idea – Organizacja – Historia – Pieśni, (1934) Kraków, Nakład Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Google Scholar

Konkurs dla czasopism młodzieży szkolnej (1929), „Orli Lot”, nr 6, s. 139.
Google Scholar

Koźmian D., Poglądy społeczno-pedagogiczne Aleksandra Kazimierza Patkowskiego (1890–1942) (1994), Szczecin Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Google Scholar

Krajoznawcze kasy oszczędności (1934), „Orli Lot”, nr 1, s. 13.
Google Scholar

Magiera E. (2018a) Metodyka pracy szkolnych kół krajoznawczych w Polsce okresu międzywojennego, „Biuletyn Historii Wychowania”, nr 38, s. 81–98.
Google Scholar

Magiera E. (2018b) The formal aspects of the activities conducted by School Students’ Sightseeing Clubs in the Second Republic of Poland: 1918–1939, “The Journal of History and Education”, No. 3/4, s. 121–141.
Google Scholar

Nauczycielski kurs krajoznawczy (1933), „Orli Lot”, nr 6, s. 92.
Google Scholar

Obowiązki organizacyjne (1934), „Orli Lot”, nr 1, s. 14.
Google Scholar

Obozy instruktorskie (1937), „Orli Lot”, nr 6, s. 93.
Google Scholar

Okólnik Ministerstwa WRiOP (nr 66) z dnia 8 lipca 1937 r. w sprawie ruchu krajoznawczego (1937), Dz.U. MWRiOP, nr 8, s. 336.
Google Scholar

Okólnik Ministerstwa WRiOP z dnia 22 października 1935 w sprawie Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej (1936), Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego, nr 2, s. 34.
Google Scholar

Okólnik Prezydium Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej do opiekunów i zarządów kół młodzieży (1937), „Orli Lot”, nr 8, s. 123–124.
Google Scholar

Okręgowe Koło Opiekunów Kół Krajoznawczych w Bydgoszczy (1932), „Orli Lot”, nr 1, s. 14–15.
Google Scholar

Ośrodek Krajoznawczy (1937), „Orli Lot”, nr 1, s. 2–3.
Google Scholar

Pamiętajcie o obowiązkach organizacyjnych (1931), „Orli Lot”, nr 8/9, s. 152.
Google Scholar

Pamiętajcie o obowiązkach organizacyjnych (1932), „Orli Lot”, nr 9, s. 143.
Google Scholar

Pamiętajmy! (1928), „Orli Lot”, nr 7, s. 148.
Google Scholar

Pięciolecie Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej Rady Głównej PTK (od 5/VI 1927 do 30/III 1932 r.) (1932), „Orli Lot”, nr 5, s. 69–72.
Google Scholar

Pomoc Oddziałów PTK dla Komisji KKMS (1934), „Orli Lot”, nr 1, s. 14.
Google Scholar

Prawa krajoznawcze Młodzieży Krajoznawczej PTK (1937), „Orli Lot”, nr 9/10, s. 129.
Google Scholar

Prezydium Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży (1927), „Orli Lot”, nr 6, s. 123.
Google Scholar

Prezydium Kół Krajoznawczych Młodzieży (1928), „Orli Lot”, nr 10, s. 213.
Google Scholar

Przypomnienie (1937), „Orli Lot”, nr 3/4, s. 62.
Google Scholar

Regulamin Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1927), „Orli Lot”, nr 5, s. 98–100.
Google Scholar

Regulamin Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1929a), „Orli Lot”, nr 6, s. 136–138.
Google Scholar

Regulamin Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1929b), Kraków, Drukarnia „Orbis”.
Google Scholar

Regulamin Zrzeszenia (1934), „Orli Lot”, nr 2, s. 29–30.
Google Scholar

Rok 1927 (1928), „Orli Lot”, nr 1, s. 2.
Google Scholar

Rok 1930 (1931), „Orli Lot”, nr 1, s. 2.
Google Scholar

Rok 1932 (1933), „Orli Lot”, nr 1, s. 2.
Google Scholar

Skrzynka na listy (1932), „Orli Lot”, nr 9, s. 143.
Google Scholar

Skrzynka na listy Odpowiedź kołom pytającym: co robić? (1937), „Orli Lot”, nr 2, s. 30.
Google Scholar

Sprawozdanie Komisji KKMS za rok 1936 (1937), „Orli Lot”, nr 5, s. 66–72.
Google Scholar

Sprawozdanie Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej od 1 stycznia do 31 grudnia 1931 r. (1932), „Orli Lot”, nr 2, s. 18–19.
Google Scholar

Sprawozdanie Komisji Kół Krajoznawczych za czas od 1 I do 31 XII 1930 r. (1931), „Orli Lot”, nr 3, s. 46.
Google Scholar

Sprawozdanie prezydium Komisji KKMS za rok 1935 (1936), „Orli Lot”, nr 5, s. 74–76.
Google Scholar

Sprawozdanie Zrzeszenia Kół Krajoznawczych Młodzieży w Krakowie za rok 1933/4 (1934), „Orli Lot”, nr 8, s. 124.
Google Scholar

Sprawy organizacyjne Kół (1928), „Orli Lot”, nr 10, s. 212.
Google Scholar

Sprawy organizacyjne. Do Zarządów Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej (1928), „Orli Lot”, nr 5, s. 114.
Google Scholar

Sprawy organizacyjne. Komisja Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolne Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1927), „Orli Lot”, nr 3, s. 58–59.
Google Scholar

Sprawy organizacyjne. Przyznanie nagród (1929), „Orli Lot”, nr 1, s. 17.
Google Scholar

Sprawy organizacyjne. Regulamin Okręgowych Kół Opiekunów Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1930), „Orli Lot”, nr 1, s. 18.
Google Scholar

Staszewski K., Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej PTK (1968), „Ziemia”, nr 2, s. 155–158.
Google Scholar

Szkolne Muzeum Krajoznawcze w Krakowie (1935), „Orli Lot”, nr 7, s. 136.
Google Scholar

W roku 1931 (1931), „Orli Lot”, nr 1, s. 2.
Google Scholar

Wolter E., Wychowanie do postaw ekologicznych na łamach „Bezpłatnego Dodatku do Miesięcznika Krajoznawczego Orli Lot Poświęconego Ochronie Przyrody Wydawanego Nakładem Państwowej Rady Ochrony Przyrody“ (2015), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, nr 1, s. 221–230.
Google Scholar

Wróblewska U. (2017) Cele i organizacja Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej w okresie międzywojennym w: Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, M. Ausz, J. Bugajska Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk (red.), Lublin, Wydawnictwo UMCS, s. 183–196.
Google Scholar

Zjazd Okręgowy w Krakowie (1934), „Orli Lot”, nr 8, s. 127.
Google Scholar

Zjazd Opiekunów KKMSz w Warszawie dnia 5 kwietnia 1930 r. (1930), „Orli Lot”, nr 7, s. 126.
Google Scholar

Zjazd Opiekunów (1931), „Orli Lot”, nr 3, s. 49.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-10-21

Jak cytować

Magiera, E. (2020). Działalność Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej w Polsce okresu międzywojennego. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 220–238. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.16