Dynamika sieci społecznych osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie polskim

Autor

  • Maria Stojkow Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny AGH, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej
  • Dorota Żuchowska-Skiba

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.60.10

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność, automarginalizacja, sieci społeczne, integracja, marginalizacja

Abstrakt

Ukazanie położenia społecznego osób niepełnosprawnych wymaga określenia ich pozycji względem reszty społeczeństwa, co powoduje konieczność porównania relacji, w których uczestniczą osoby z deficytami sprawności i ludzie sprawni. Przyjęcie takiej perspektywy umożliwia odtworzenie i uchwycenie struktury sieci społecznych osób niepełnosprawnych. Pozwala to ukazać dynamikę integracji tej kategorii społecznej oraz wskazać czynniki ją utrudniające. Pokazanie tego zjawiska staje się możliwe dzięki zastosowaniu teorii sieci poprzez odtworzenie i wielowymiarową analizę dynamicznej sieci powiązań społecznych, która ma istotne znaczenie dla ukazania stopnia marginalizacji osób niepełnosprawnych.
Zasadniczym celem artykułu będzie charakterystyka sieci społecznych osób niepełnosprawnych, co pozwoli odtworzyć zachodzące w ich ramach procesy i wskazać czynniki wzmacniające marginalizację tej kategorii i utrudniające jej pełne włączenie do społeczeństwa. W tym celu posłużono się analizą danych zastanych, pochodzących z Diagnozy Społecznej z roku 2011 i 2015.

Bibliografia

Bartkowski J. (2014), Położenie społeczno-ekonomiczne i jakość życia osób niepełnosprawnych w Polsce, [w:] B. Gąciarz, S. Rudnicki (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, s. 45–104.
Google Scholar

Bartkowski J., Gąciarz B. (2014), Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej, „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania”, nr 2 (11), s. 20–43.
Google Scholar

Blau P. (1994), Structural Contexts of Opportunities, University of Chicago Press, Chicago.
Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (2015), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/9/issue/4 [dostęp: 2.09.2016].
Google Scholar

Diagnoza Społeczna. Zintegrowana baza danych (2016), http://www.diagnoza.com [dostęp: 16.09.2016].
Google Scholar

Frieske K. (1999), Marginalność społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 167–171.
Google Scholar

Germani G. (1980), Marginality, Transaction Books, New Brunswick.
Google Scholar

Granovetter M. S. (1983), The strength of weak ties: A network theory revisited, “Sociological Theory”, No. 1, s. 201–233.
Google Scholar

Zawisza K., Gałaś A., Tobiasz-Adamczyk B. (2014), Polska wersja Courage Social Network Index – skali do oceny poziomu sieci społecznych, „Gerontologia Polska”, nr 1 (22), s. 31–41.
Google Scholar

Ostrowska A., Sikorska J., Sufin Z. (1994), Sytuacja ludzi niepełnosprawnych w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Google Scholar

Ostrowska A., Sikorska J. (1996), Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Google Scholar

Putnam R. (2008), Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Google Scholar

Scott J. (2000), Social Network Analysis. A Handbook, Sage Publications, London.
Google Scholar

Turner J., Maryanski A. (2004), Analiza sieciowa, [w:] J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 604–614.
Google Scholar

Wasserman S., Faust K. (1994), Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge University Press, New York.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511815478

Woźniak Z. (2008), Niepełnosprawność i niepełnosprawni w Polskiej polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.
Google Scholar

Wysieńska K. (2010), Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja, tożsamość, preferencje i wzory relacji imigrantów w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-03-30

Jak cytować

Stojkow, M., & Żuchowska-Skiba, D. (2017). Dynamika sieci społecznych osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie polskim. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (60), 145–159. https://doi.org/10.18778/0208-600X.60.10