Nowe kierunki w nauczaniu i wychowaniu prezentowane w „Ruchu Pedagogicznym” w dwudziestoleciu międzywojennym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.13

Słowa kluczowe:

nauczanie i wychowanie, europejskie i światowe nowatorstwo pedagogiczne

Abstrakt

W artykule przedstawiono odniesienia do europejskich, czy światowych doświadczeń w obrębie pedagogiki nowego wychowania. Czyniono to najczęściej za pośrednictwem czasopism naukowych lub popularnonaukowych. Do jednego z nich należał „Ruch Pedagogiczny” redagowany przez Henryka Rowida, autora koncepcji szkoły pracy. Na jego łamach prezentowano aktualne poglądy takich pedagogów, jak: J. Deweya, G. Kerschensteinera, H. Parkhurst, Owidiusza J. Decroly᾽ego, Rudolfa Steinera i innych. Poprzez „Ruch Pedagogiczny” starano się zachęcać całe środowisko nauczycielskie do odejścia od tradycyjnych metod nauczania i wychowania (mających swoje oparcie w dziewiętnastowiecznym herbartyzmie) na rzecz nowatorstwa pedagogicznego.

Biogram autora

Ryszard Ślęczka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ślęczka Ryszard – historyk, doktor, pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej. Zainteresowania naukowo-badawcze: dzieje szkolnictwa i historia myśli pedagogicznej.

Bibliografia

Bandura L. (1932) Pedagogika antropozoficzna Steinera (dokończenie), „Ruch Pedagogiczny”, nr 9, s. 236.
Google Scholar

Baścik S. (1962) Szkoła pracy G. Kerschensteinera w: Studia nad pedagogiką XX wieku, wstęp i redakcja W. Okoń, B. Suchodolski, Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 60–79.
Google Scholar

Bieńkowski W. (1990) Rowid Henryk, Polski Słownik Biograficzny, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, z. 133, s. 338–341.
Google Scholar

Chałasiński J. Konferencja w sprawie systemu daltońskiego (1927), Dewey jako pedagog demokracji, „Ruch Pedagogiczny”, nr 1, s. 12–21.
Google Scholar

Chmaj L. (1930) Teoria pedagogiczna psychologii indywidualnej, „Ruch Pedagogiczny”, nr 5, s. 201–216.
Google Scholar

Chmaj L. (1936/1937) Filozofia wychowania Johna Deweya, „Ruch Pedagogiczny”, nr 4/5, s. 219–144.
Google Scholar

Danecki Z. (1930) Podstawy kierunku wychowania Decroly᾽ego a problem reformy wychowania w Polsce, „Ruch Pedagogiczny”, nr 4, s. 145–149.
Google Scholar

Doroszewski J. (2003) Jadwiga Młodowska – wybitny nauczyciel Polski międzywojennej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 1–2, s.75–85.
Google Scholar

Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900–1939 (1963), materiały zebrali W. Dzierzbicka i S. Dobrowolski, Wrocław, Zakład Naukowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Jarowiecki J. (1997) Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Google Scholar

Majewiczówna M. (1926) Szkic lekcji języka polskiego w duchu szkoły twórczej, „Ruch Pedagogiczny”, nr 8, s. 240–245.
Google Scholar

Majewiczówna M. (1928) Konferencja w sprawie systemu daltońskiego, „Ruch Pedagogiczny”, nr 7, s. 215–217.
Google Scholar

Młodowska J. (1926), System Daltoński. Wrażenia z wycieczki do Anglii i doświadczenia z własnej szkoły, „Ruch Pedagogiczny”, nr 9, s. 257–265.
Google Scholar

Niemcówna S. (1928) Geografia w daltońskim systemie pracy szkolnej, Ruch Pedagogiczny”, nr 9, s. 271.
Google Scholar

Postępowa myśl oświatowa w Polsce w latach 1918–1939 (1972), wstęp i opracowanie Bronisław Ługowski, Feliks Araszkiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. XXXVI–XXXVII.
Google Scholar

Rowid H. (1920) Stanowisko Ewarysta Estkowskiego w dziejach pedagogiki narodowej, „Ruch Pedagogiczny”, nr 9–10, s. 165–177.
Google Scholar

Rowid H. (1921) Idea szkoły pracy w zastosowaniu praktycznym, „Ruch Pedagogiczny”, nr 1–3, s. 41.
Google Scholar

Rowid H. (1924) System Daltoński, „Ruch Pedagogiczny”, nr 7–8, s. 220–227.
Google Scholar

Rowid H. (1925) Życie w szkole twórczej. Wrażenia i refleksje z podróży pedagogicznej, „Ruch Pedagogiczny”, nr 4, s. 113–118.
Google Scholar

Rowid H. (1927) System Daltoński w szkole powszechnej, „Ruch Pedagogiczny”, nr 2, s. 44–47.
Google Scholar

Sekreta J. (1929) Przesłanki filozoficzne i psychologiczne podstawy pedagogiki współczesnej, „Ruch Pedagogiczny”, nr 7–9, s. 206–223.
Google Scholar

Wakacyjny kurs „Szkoły pracy” w Krakowie, „Ruch Pedagogiczny” 1918, nr 7, s. 166.
Google Scholar

Wróbel T. (1962) Owidiusz Decroly – przedstawiciel naturalizmu w pedagogice w: Studia nad pedagogiką XX wieku, wstęp i redakcja W. Okoń, B. Suchodolski, Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 45–59.
Google Scholar

Taubenszlag R. (1929a) System Daltoński, „Ruch Pedagogiczny”, nr 2, s. 40–50.
Google Scholar

Taubenszlag R (1929b) System Daltoński, „Ruch Pedagogiczny, nr 4, s. 105–115.
Google Scholar

Znaniecki F. (1924) Szkice z socjologii wychowania, „Ruch Pedagogiczny”, nr 7–8, s. 145–159.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-10-21

Jak cytować

Ślęczka, R. (2020). Nowe kierunki w nauczaniu i wychowaniu prezentowane w „Ruchu Pedagogicznym” w dwudziestoleciu międzywojennym. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 166–177. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.13