Strukturalna, procesowa i programowa jakość w holenderskich ośrodkach opieki dziennej i przedszkolnej

Autor

  • Elyse van de Riet Faculty of Social Sciences, Utrecht University
  • Pauline Slot Faculty of Social Sciences, Utrecht University

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.10

Słowa kluczowe:

wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, jakość strukturalna, jakość procesowa, CLASS Toddler, program nauczania, opiekunowie

Abstrakt

W przedstawionym projekcie naukowym zbadano jakość strukturalną, procesową i programową holenderskiego systemu Wczesnej Edukacji i Opieki nad Dzieckiem (ECEC). Nauczyciele (N = 46) wypełnili ustrukturyzowany kwestionariusz dotyczący cech nauczyciela, klasy i ośrodka. Następnie wykorzystano system Classroom Assessment Scoring System (CLASS) Toddler do zmierzenia jakości procesowej w 28 holenderskich ośrodkach świadczących usługi w ramach opieki dziennej i przedszkolnej uznawanych za przykład „dobrej praktyki”. Wyniki dotyczące jakości strukturalnej ujawniły niewielkie znaczące różnice między ośrodkami zajmującymi się opieką dzienną a placówkami przedszkolnymi w kwestii poziomu wykształcenia nauczyciela, liczby dzieci przypadającej na każdego nauczyciela i rodzaju dzieci w klasie. Jeśli chodzi o jakość procesową, wyniki badania wykazały wsparcie emocjonalne na poziomie od umiarkowanego do wysokiego i umiarkowane poziomy wsparcia uczenia się w obu typach placówek. Nie stwierdzono znaczących różnic w jakości procesowej pomiędzy ośrodkami zapewniającymi opiekę dzienną a placówkami przedszkolnymi. Nauczyciele zgłaszali, że kładą największy nacisk na zabawę w odgrywanie ról, samokontrolę i umiejętności językowe oraz mniejsze możliwości w zakresie ćwiczenia umiejętności czytania i pisania, matematyki i nauk ścisłych. Nie stwierdzono jednak znaczących różnic w tym zakresie między badanymi rodzajami placówek.

Biogramy autorów

Elyse van de Riet - Faculty of Social Sciences, Utrecht University

Magister inż., od 2015 do 2017 r. była młodszym badaczem na Wydziale Badań nad Dzieckiem, Rodziną i Edukacją na Uniwersytecie w Utrechcie. Brała udział w różnych projektach koncentrujących się na jakości systemu Wczesnej Edukacji i Opieki nad Dzieckiem w Holandii, gdzie skupiała się głównie na profesjonalizacji interakcji nauczyciel – dziecko.

Pauline Slot - Faculty of Social Sciences, Utrecht University

Doktor, jest pracownikiem naukowym na Wydziale Badań nad Dzieckiem, Rodziną i Edukacją Uniwersytetu w Utrechcie. Angażuje się w krajowe
i międzynarodowe projekty badawcze poświęcone jakości programów nauczania,
a także jakości strukturalnej i procesowej ECEC (Wczesnej Edukacji i Opieki nad Dzieckiem) oraz związkom badanej jakości z rozwojem dziecka. Jej zainteresowania oscylują wokół profesjonalizacji, różnorodności i inkluzywności.

Bibliografia

Burchinal M. R., Vandergrift N., Pianta R. C., Mashburn A. J. (2010) Threshold analysis of association between child care quality and child outcomes for low-income children in pre-kindergarten programs, “Early Childhood Research Quarterly”, 25/2: 166–176.
Google Scholar

Broekhuizen M. L., van Aken M. A. G., Dubas J. S., Mulder H., Leseman P. P. M. (2015) Individual differences in effects of child care quality: The role of child affective self-regulation and gender, “Infant Behavior and Development”, 40: 216–230.
Google Scholar

Cadima J., Leal T., Burchinal M. (2010) The quality of teacher – student interactions: Associations with first graders’ academic and behavioral outcomes, “Journal of School Psychology”, 48/6: 457–482.
Google Scholar

Clements D. H., Sarama J. (2007) Effects of preschool mathematics curriculum: Summative research in the Building Blocks Project, “Journal for Research in Mathematics Education”, 38/2: 136–163.
Google Scholar

Curby T. W., Brock L. L., Hamre B. K. (2013) Teachers’ emotional support consistency predicts children’s achievement gains and social. Skills, “Early Education and Development”, 24/3: 292–309.
Google Scholar

Côté S. M., Japel C., Séguin J. R., Mongeau C., Xu, Q., Tremblay R. E. (2013) Child are quality and cognitive development: Trajectories leading to better preacademic skills, “Child Development”, 84/2: 752–766.
Google Scholar

Dickinson D. K., Caswell L. (2007) Building support for language and early literacy in preschool classrooms through in-service professional development: Effects of the Literacy Environment Enrichment Program (LEEP), “Early Childhood Research Quarterly”, 22/2: 243–260.
Google Scholar

Domitrovich C. E., Cortes R. C., Greenberg M. T. (2007) Improving young children’s social and emotional competence: A randomized trial of the preschool PATHS curriculum, “The Journal of Primary Intervention”, 28/67: 67–91.
Google Scholar

Domitrovich C. E., Gest S. D., Gill S., Bierman K. L., Welsh J. A., Jones D. (2009) Fostering high-quality teaching with an enriched curriculum and professional development support: The Head Start REDI Program, “American Educational Research Journal”, 46/2: 567–597.
Google Scholar

Fantuzzo J. W., Gadsden V. L., McDermott P. A. (2011) An integrated curriculum to improve mathematics, language, and literacy for Head Start children, “American Educational Research Journal”, 48/3: 763–793.
Google Scholar

Helmerhorst K. O. W., Riksen-Walraven J. M. A., Gever Deynoot-Schaub M. J. J. M., Tavecchio L. W. C., Fukkink R. G. (2015) Child care quality in The Netherlands over the years: a closer look, “Early Education and Development”, 26/1: 89–105.
Google Scholar

Helmerhorst K. O. W., Riksen-Walraven J. M. A., Vermeer H. J., Fukkink R. G., Tavecchio L. W. C. (2014) Measuring the interactive skills of caregivers in child care centers: development and validation of the caregiver interaction profile scales, “Early Education and Development”, 25/5: 770–790.
Google Scholar

Lonigan C. J., Farver J. M., Philips B. M., Clancy-Menchetti J. (2011) Promoting the development of preschool children’s emergent literacy skill: A randomized evaluation of a literacy-focused curriculum and two professional development models, “Reading and Writing”, 24: 24, 305–337.
Google Scholar

La Paro K. M., Hamre B. K., Pianta R. C. (2011) Classroom Assessment Scoring System Toddler manual, Charlottesville VA, Teachstone.
Google Scholar

La Paro K. M., Williamson A. C., Hatfield B. (2014) Assessing quality in toddler classrooms using the CLASS-Toddler and the ITERS-R, “Early Education and Development”, 25/6: 875–893.
Google Scholar

Leseman P. P. M., Slot P. L. (2013) Kwaliteit en curriculum van voorschoolse opvang en educatie in Nederland: relaties met structurele kenmerken, organisatiekenmerken en educatieve programma’s [Quality and curriculum of early childhood education and care in the Netherlands], Utrecht University, Department of Special Education.
Google Scholar

Leseman P. P. M., Veen A. (eds) (2016) Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit voorschoolse instellingen. Resultaten van het pre-COOL onderzoek [Development of children and the relation with early childhood education and care quality. Results of the pre-COOL study], Amsterdam, Kohnstamm Instituut, Report 947.
Google Scholar

Mashburn A. J., Pianta R. C., Hamre B. K., Downer J. T., Barbarin O. A., Bryant D., Howes C. (2008) Measures of classroom quality in prekindergarten and children’s development of academic, language, and social skills, “Child Development”, 79/3: 732–749.
Google Scholar

Mulder H., Boom J., Slot P. L., Verhagen J., Leseman P. P. M. (2016) Selectieve aandacht [Selective attention] in: P. P. M. Leseman, A. Veen (eds) (2016) Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit voorschoolse instellingen. Resultaten van het pre-COOL onderzoek [Development of children and the relation with early childhood education and care quality. Results of the pre-COOL study], Amsterdam, Kohnstamm Instituut, Report 947.
Google Scholar

Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) [Dutch Consortium for Child Care Research] (2011) Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van jonge kinderen: een longitudinale studie. [Pedagogical quality of Dutch child care en de development of young children: a longitudinal study], NCKO, Amsterdam/Nijmegen.
Google Scholar

Pakarinen E., Lerkkanen M.-K., Poikkeus A.-M., Kiuru N., Siekkinen M., Rasku-Puttonen H., et al. (2010) A validation of the Classroom Assessment Scoring System in Finnish kindergartens, “Early Education and Development”, 21/1: 95–124.
Google Scholar

Pianta R. C., Barnett W. S., Burchinal M., Thornburg K. R. (2009) The effects of preschool education: What we know, how public policy is or is not aligned with the evidence base, and what we need to know, “Psychological Science in the Public Interest”, 10/2: 49–88.
Google Scholar

Slot P. L., Boom J., Verhagen J., Leseman P. P. M. (2017) Measurement properties of the CLASS Toddler in ECEC in The Netherlands, “Journal of Applied Developmental Psychology”, 48: 79–91.
Google Scholar

Slot P. L., Broekhuizen M. L., Leseman P. P. M., Veen A. (2015) Kwaliteit van voorzieningen en effecten op ontwikkeling van kinderen [Quality of provisions and effects on children’s development] in: P. P. M. Leseman, A. Veen (eds) (2015) Pre-COOL Cohortenonderzoek. Resultaten over de voorschoolse periode [Pre-COOL study. Results of the early childhood period], Amsterdam, Kohnstamm Instituut, Report 932.
Google Scholar

Slot P. L., Leseman P. P. M., Mulder H., Verhagen J. (2013) Handleiding CLASS Toddler [Manual CLASS Toddler], Utrecht, Universiteit Utrecht, Onderwijsadvies en Training.
Google Scholar

Slot P. L., Leseman P. P. M., Verhagen J., Mulder H. (2015) Associations between structural quality aspects and process quality in Dutch early childhood education and care settings, “Early Childhood Research Quarterly”, 33/4: 64–76.
Google Scholar

Suchodoletz A. von Fäsche A., Gunzenhauser C., Hamre B. K. (2014) A typical morning in preschool: Observations of teacher-child interactions in German preschools, “Early Childhood Research Quarterly”, 29/4: 509–519.
Google Scholar

Sylva K., Melhuish E., Sammons P., Siraj-Blatchford I., Taggart B. (2011) Pre-school quality and educational outcomes at age 11: low quality has little benefit, “Journal of Early Childhood Research”, 9/2: 109–124.
Google Scholar

Sylva K., Pastori G., Lerkkanen M., Ereky-Stevens K., Slot P. L. (2016) Integrative Report on a culture-sensitive quality & curriculum framework, University of Jyväskylä, CARE, Curriculum & Quality Analysis and Impact Review of European Early Childhood Education and Care.
Google Scholar

Thomason A. C., La Paro K. M. (2009) Measuring the quality of teacher – child interactions in toddler child care, “Early Education and Development”, 20/2: 285–304.
Google Scholar

Verhagen J., Mulder H., Boom J., Hoofs H., Slot P. L., Leseman P. P. M. (2016) Woordenschat [Vocabulary] in: P. P. M. Leseman, A. Veen (eds) (2016) Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit voorschoolse instellingen. Resultaten van het pre-COOL onderzoek [Development of children and the relation with early childhood education and care quality. Results of the pre-COOL study], Amsterdam, Kohnstamm Instituut, Report 947.
Google Scholar

Akgündüz Y., Plantenga J. (2012) Equal Access to High Quality Child Care in the Netherlands. Paper prepared for the conference Equal Access to Child Care: Providing Qual­ity Early Years Education and Care to Disadvantaged Families London. Retrieved on 22-02-2017 on http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/events/Netherlands.pdf
Google Scholar

Centraal Bureau voor de Statistiek (2016) Retrieved on 22-02-2017 from https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/34/nederlandse-ouders-gebruiken-vaakst-kinderopvang-in-eu
Google Scholar

Convenant Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen (2013) Retrieved on 22-02-2017 from http://www.boink.info/media/a5a32bc6/Convenant%20december%202013%20definitief.pdf
Google Scholar

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] (2006) Starting Strong II: Early childhood education and care. Retrieved on 17-03-2017 from https://www.unicef.org/lac/spbarbados/Implementation/ECD/StartingStrongII_OECD_2006.pdf
Google Scholar

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] (2015) Starting Strong IV: Monitoring Quality in early childhood education and care. Retrieved on 02-04-2017 from http://www.sel-gipes.com/uploads/1/2/3/3/12332890/2015_-_ocde_-_starting_strong_iv_monitoring_quality_in_early_childhood_education_and_care.pdf
Google Scholar

Portegijs W., Brakel M., van den Hartgers M., Akkermans M. (2016) Emancipatiemonitor 2016. The Hague, The Netherlands, Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek. Retrieved on 22-02-2017 from http://www.scp.nl/
Google Scholar

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

van de Riet, E., & Slot, P. (2017). Strukturalna, procesowa i programowa jakość w holenderskich ośrodkach opieki dziennej i przedszkolnej. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 155–175. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.10