Instrukcja redakcyjna

Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

Edycja tekstu

Preferowana objętość artykułu to między 32 tysiące a 40 tysięcy znaków (10-15 stron) wraz z rysunkami czy/i tabelami. Na pierwszych stronach artykułów pod imieniem i nazwiskiem autora należy zamieścić informację o miejscach pracy.

Prosimy o pisanie artykułu czcionką Times New Roman , wielkość czcionki: 12, interlinia w tekście 1,5.

Marginesy : prawy i lewy 2,5 cm. Dolny i górny 2 cm.

Cytowany fragment tekstu prosimy pisać kursywą z pominięciem cudzysłowu

Przypisy proszę robić w tekście, używając zwykłych nawiasów: autor, rok wydania:numer strony, czyli np.:

(Walczak-Duraj 1998)
(Mazur 2002:78)
(Dahrendorf 1999 za Judt 2011:108)

W przypadku cytowania za innym opracowaniem/autorem proszę w bibliografii wskazać źródło, do którego Autor/Autorka dotarł:    

przypisy autorskie mogą mieć formę przypisów dolnych

Bibliografię proszę przygotować według wzoru: nazwisko autora, inicjał imienia autora, rok wydania (w nawiasie), tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce wydania, czyli np.:

Warzywoda-Kruszyńska W. (red.) (2004), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Jeśli w tekście cytowano zakres stron, odwołując się do określonej części pracy, proszę na końcu w bibliografii zamieścić cytowane strony:

Elias N.(2009), Społeczeństwo jednostek , Wydawnictwo PWN, Warszawa, s.110-166.