Współczesne aspekty resocjalizacji przestępców w wybranych krajach europejskich

Autor

  • Andrzej Kacprzak Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.62.05

Słowa kluczowe:

resocjalizacja, reintegracja społeczna, przestępczość, polityka karna, kara pozbawienia wolności, probacja

Abstrakt

Tekst stanowi przegląd innowacyjnych rozwiązań stosowanych w zakresie resocjalizacji przestępców w wybranych krajach europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii oraz krajach skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Finlandii i Danii). Nowe rozwiązania wdrażane w ramach systemów resocjalizacyjnych tych krajów, mające na celu przeciwdziałanie przestępczości powrotnej (recydywy), wpisują się we współczesną tendencję liberalizacji polityki karnej. Jako takie kładą szczególny nacisk na kary nieizolacyjne, których jednym z kluczowych zadań jest wspieranie reintegracji społecznej skazanych i przeciwdziałanie ich społecznej marginalizacji.

Bibliografia

Aebi M., Tiago M., Burkhardt C. (2015), Council of Europe Annual Penal Statistics. SPACE I – Prison Populations Survey 2014, http://wp.unil.ch/space/files/2016/05/SPACE-I-2014-Report_final.1.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Ajimotokin S., Haskins A., Wade Z. (2015), The Effects of Unemployment on Crime Rates in the U.S., Georgia Institute of Technology, https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/53294/theeffectsofunemploymentoncimerates.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

An Inspection of Through the Gate Resettlement Services for Short-Term Prisoners (2016), Her Majesty’s Inspectorate of Probation, https://www.justiceinspectorates.gov.uk/cjji/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/Through-the-Gate.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej. Finanse Etyczne na rzecz Aktywnej Europy (2011), Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych, Warszawa, http://pracownik.kul.pl/files/28276/public/Atlas_dobrych_praktyk_inkluzji_spoAecznej_i_zawodowj.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Bałandynowicz A. (2002), Probacja. System sprawiedliwego karania, Kodeks, Warszawa
Google Scholar

Bałandynowicz A. (2006), Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa
Google Scholar

Bałandynowicz A. (2008), System probacji – prewencja, a nie represja, [w:] M. Lisiecki, M. Ruszkowska-Lipińska (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów
Google Scholar

Bałandynowicz A. (2011), Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa
Google Scholar

Baldry E., McDonnell D., Maplestone P., Peeters M. (2003), Ex-prisoners and accommodation: what bearing do different forms of housing have on social reintegration, Australian Housing and Urban Research Institute
Google Scholar

Baldry E., McDonnell D., Maplestone P., Peeters M. (2006), Ex-prisoners, homelessness and the state in Australia, “Australian and New Zealand Journal of Criminology”, vol. 39
Google Scholar

Becker G. (1968), Crime and Punishment: An Economic Approach, “Journal of Political Economy. Chicago Journals”, no. 76(2), http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Bhuller M., Dahl G., Loken K., Mogstad M. (2016), Incarceration, recidivism and employment, University of Bergen, Department of Economics, http://econweb.ucsd.edu/~gdahl/papers/incarceration-recidivism-employment.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Borzycki M., Makkai T. (2007), Prisoner reintegration post – release, Australian Institute of Criminology
Google Scholar

Bulenda T., Musidłowski R. (2003), Wstęp, [w:] T. Bulenda, R. Musidłowski (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, WEMA, Warszawa
Google Scholar

Ciosek M. (2001), Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa
Google Scholar

de Larminat X. (2014), Un continuum pénal hybride, “Champ penal”, vol. XI
Google Scholar

Deady C.W. (2014), Incarceration and Recidivism: Lessons from Abroad, Pell Center for International Relations and Public Policy Report, http://www.salve.edu/sites/default/files/filesfield/documents/Incarceration_and_Recidivism.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Decker S.H., Spohn C., Ortiz N.R. (2010), Criminal Stigma, Race, Gender, and Employment: An Expanded Assessment of the Consequences of Imprisonment for Employment, Final Report to the National Institute of Justice, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/244756.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Dhami M.K., Mandel D.R., Loewenstein G., Ayton P. (2006), Prisoners’ Positive Illusions of Their Post-Release Success, “American Psychology – Law Society”, Division 41, American Psychological Association
Google Scholar

Eurostat Statistics Explained (2014), Dane statystyczne dotyczące przestępczości, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Crime_statistics/pl&oldid=259808 [dostęp 31.12.2016).
Google Scholar

Farrington D. (1999), Cambridge Study in Delinquent Development, Inter-university Consortium for Political and Social Research, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/103946NCJRS.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Filar M. (2014), Współczesne kultury penalne, [w:] M. Filar, J. Utrat-Milecki (red.), Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej, Oficyna Naukowa
Google Scholar

Frieske K., Poławski P. (1999), Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice
Google Scholar

Giguere R., Dundes L. (2002), Help wanted: A survey of employer concerns about hiring exconvicts, “Criminal Justice Policy Review”, no. 13
Google Scholar

Global Prison Trends 2016, Penal Reform International, https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/05/Global_prison_trends_report_2016.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Government expenditure on public order and safety, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_on_public_order_and_safety [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Hołyst B. (2007), Socjologia kryminalistyczna, t. 2, Lexis Nexis, Warszawa
Google Scholar

Jaroch W. (2012), Polityka karna – strategia punitywna czy liberalna?, „Studia Prawnoustrojowe”, nr 15, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Prawnoustrojowe-r2012-t-n15-s49-61.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Kacprzak A. (2016), Kara pozbawienia wolności i jej (dys)funkcjonalność. Krytyka polskiej polityki karnej i resocjalizacyjnej w świecie akademickim, „Władza Sądzenia”, nr 4
Google Scholar

Kacprzak A., Kudlińska I. (2014), Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa
Google Scholar

Kądziołka K. (2015), Bezrobocie, ubóstwo i przestępczość w Polsce. Analiza zależności na poziomie województw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne”, nr 242
Google Scholar

Klaus W. (2013), Relacje między biedą i wykluczeniem społecznym a przestępczością, [w:] Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, praca zbiorowa, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa
Google Scholar

Lenczewska-Machel H., Machel H. (2009), Marginalizacja społeczna jako czynnik redukujący poprawczą sprawność więzienia, [w:] F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
Google Scholar

Les Chiffres clés de la Justice 2016, Ministère de la Justice, http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_CC%202016.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Lindholm M., Bishop N. (2008), Sweden, [w:] A. M. van Kalmthout, I. Durnescu (eds.), Probation in Europe 2008, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, Netherlands, http://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2015/03/Sweden.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Linowski K. (2010), Wsparcie społeczne a warunkowe przedterminowe zwolnienie, [w:] S. Bębas (red.), Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom
Google Scholar

Machel H. (2003), Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Arche s.c., Gdańsk
Google Scholar

Machel H. (2006), Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus Polski, Impuls, Kraków
Google Scholar

Machel H. (2009), Czy istnieje alternatywa dla resocjalizacji penitencjarnej?, [w:] F. Kozaczuk (red.), Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
Google Scholar

Maguire M., Raynor P. (2006), How the resettlement of prisoners promotes desistance from crime: Or does it? Criminology & Criminal Justice, Sage Publications
Google Scholar

Milburn P., Jamet L. (2014), Prévention de la récidive: les services de probation et d’insertion français dans la tourmente, “Champ penal”, vol. XI.
Google Scholar

Moulin V., Polaric R. (2014), Les groupes de parole de prévention de la récidive au sein des SPIP, “Champ penal”, vol. XI
Google Scholar

Mumola C. (1999), Substance abuse and treatment. State and Federal prisoners, Bureau of Justice Statistics Special Report, U.S. Department of Justice Office of Justice Programs, http://csdp.org/research/satsfp97.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Niemz S. (2011), Sozialtherapie im Strafvollzug 2011: Ergebnisübersicht zur Stichtagserhebung zum 31.03.2011, KrimZ, Wiesbaden, http://www.krimz.de/fileadmin/dateiablage/forschung/texte/Sozialtherapie_im_Strafvollzug_2011.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Płatek M. (2007), Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Google Scholar

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Roczna informacja statystyczna za rok 2015, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa, http://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Ryman H. (2012), Social Enterprise: Unlocking Opportunity for Ex-offenders. Good Practice Round-up, Social Enterprise West Midlands
Google Scholar

Scharff-Smith P., Gampell L. (2011), Children of imprisoned parents, The Danish Institute for Human Rights, European Network for Children of Imprisoned Parents, University of Ulster and Bambinisenzasbarre
Google Scholar

Shover N. (1996), Great Pretenders: Pursuits and Careers of Persistent Thieves, Westview Press, Boulder, CO
Google Scholar

Smith P.S., Ugelvik T. (2017), Punishment and Welfare in Scandinavia, [w:] P.S. Smith, T. Ugelvik (eds.), Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?, Palgrave Macmillan
Google Scholar

Social Exclusion Unit (2002), Reducing re-offending by ex-prisoners. Report by the Social Exclusion Unit, Office of the Deputy Prime Minister, London
Google Scholar

Stępniak P. (2000), Praca socjalna jako nowy nurt w postępowaniu z podsądnymi, [w:] J. Górniewicz, H. Kędzierska (red.), Systemowa pomoc rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn
Google Scholar

Stępniak P. (2001), Pomiędzy resocjalizacją a pracą socjalną. Dylematy współczesnej penitencjarystyki, [w:] B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), Więziennictwo. Nowe wyzwania, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa, Poznań, Kalisz.
Google Scholar

Subramanian R., Shames A. (2013), Sentencing and Prison Practices in Germany and the Netherlands: Implications for the United States, Center on Sentencing and Corrections, http://archive.vera.org/sites/default/files/resources/downloads/european-american-prison-report-v3.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Szymanowska A. (2003), Więzienie i co dalej?, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa
Google Scholar

Szymanowski T. (2012), Przestępczość i polityka karna w Polsce: W świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Wolters Kluwer, Warszawa
Google Scholar

The Spanish Prison System (2014), Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/SIS._PENITENCIARIO_2014_ING_acc_2.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

The vicious circle of social exclusion and crime: Ireland’s Disproportionate Punishment of the Poor (2012), Irish Penal Report Trust Position Paper: January 2012, http://www.iprt.ie/files/Position_Paper_FINAL.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Uggen C., Manza J., Behrens A. (2011), ‘Less than the average citizen’: stigma, role transition and the civic reintegration of convicted felons, [w:] S. Maruna, R. Immarigeon (eds.), After Crime and Punishment. Pathways to offender reintegration, Routledge, London–New York
Google Scholar

von Hofer H. (2011), Punishment and Crime in Scandinavia, “Crime and Justice”, vol. 40, no. 1, University of Chicago Press Journals.
Google Scholar

Wacquant L. (2009), Więzienia nędzy, Wydawnictwo „Książka i Prasa”, Warszawa
Google Scholar

Warren R. (2007), Evidence-Based Practice to Reduce Recidivism: Implications for State Judiciaries, U.S. Department of Justice: National Institute of Corrections, http://www.ncsc.org/~/media/Microsites/Files/CSI/Additional%20Learning%20Materials/Handout%20P3%20Judicial%20Paper.ashx [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Western B., Pettit B. (2008), Incarceration & social inequality, “Dædalus”, Summer 2010, American Academy of Arts & Sciences, https://www.amacad.org/content/publications/pubContent.aspx?d=808 [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Work, education and treatment in Swedish Prisons. A study of occupational activities for inmates (2015), English summary of Brå Report 2015, The Swedish National Council for Crime Prevention (Brå), https://www.bra.se/download/18.31d7fffa1504bbffea065d06/1448970661178/2015_20_Work,+traitrai+and+treatment+in+Swedish+prison_r.pdf [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

Żelazek J. (2003), Kara pozbawienia wolności w doświadczeniach więźniów; próba sformułowania projektującej definicji kary pozbawienia wolności, [w:] J. Kwaśniewski (red.), Badania problemów społecznych, IPSiR UW, Warszawa
Google Scholar

http://audycje.tokfm.pl/podcast/Ministerstwo-Sprawiedliwosci-chce-uruchomic-domy-przejsciowe-dla-bylych-wiezniow/44845 [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

http://oatpfe.es/index.jsp [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

http://oatpfe.es/seccion=1179&idioma=es_ES [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

http://sidalava.org/la-asociacion/areas-de-intervencion/area-prision/#p1 [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

http://sistemaspenitenciariosdelmundo.blogspot.com.es/2015/06/regimen-penitenciario-aleman_11.html [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

http://www.bastoyfengsel.no/English/ [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

http://www.reform.uk/publication/through-the-gate/ [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

http://www.safeground.org.uk [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

http://www.wieziennictwo.politykafiskalna.pl/czas-na-hostele-dla-skazanych-ms-uruchomi-domy-przejsciowe [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

http://wynagrodzenia.pl/gus [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

https://www.gov.uk/government/statistics/prison-population-figures-2016 (dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

www.theclinkcharity.com [dostęp 31.12.2016]
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-09-30

Jak cytować

Kacprzak, A. (2017). Współczesne aspekty resocjalizacji przestępców w wybranych krajach europejskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (62), 63-81. https://doi.org/10.18778/0208-600X.62.05