Zmiany w strukturze funkcji turystycznej uzdrowisk kujawskich (na podstawie wielkości i struktury bazy noclegowej)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.06

Keywords:

zmiany, struktura bazy noclegowej, uzdrowiska kujawskie, Polska

Abstract

W opracowaniu podjęto próbę weryfikacji hipotezy o postępującym różnicowaniu się struktury funkcji turystycznej w uzdrowiskach Polski na podstawie studium przypadku uzdrowisk kujawskich. Wykorzystano dane dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS o wielkości, strukturze obiektów zakwaterowania oraz o znajdujących się w nich udogodnieniach w uzdrowiskach kujawskich w latach 1995–2018. W analizie tych danych posłużono się wskaźnikami struktury i dynamiki. Przeprowadzona analiza wskazuje na postępujące różnicowanie się struktury funkcji turystycznej w tych uzdrowiskach. Stwierdzono najsilniej zaawansowane zmiany w strukturze funkcji turystycznej w Ciechocinku, który można obecnie określić jako ośrodek turystyczno-uzdrowiskowy. Słabiej zaawansowany proces zmian miał miejsce w Inowrocławiu, będącym ośrodkiem uzdrowiskowo-turystycznym, natomiast Wieniec-Zdrój nadal pozostawał typowym uzdrowiskiem z marginalnym udziałem pozostałych funkcji turystycznych. Wykorzystane dane pochodzące z oficjalnej statystyki umożliwiają identyfikację ogólnych tendencji występujących w dynamice i zachodzących zmianach w strukturze bazy noclegowej uzdrowisk. Analiza ilościowa relacji funkcji kuracyjnej z pozostałymi funkcjami turystycznymi (głównie ze względu na niepełność informacji statystycznej) w uzdrowiskach kujawskich jest jednak ograniczona.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anszperger, A., Radkiewicz, A. (2011). Badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009–2010. T. 2. Toruń: Wyd. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.
Google Scholar

Biskup, M. (red.) (1978). Dzieje Inowrocławia. Inowrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Brudnicki, R. (2005). Uzdrowisko Inowrocław – stan aktualny i możliwości dalszego rozwoju. W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (s. 318–325). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Brudnicki, R., Barczak, M., Nowicki, R., Markiewicz, P. (2016). Monitoring ruchu turystycznego w województwie kujawskopomorskim – 2015. Raporty z rejonów badań wykonanych dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki.
Google Scholar

Brzezicka, A. (2001). Funkcja turystyczna i wypoczynkowo-sanatoryjna miasta Inowrocławia. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Mps pracy mgr, promotor: D. Szymańska.
Google Scholar

Caban, M. (2017). Ruch turystyczny w uzdrowisku Wieniec-Zdrój. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. Mps pracy mgr, promotor: A. Matczak.
Google Scholar

Cisowski, M. (2002). Ruch sanatoryjny w uzdrowisku Inowrocław. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. Mps pracy mgr, promotor: A. Matczak.
Google Scholar

Durydiwka, M. (2005). Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych w miejscowościach uzdrowiskowych. W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (s. 46–59). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 r. Informacje sygnalne (2017). Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie, Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia.
Google Scholar

Glaza, M. (2008). Zachowania przestrzenne kuracjuszy i turystów w Ciechocinku. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Mps pracy mgr, promotor: A. Matczak.
Google Scholar

Głębocki, B. (2014). Walory rekreacyjno-uzdrowiskowe Inowrocławia i ich wpływ na rozwój miasta. Zeszyty Naukowe WSG, 23, 119–141.
Google Scholar

Groch, J. (1991). Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem wieloczynnikowej analizy porównawczej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Google Scholar

Grzeszczak, S. (2014). Turystyka w Inowrocławiu w opinii kuracjuszy. Zeszyty Naukowe WSG, 23, 143–149.
Google Scholar

Gutsche A. (2001). Postrzeganie miasta Ciechocinek przez kuracjuszy. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Mps pracy mgr, promotor: D. Szymańska.
Google Scholar

Iwanowska-Jeske, D. (1983). Uzdrowisko Ciechocinek. Zarys monograficzny. Warszawa: Sport i Turystyka.
Google Scholar

Jagusiewicz, A. (1998). Problemy lecznictwa i turystyki w uzdrowiskach polskich. Warszawa: Instytut Turystyki.
Google Scholar

Jagusiewicz, A. (2006). Turystyka uzdrowiskowa. Warszawa: Instytut Turystyki.
Google Scholar

Jędrzejewska, A. (2002). Zmiana funkcji turystycznej Ciechocinka w l. 90. XX wieku. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. Mps pracy mgr, promotor: S. Liszewski.
Google Scholar

Kowalczyk, A. (2001). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kowalczyk, A. (2005). Transformacja uzdrowiska w wielofunkcyjny ośrodek turystyczny – przykład Mariańskich Łaźni (Czechy). W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (s. 11–21). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Kozłowska-Szczęsna, T. (1965). Bioklimat Ciechocinka. Problemy Uzdrowiskowe, 4/26.
Google Scholar

Krasiński, Z. (2004). Cykle życia uzdrowisk: od narodzin po... Kołobrzeg: Agencja Wydawnicza „Patan-Press”.
Google Scholar

Kucharski, M. (1973). Warunki fizjograficzne doliny Wisły pod Ciechocinkiem (w aspekcie turystyki i wypoczynku). Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, ser. G. Bydgoszcz.
Google Scholar

Kwiatkowska, E. (1973). Miasta. W: A. Świniarski (red.), Województwo bydgoskie (s. 239–263). Poznań: PWN.
Google Scholar

Kunicki, M. (2008). Rola funkcji uzdrowiskowej w życiu społeczno-ekonomicznym Inowrocławia. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Mps pracy mgr, promotor: A. Matczak.
Google Scholar

Kuzak, A. (1996). Funkcja turystyczna Ciechocinka. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. Mps pracy mgr, promotor: S. Liszewski.
Google Scholar

Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000–2010 (2011). Kraków: GUS.
Google Scholar

Madeyski, A. (1997). Polskie uzdrowiska, ich charakterystyka i główne problemy. Problemy Turystyki, 1–4 (XX), 91–105.
Google Scholar

Maik, W., Przybecka-Maik, M. (2005). Rozwój i przemiany funkcjonalno-przestrzenne Ciechocinka pod wpływem funkcji turystyczno-uzdrowiskowych. W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (s. 239–250). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Maik, W., Przybecka-Maik, M. (2014). Miasta-uzdrowiska jako ważny element sieci miejskiej Europy – ich specyfika i mechanizm rozwojowy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarczej, 23, 9–31.
Google Scholar

Matczak, A. (2012). Funkcja uzdrowiskowa w przestrzeni Inowrocławia. W: E. Rydz (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (s. 167–181). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.
Google Scholar

Matczak, A. (2013). Proces przekształcania uzdrowiska w ośrodek turystyczny. Przykład Ciechocinka. W: S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, 5 (s. 97–115). Sosnowiec.
Google Scholar

Mika, M. (2005). Możliwości rozwoju uzdrowisk Beskidu Niskiego i Bieszczad w świetle obecnych uwarunkowań. W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (s. 308–317). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Mika, M., Ptaszycka-Jackowska, D. (2007). Formy turystyki zdrowotnej. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 279–291). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Mościbroda, J. (2005). Rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych w uzdrowisku Nałęczów. W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (s. 22–29). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Nowakowska, L. (1957). Ciechocinek. Prace Geograficzne, 9, 285–300.
Google Scholar

Nowakowski, W. (2015), Historia uzdrowiska Wieniec 1907–1997 piórem Naczelnego Lekarza. Włocławek: EXPOL.
Google Scholar

Ponikowska, J., Marciniak, K. (1988). Ciechocinek. Terenoterapia uzdrowiskowa. Warszawa–Poznań: PWN.
Google Scholar

Ptaszycka-Jackowska, D. (1999). Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka. Turyzm, 9 (1), 201–208.
Google Scholar

Rydz, E. (red.) (2005). Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Rydz, E. (red.) (2012). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.
Google Scholar

Rzeńca, P. (1997). Iwonicz Zdrój – przykład koegzystencji funkcji uzdrowiskowej i wypoczynkowej z innymi funkcjami miasta. Turyzm, 7 ( 1), 73–95.
Google Scholar

Sikorski, C. (1988). Miasto na soli – zarys historii Inowrocławia do roku 1919. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze.
Google Scholar

Skonieczna, E. (2011). Funkcja turystyczna Ciechocinka. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki. Mps pracy mgr, promotor: A. Matczak.
Google Scholar

Szczepanowska, E. (2016). Uzdrowisko jako miejscowość turystyczna. W: G. Koźmiński (red.), Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne (s. 49–51). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Google Scholar

Szromek, A.R. (2010). Cykliczność rozwoju uzdrowisk na przykładzie uzdrowisk polskich. W: A.R. Szromek (red.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej (s. 17–40). Kraków: Wyd. Proksenia.
Google Scholar

Szromek, A.R. (2012). Funkcja uzdrowiskowa i jej znaczenie w gospodarce gmin uzdrowiskowych. W: A.R. Szromek (red.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza (s. 35–58). Kraków: Wyd. Proksenia.
Google Scholar

Szymańska, D., Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz H. (2005). Postrzeganie miejscowości turystyczno-uzdrowiskowych na przykładzie Ciechocinka i Inowrocławia. W: E. Rydz (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (s. 293–307). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Środa-Murawska, S. (2012). Miasta uzdrowiskowe w Polsce w ujęciu wielkości i struktury bazy obiektów zbiorowego zakwaterowania. W: E. Rydz (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (s. 21–29). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.
Google Scholar

Świder, I. (2005). Hotel Villa Park w Ciechocinku jako przedstawiciel grupy markowej Polish Prestige Hotel and Resorts. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. Mps pracy mgr, promotor: B. Włodarczyk.
Google Scholar

Turystyka i wypoczynek w 1979 r. (1980). Warszawa: GUS.
Google Scholar

Umiński, J. (1978). Ciechocinek i okolice. Warszawa: Sport i Turystyka.
Google Scholar

Winiarski, A. (2016). Wieniec-Zdrój i okolice. Przewodnik. Włocławek: Oficyna Wydawnicza „Lars-Antyki”.
Google Scholar

Wysocka, E. (1989). Rola pasm uzdrowiskowo-wypoczynkowych. Warszawa: Instytut Turystyki.
Google Scholar

Published

2019-06-30

How to Cite

Matczak, A. (2019). Zmiany w strukturze funkcji turystycznej uzdrowisk kujawskich (na podstawie wielkości i struktury bazy noclegowej). Turyzm/Tourism, 29(1), 57–67. https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.06

Issue

Section

Articles