Tourist Space

Authors

  • Stanisław Liszewski Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.5.2.09

Abstract

Po krótkiej prezentacji poglądów na temat pojmowania przestrzeni w naukach geograficznych, podjęto próbę zdefiniowania przestrzeni turystycznej traktując ją jako podstawowy przedmiot badań geografii turyzmu. W dalszej części artykułu, w oparciu o kryteria funkcjonalne, wydzielono pięć typów przestrzeni turystycznej, przestrzeń: eksploracji, penetracji, asymilacji, kolonizacji i urbanizacji turystycznej, a następnie dokonano ich charakterystyki.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartkowski T., 1974, Zastosowanie geografii fizycznej, Warszawa-Poznań.
Google Scholar

Bartkowski T., 1986, O zakresach niektórych podstawowych pojęć nauki o turystyce i turyzmie, „Acta Universitatis Lodziensis”, Turyzm 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-1119.2.05

Berezowski S., 1969, Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski, Warszawa.
Google Scholar

Dębski L. A., 1974, Nadmorskie aglomeracje wczasowe, Instytut Turystyki, Warszawa.
Google Scholar

Domański R., 1990, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Dramowicz K., 1984, Przestrzeń w geografii - wciąż nowy stary problem, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, IGiPZ PAN, z. 3-4.
Google Scholar

Dziegieć E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, Turyzm, t. 5, z.l, s. 5-56.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.5.1.01

Dziewoński K., 1967, Teoria regionu ekonomicznego i struktura funkcjonalna miast, Prace Geograficzne, IG PAN, nr 87.
Google Scholar

Dziewoński K., 1988, Teoretyczne problemy gospodarki przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, z. 138.
Google Scholar

Gaworecki W., 1994, Turystyka, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Grzeszczak J., 1971, Koncepcje polaryzacyjne w przestrzennym zagospodarowaniu kraju (na przykładzie Francji), Studia KPZK PAN, t. 36.
Google Scholar

Kostrzewa J., 1991, Wyjazdy wycieczkowe mieszkańców Łodzi jako forma wypoczynku poznawczego, Turyzm, t. 1, z. 2. s. 33-54.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.1.2.02

Kowalczyk A., 1994, Geograficzno-społeczne problemy zjawiska „drugich domów", Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, s. 178.
Google Scholar

Kowalewski Z., 1977, Stan i rozwój nauki o turystyce w Polsce, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, rok IV, nr 5.
Google Scholar

Kuciński K., 1981, Geografia turystyki, SGPiS, Warszawa.
Google Scholar

Leszczycki S., 1972, Pojęcie czynnika przestrzeni i jego rola we współczesnej gospodarce, [w:] Elementy teorii planowania przestrzennego, K. Secomski (red.), Warszawa.
Google Scholar

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1985, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Lisowski A., 1990, Wstąp do geografii społecznej, UW, Warszawa.
Google Scholar

Matczak A., 1992, Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis”.
Google Scholar

Matczak A., 1995, Kolonizacja turystyczna strefy podmiejskiej Łodzi, Kronika m. Łodzi, z. 1, Urząd Miasta Lodzi, Łódź, s.108-119.
Google Scholar

Otok S., 1987, Geografia społeczna, PWN, Warszawa
Google Scholar

Perroux T., 1950, Les espaces économiques, Economie Appliquée, vol. 3, nr 1.
Google Scholar

Przecławski K., 1994, Turystyka a świat współczesny, UW, Warszawa.
Google Scholar

Przecławski K., 1978, Nauka o turystyce, Problemy Turystyki, nr 1.
Google Scholar

Rogalewski O., 1977, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.
Google Scholar

Skalska T., 1986, Rola nauki w wyjaśnianiu najważniejszych zjawisk w turystyce. Sondaż opinii ekspertów. Problemy Turystyki, nr 1.
Google Scholar

Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, 1978, 1979, 1981, tom 1-3, PWN, Warszawa,
Google Scholar

Stalski M., 1984, Użytkowanie ziemi w turystyce, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, IGiPZ PAN, z. 2, s. 139-148.
Google Scholar

Wallis A., 1983, Przestrzeń jako wartość, Księga pamiątkowa Profesora J. Chałasińskiego, Wrocław.
Google Scholar

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Wiluś R., 1991, Wyjazdy na grzybobrania jako forma wypoczynku mieszkańców miast. Przykład Łodzi, Turyzm, t. 1, z. 1, s. 55-71.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.1.1.04

Winiarski R., 1987, O naukowy status teorii rekreacji, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie.
Google Scholar

Wojciechowski K. H., 1986, Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, UMCS, Lublin.
Google Scholar

Published

1995-12-30

How to Cite

Liszewski, S. (1995). Tourist Space. Turyzm/Tourism, 5(2), 87–103. https://doi.org/10.18778/0867-5856.5.2.09

Issue

Section

Articles