Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie jako instytucja łącząca pokolenia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.13

Słowa kluczowe:

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie, nadanie imienia Heleny Radlińskiej, instytucja łącząca pokolenia, wystawa poświęcona Helenie Radlińskiej

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie patronatu Heleny Radlińskiej nad Biblioteką Pedagogiczną w Szczecinie i jego konsekwencji, które wpisują się w zagadnienie łączenia pokoleń. Geneza biblioteki sięga 1946 roku, ale dopiero w 1976 roku, w czasie obchodów jubileuszu 30-lecia działalności, nadano szczecińskiej bibliotece imię Heleny Radlińskiej. Matką chrzestną biblioteki była studentka i współpracownica Heleny Radlińskiej, Irena Lepalczyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, która uczestniczyła w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę, upamiętniających jej patronkę. Artykuł przedstawia genezę biblioteki, przygotowania do uroczystości nadania imienia H. Radlińskiej, przebieg uroczystości, nadesłane telegramy i listy oraz reakcję szczecińskiej prasy codziennej wobec tego wydarzenia. Tekst nawiązuje również do kolejnych wydarzeń: 40-lecia i 50-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Szczecinie oraz spotkań z okazji rocznic patronki, stanowiących łącznik pokoleń. Zawiera również odniesienia do stałej wystawy poświęconej Helenie Radlińskiej.

Biogram autora

Elżbieta Magiera - Uniwersytet Szczeciński

Elżbieta Magiera – pedagog, historyk wychowania, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje w Katedrze Historii i Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki. Zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach historii wychowania i myśli pedagogicznej XX w., przede wszystkim okresu międzywojennego.

Bibliografia

„Gryf Pomorski” dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (1986), „Głos Szczeciński”, 15.05.
Google Scholar

40 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (1986), „Kurier Szczeciński” 15.05.
Google Scholar

Biblioteki Pedagogiczne w Polsce (2004) Warszawa, Wydawnictwo Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 309–317.
Google Scholar

Bykowski L. (1938a) Program wykładów Prywatnej Jednorocznej Koedukacyjnej Szkoły Bibliotekarskiej Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie, Warszawa, Wydawnictwo Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, nr 21, s. 1–5.
Google Scholar

Bykowski L. (1938b) Zakres i zadania pedagogiki bibliotecznej, Warszawa, Poradnia Biblioteczna Związku Bibliotekarzy Polskich, s. 2, 349.
Google Scholar

Edward Gierek przyjął grupę dziennikarzy z RFN (1976), „Kurier Szczeciński”, 03.06., nr 125, s. 1.
Google Scholar

Galej-Mularz G. (2016) Pedagogika biblioteczna według Heleny Radlińskiej a jej obecny obraz, „Podkarpackie Studia Biblioteczne” nr 5, s. 4.
Google Scholar

Gustołek A. (1985) Działalność bibliotek pedagogicznych w województwie szczecińskim w: Czterdzieści lat szczecińskiej oświaty, K. Jaskot (red.), Szczecin, Nakład Oddział Doskonalenia Nauczycieli, s. 50–64.
Google Scholar

Gustołek A., Parada E. (1996) Centrum Edukacji Informacyjnej w Szczecinie, Szczecin, Nakładem Centrum Edukacji Informacyjnej w Szczecinie z okazji 50-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Szczecinie.
Google Scholar

j.f. (1976) Biblioteka kształcąca, „Kurier Szczeciński”, 10.06., nr 130, s. 1.
Google Scholar

Janowska O., Gustołek A. (1996) Jubileusz biblioteki, „Refleksje: miesięcznik nauczycieli”, nr 5(45), s. 6–8.
Google Scholar

Konferencja HABITAT w Kanadzie. Tylko zdecydowana akcja może zapobiec dramatycznym skutkom przeludnienia (1976), „Kurier Szczeciński”, 01.06., nr 123, s. 1–2.
Google Scholar

Kronika. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Heleny Radlińskiej w 30-leciu: 1980–1986, Szczecin.
Google Scholar

Kronika. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Heleny Radlińskiej: 40-lecie działalności: 1946–1986, Szczecin.
Google Scholar

Kronika. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Heleny Radlińskiej: 50 lat działalności: 19046–1996, Szczecin.
Google Scholar

Kronika. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Heleny Radlińskiej w 30-lecie, Szczecin 1 czerwca 1946 – 3 czerwca 1976, Szczecin.
Google Scholar

Lepalczyk I. (1974) Pedagogika Biblioteczna Heleny Radlińskiej, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Michnal W. (1996) Jubileusz 50-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie, „Poradnik Bibliotekarza”, nr 9, s. 21–22.
Google Scholar

Najwyższe forum komunistów NRD. Edward Gierek na czele delegacji PZPR (1976), „Kurier Szczeciński” 18.05., nr 111, s. 1.
Google Scholar

Orłowska A. (1996) Jubileusz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, „Przegląd Samorządowy”, nr 19, 20, s. 14, 36.
Google Scholar

Pawłowicz E. (1973) Działalność Pedagogiczna Biblioteki Wojewódzkiej w Szczecinie, „Rocznik Nauczycielski”, s. 123–128.
Google Scholar

Pawłowicz E. (1997) Kadra bibliotekarzy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie (stan na 31 grudnia 1977), „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, nr 4(47), s. 78–82.
Google Scholar

Pawłowicz E., Zacha Z. (red) (1980) Materiały z sesji poświęconej Helenie Radlińskiej w setną rocznicę Jej urodzin: konferencja wojewódzka dla bibliotekarzy i nauczycieli zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie w październiku 1979 r.: praca zbiorowa, Szczecin, Nakład Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Szczecinie.
Google Scholar

Piasecka M. (2000) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Radlińskiej w: Encyklopedia Szczecina, T. Białecki i in. (red.), t. II, P-Ż, Szczecin, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 47.
Google Scholar

Polsko-szwedzkie rozmowy plenarne (1976), „Kurier Szczeciński” 02.06., nr 124, s. 1.
Google Scholar

Radlińska H. (1961) Zagadnienia Bibliotekarstwa i czytelnictwa, wstęp i oprac. I Lepalczyk, Wrocław, Wydawnictwo Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo.
Google Scholar

Radlińska H. (2003) Książka wśród ludzi, Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Google Scholar

Rawska M. (1976) Książnica Heleny Radlińskiej, „Głos Szczeciński”, 03.06, s. 5.
Google Scholar

Skarby książek. 40 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (1986), „Kurier Szczeciński”, 12.05., s. 1–2.
Google Scholar

Socha I. (1998) Pedagogika biblioteczna w: Bibliotekarstwo, Z. Żmigrodzki (red.), Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, s. 349–358.
Google Scholar

Szczecin w dniu czynu Ogólnopartyjnego (1976), „Kurier Szczeciński”, 17.05., nr 110, s. 1–2.
Google Scholar

Szczecińska gospodarka na dobrej drodze. Wojewódzka Narada Aktywu Partyjnego i Gospodarczego (1976), „Kurier Szczeciński” 19.05., nr 112, s. 1.
Google Scholar

Turek-Kwiatkowska L. (1975) Polityczne i społeczno-demograficzne przesłanki kształtowania się szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim w: Pionierskie lata oświaty szczecińskiej 1945–1948, L. Turek-Kwiatkowska i in. (red.), Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, s. 11–17.
Google Scholar

Woźniak-Maryńska M. (1969–1970) Pionierskie wspominki, „Rocznik Nauczycielski”, s. 132–134.
Google Scholar

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 maja 1960 roku w sprawie nazw szkół ogólnokształcących, zakładów kształcenia nauczycieli, szkół zawodowych i innych placówek oświatowo-wychowawczych (1960), Dz. Urz. Min. Ośw., Nr 8, poz. 11.
Google Scholar

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 31 maja 1951 roku w sprawie statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (1951), Dz. U. Min. Ośw., nr 10, poz. 146.
Google Scholar

Ex libris Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. H. Radlińskiej w Szczecinie (1980), https://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/publication/48238/edition/46378 [dostęp: 20.07.2022].
Google Scholar

Ex libris Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Szczecinie XXX LAT 1946–1976 (1976), https://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/publication/48246/edition/46386 [dostęp: 20.07.2022].
Google Scholar

Ex libris Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie (1986), https://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/publication/45252/edition/43423 [dostęp: 20.07.2022].
Google Scholar

Fanpage ZCDN na Facebooku, https://pl-pl.facebook.com/zcdn.zachodniopomorskie/ [dostęp: 20. 07.2022].
Google Scholar

Keller B. (oprac.) (2022) Nowości w zbiorach – lipiec 2022, http://zcdn.edu.pl/aktualnosci-biblioteka-pedagogiczna/nowosci-w-zbiorach-lipiec-2022/ [dostęp: 20.07.2022].
Google Scholar

Kostecka M. (oprac.) (2022) Biblioteka poleca… książki youtuberów!, http://zcdn.edu.pl/aktualnosci/biblioteka-poleca-ksiazki-youtuberow/ [dostęp: 20.07.2022].
Google Scholar

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (2022a) Tydzień czytania 2022, http://zcdn.edu.pl/aktualnosci-biblioteka-pedagogiczna/tydzien-czytania-2022/ [dostęp: 20.07.2022].
Google Scholar

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (2022b) Tydzień Bibliotek 2022 – Storywriting, http://zcdn.edu.pl/aktualnosci-biblioteka-pedagogiczna/tydzien-bibliotek-2022-storywriting-2/ [dostęp: 20.07.2022].
Google Scholar

Zachodniopomorskie Cenrum Doskonalenia Nauczycieli (2022c) Biblioteka – świat w jednym miejscu, http://zcdn.edu.pl/aktualnosci-biblioteka-pedagogiczna/biblioteka-poleca/biblioteka-swiat-w-jednym-miejscu/ [dostęp: 20.07.2022].
Google Scholar

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (2022d) Tydzień Bibliotek 2022 – wystawa wisząca, http://zcdn.edu.pl/aktualnosci-biblioteka-pedagogiczna/tydzien-bibliotek-2022-wystawa-wiszaca/ [dostęp: 20.07.2022].
Google Scholar

Zbiory biblioteki ZCDN, http://195.248.88.48:8080/dlibra/results?q=kroniki&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=0 [dostęp: 20.07.2022).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-30

Jak cytować

Magiera, E. (2022). Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie jako instytucja łącząca pokolenia. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 15(2), 236–258. https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.13