Specyfika lokalnej praktyki pracy społecznej w twórczości Alice Masarykovej i Heleny Radlińskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.12

Słowa kluczowe:

Alice Masaryková, Helena Radlińska, historia, praca społeczna, pedagogika społeczna

Abstrakt

Współpraca międzynarodowa była uważana za istotny element w rozwoju profesjonalnej pracy społecznej i edukacji od jej początku na przełomie późnego wieku dziewiętnastego i wczesnego dwudziestego. Wielu pionierów pracy społecznej promowało ideały związane z pokojem, pomocą wojenną, prawami człowieka oraz międzynarodową współpracą w mierzeniu się z problemami społecznymi. W Europie Środkowej z jednej strony akceptowano różnorodność i odmienne tradycje narodowe, a z drugiej strony podejmowano szereg integrujących aktywności w celu wytworzenia ponadnarodowych standardów w tej dziedzinie. Od początku dwudziestego wieku zarówno Alice Masaryková z Czechosłowacji, jak i Helena Radlińska z Polski, postrzegane były jako centralne figury w procesie profesjonalizacji pracy społecznej i pedagogii społecznej w Europie Środkowej. Podczas gdy Alice opierała swoją pracę społeczną przede wszystkim na socjologii, Helena opierała ją na pedagogice społecznej. Celem artykułu jest rozpoznanie i odnalezienie specyfiki i różnorodności w historycznym rozwoju, jak i międzynarodowym rozpowszechnieniu, idei i praktyk związanych z profesjonalną pracą społeczną i pedagogiką społeczną w twórczości i aktywności Alice Masarykovej i Heleny Radlińskiej.

Biogramy autorów

Marie Špiláčková - University of Ostrava

Marie Špiláčková – doktor habilitowany w zakresie pracy socjalnej, docent na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Ostrawie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą teorii i metodologii pracy socjalnej, badań historycznych w pracy socjalnej i urbanistyce. Ostatnio ukazała się jej książka: Enterprise Social Policy as a Means of Development of Social Work [Polityka społeczna przedsiębiorstw jako środek rozwoju pracy socjalnej] (2020).

Veronika Mia Zegzulková - University of Ostrava

Veronika Mia Zegzulková – doktor w zakresie pracy socjalnej, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Ostrawie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą: międzynarodowych i globalnych aspektów pracy socjalnej, edukacji przedszkolnej. W ramach działalności pedagogicznej skupia się głównie na przygotowaniu studentów do wejścia w pole praktyki pracy socjalnej.

Bibliografia

Baková, D. (2015) Osobnosti sociálnej práce, Sládkovičovo, Vysoká škola Danubius.
Google Scholar

Booth, C. (1902) Life and Labour of the People of London, London, Macmillan.
Google Scholar

Brągiel J. (2001) Miejsce pracy socjalnej w polskiej pedagogice społecznej In: Socialia 2001, Univerzita Hradec Králové, Socialia 2001, Sociální práce a ostatní společenskovědní discipliny, Hradec Králové, Gaudeamus, pp. 9–12.
Google Scholar

Brainerd M. D. (2001) Helena Radlińska, “International Social Work”, 44(1), pp. 19–30, https://doi.org/10.1177/002087280104400103
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/002087280104400103

Brenk M. (2017) Social work in the local environment in the theoretical thought of Helena Radlińska, Banská Bystrica, Faculty of Education University of Matej Bel.
Google Scholar

Bulletin (2001) Historical Portraits of Important European Leaders in Social Work, “European Journal of Social Work”, no. 4(2), pp. 191–210, https://doi.org/10.1080/714052868
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/714052868

Chytil O. (2006) Czech Republic: Is Social Work a Science or Is It Just a Profession?, “Social Work & Society”, no. 6(4), pp. 330–340.
Google Scholar

Constable R., K. Frysztacki K. (1994) The Context for Practice and Education in Polish Social Work: Foundations for the International Consultation Process In: Constable R., Mehta V. (Eds.), Education for Social Work Practice in Eastern Europe, Chicago, IL, Lyceum Books, pp. 19–34.
Google Scholar

Crawford R. (1921) Pathfinding in Prague, “The Survey”, no. 46(11), pp. 327–332.
Google Scholar

Deegan M. J. (2010) Jane Addams on Citizenship in a Democracy, “Journal of Classical Sociology”, no. 10(3), pp. 217–238, https://doi.org/10.1177/1468795X10371714
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1468795X10371714

Deegan M. J. (2002) The Feminist Pragmatism of Jane Addams In: Romano M. A. (Ed.), Lost sociologists rediscovered, Lewiston, Edwin Mellen Press, pp. 1–19.
Google Scholar

Feustel A. (2006) The Significance of International Relations and Cooperation in the Works of Alice Salomon, “Ariadne Forum für Frauenund Geschlechtergeschichte“, no. 49(6), pp. 24–29.
Google Scholar

Haering V. (1939) Dr. A. G. Masaryk čestnou členkou Společnosti Čs. Červeného kříže, „Sociální pracovnice”, no. 8(2), pp. 8–29.
Google Scholar

Hegar R. L. (2013) The Masaryks of Czechoslovakia: Contributions in Sociology, Social Welfare and Politics, “The Journal of Sociology & Social Welfare”, no. 40(2), article 4.
Google Scholar

Hegar R. L. (2008) Transatlantic Transfers in Social Work: Contributions of Three Pioneers, “British Journal of Social Work”, no. 38(4), pp. 716–733, https://doi.org/10.1093/bjsw/bcn014
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/bjsw/bcn014

Hering S. (2004) Die Geschichte der Sozialen Arbeit in Osteuropa 1900–1960 – Forschungsstand, Befunde und komparative Aspekte In: Homfeldt H., Brandhorst K. (Eds.), International Vergleichende Soziale Arbeit, Hohengehren, Schneider Verlag, pp. 122–136.
Google Scholar

Hering S., Waaldijk B. (Eds.) (2003) History of Social Work in Europe (1900–1960). Female Pioneers and their Influence on the Development of International Organizations, Opladen, Leske und Budrich, https://doi.org/10.1007/978-3-322-80895-0
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-80895-0

Hessen S. (1936) H. Radlińska. Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej [Review], „Chowanna”, pp. 37–44.
Google Scholar

Keith B. (1991) Alice Masaryk (1879–1966) In: Women in sociology, M. J. Deegan (Ed.), New York, Greenwood Press, pp. 298–305.
Google Scholar

Kendall K. (2005) Book Review: History of Social Work in Europe (1900–1960), “Affilia”, no. 20(4), pp. 497–499, https://doi.org/10.1177/0886109905279812
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0886109905279812

Klimentová E. (2009) Marie Krakešová and her psychological educational social therapy, “European Journal of Social Work”, no. 12(4), pp. 523–533, https://doi.org/10.1080/13691450902981459
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13691450902981459

Kniephoff-Knebel A., Seibel F. W. (2008) Establishing international cooperation in social work education, “International Social Work”, no. 51(6), pp. 790–812, https://doi.org/10.1177/0020872808095251
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0020872808095251

Kotek J. (1928) Mezinárodní sjezdy, pořádané v rámci „Čtrnáct dní mezinárodní sociální péče“ v Paříži v r. 1928, „Sociální revue”, no. IX, pp. 368–376.
Google Scholar

Kováčiková D. (2002) Vybrané kapitoly z dejin sociálnej práce In: Tokárová A. a kol. Sociálna práca. Kapitoly z dějin, teorie a metodiky sociálnej práce, Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, pp. 80–154.
Google Scholar

Krakeš J. (1932) II. Mezinárodní konference sociální práce ve Frankfurtu nad Mohanem 11.–14. července 1932, „Sociální revue”, no. VIII, pp. 374–375.
Google Scholar

Krakešová M. (1973a) Výchovná sociální terapie, 1. Díl, Organizační a tiskové oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČSR.
Google Scholar

Krakešová M. (1973b) Výchovná sociální terapie, 2. Díl, Organizační a tiskové oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČSR.
Google Scholar

Krakešová M., Kodymová P., Brnula P. (2018) Sociální kliniky: z dějin sociální práce a sociálního školství, Praha, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
Google Scholar

Kraus B., Hoferková S. (2016) The Relationship of Social Pedagogy and Social Work, “Sociální pedagogika / Social Education”, no. 4(1), pp. 57–71, https://doi.org/10.7441/soced.2016.04.01.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7441/soced.2016.04.01.04

Kubíčková N. (2001) Historical Portraits of Important European Leaders in Social Work: Alice Masaryk (1879–1966) – Czechoslovakia, “European Journal of Social Work”, no. 4(3) pp. 303–311, https://doi.org/10.1080/714889974
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/714889974

Lepalczyk I., Marynowicz-Hetka E. (2003) Helena Radlińska: A Portrait of the Person, Researcher, Teacher and Social Activist In: History of Social Work in Europe (1900–1960), Hering S., Waaldijk B. (Eds.), VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 71–77, https://doi.org/10.1007/978-3-322-80895-0_8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-80895-0_8

Lorenz W. (1994) Social Work in a Changing Europe, London and New York, Routledge.
Google Scholar

Lovčí R. (2008) Alice Garrigue Masaryková, Život ve stínu slavného otce, Praha, TOGGA.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2020) Social Pedagogy. Comprehending Activity in the Field of Practice, Berlin, LAMBERT Academic Publishing.
Google Scholar

Mencwel A. (2009) Etos lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Google Scholar

Mitchell R. C. (Ed.) (1980) Alice Garrigue Masaryk, 1879–1966: Her Life as Recorded in her own Words and by her Friends, Pittsburgh, PA, University of Pittsburg Press.
Google Scholar

Pilch T., Lepalczyk I. (Eds.) (1995) Pedagogika społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Żak.
Google Scholar

Radlińska H. (1927) Kształcenie Pracowników Społecznych, Warszawa, Skarb Pracy Oświatowo-Kulturalnej, odb. z: „Praca i Opieka Społeczna” 1927, r. VII, z. 1.
Google Scholar

Radlińska H. (1961) Egzamin z pedagogiki społecznej. Przegląd treści wykładów w: Pisma pedagogiczne, t. 1: Pedagogika społeczna, wstęp R. Wroczyński i A. Kamiński, opracowanie tekstu i komentarze W. Wyrobkowa-Delawska, Wrocław–Warszawa, Ossolineum.
Google Scholar

Radlińska H. (2018) Self Biography, „Pedagogika Społeczna”, nr 2(68), s. 61–67.
Google Scholar

Romano M. A. (2002) Lost Sociologists Rediscovered, Lewiston, Edwin Mellen Press.
Google Scholar

Salomon A. (1937) Education for Social Work. A Sociological Interpretation based on an International Survey, Zurich, Verlag für Recht und Gesellschaft.
Google Scholar

Špiláčková M. (2014) Soziale Arbeit im Sozialismus: Ein Beispiel aus der Tschechoslowakei (1968–1989), Wiesbaden, Springer VS, https://doi.org/10.1007/978-3-658-04722-1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-04722-1

Stelmaszuk Z. W. (1994) Helena Radlinska and the School of Adult Education and Social Work at the Free University of Poland In: Cultural and Intercultural Experiences in European Adult Education, Marriott S., Hake B. J. (Eds), Leeds Studies in Continuing Education, Leeds University, pp. 224–246.
Google Scholar

Suin de Boutemard B. (1990) Reflections on the Creation of a Science of Social Work, “International Social Work”, no. 33(3), pp. 255–267, https://doi.org/10.1177/002087289003300308
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/002087289003300308

Theiss W. (1996) What is Social Pedagogics? The Polish Perspective [unpublished].
Google Scholar

Tůma L. (1919) Česko-americký kurs sociální péče, „Sociální revue” Věstník ministerstva sociální péče, no. I(3–4), pp. 41–42.
Google Scholar

Young Women’s Christian Association (YWCA) (1933) Sociální pracovnice, „Organizace sociálních pracovnic”, no. II(5), pp. 28–29.
Google Scholar

Zprávy (1921) Sociální revue, „Věstník ministerstva sociální péče”, no. II(2), pp. 179–183.
Google Scholar

Opublikowane

2022-09-30

Jak cytować

Špiláčková, M., & Zegzulková, V. M. (2022). Specyfika lokalnej praktyki pracy społecznej w twórczości Alice Masarykovej i Heleny Radlińskiej. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 15(2), 220–235. https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.12