Architektura szkoły, jej adaptabilność i przejawy życia uczniów w szkole: studium przypadku liceum plastycznego w Krakowie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.88.07

Słowa kluczowe:

architektura, liceum plastyczne, architektura modernistyczna, szkolne życie uczniów, badania jakościowe

Abstrakt

Przedstawione tu badania studium przypadku koncentrują się na modernistycznym budynku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Celem projektu było zbadanie możliwości adaptacyjnych architektury szkolnej w odpowiedzi na nowe wyzwania edukacyjne. Badania przeprowadzono z użyciem papierowych kwestionariuszy; odpowiedzi na ankietę udzieliła większość uczniów szkoły (N = 167). Do zebrania danych wykorzystano techniki mieszane, w tym rysunki uczestników i swobodne wypowiedzi. Badane kwestie obejmowały ocenę responsywności szkoły na potrzeby uczniów, zrozumienie przez uczniów znaczenia miejsc, identyfikację ulubionych miejsc oraz analizę emocjonalnego związku i identyfikacji z celami szkoły a wykorzystanie przestrzeni szkolnej. Wyniki badania wskazują, że uczniowie cenią sobie artystyczną atmosferę szkoły, ale także pragną, by przestrzeń szkoły oferowała im możliwość większego uczestnictwa i kreatywności w definiowaniu miejsc, w których toczy się ich codzienne życie w szkole.

Bibliografia

Appleton J.J., Christenson S.L., Kim D., Reschly A.L. (2006), Measuring cognitive and psychological engagement: Validation of the Student Engagement Instrument, “Journal of School Psychology”, no. 44.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/t00876-000

Barrett P., Davies F., Zhang Y., Barret L. (2017), The Holistic Impact of Classroom Spaces on Learning in Specific Subjects, “Environment and Behavior”, vol. 49, no. 4.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0013916516648735

Blumer H. (1969), Symbolic Interactionism: Perspective and Method, University of California Press, Berkeley.
Google Scholar

Bourdieu P. (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, transl. Piotr Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Bourdieu P., Wacquant L.J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, transl. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Canter D. (1977), The psychology of place, Architectural Press, London.
Google Scholar

Cresswell T. (2004), Place: a short introduction, Blackwell Publishing, Malden.
Google Scholar

Frydenberg E., Ainley M., Russell V. (2005), Schooling Issue Digest: Student Motivation and Engagement. https://findanexpert.unimelb.edu.au/scholarlywork/270455-schooling-issue-digest-student-motivation-and-engagement (accessed: 15.06.2021).
Google Scholar

Giddens A. (2006), Sociology, (5th ed.), Polity Press, Malden.
Google Scholar

Giroux H.A. (2019), Toward a Pedagogy of Educated Hope under Casino Capitalism, „Pedagogia y Saberes”, no. 50.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17227/pys.num50-9507

Gläser-Zikuda M., Ziegelbauer S., Rohde J., Conrad M., Limprecht S. (2012), Innovative Learning Environments. Inventory case study: The Jenaplan School of Jena, Centre for Educational Research and Innovation, OECD, 2012. https://www.oecd.org/education/ceri/DEU.THU.003.Finalwihcover.pdf
Google Scholar

Goffman E. (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, transl. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, Wydawnictwo KR, Warszawa.
Google Scholar

Gruenewald D.A. (2003), The Best of Both Worlds: A Critical Pedagogy of Place, “Educational Researcher”, vol. 32, no. 4.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3102/0013189X032004003

Hershberger R.G. (1992), A study of meaning and architecture, [w:] Nasar J.L. (red.), Environmental Aesthetics: Theory, Research & Applications, Cambridge University Press, Cambridge.
Google Scholar

Hertzberger H. (2008), Space and Learning, 010 Publishers, Rotterdam.
Google Scholar

Hillier B., Hanson J. (1993), The social logic of space, Cambridge University Press, Cambridge.
Google Scholar

Jacyno M. (1997), Kontrkultura ubóstwa. Pierre’a Bourdieu koncepcja reprodukcji klas społecznych a problem reprodukcji otwartej, “Studia Socjologiczne”, no. 3(146).
Google Scholar

Janowski A. (1995), Uczeń w teatrze życia szkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Google Scholar

Lackney J.A. (2015), History of the Schoolhouse in the US, [w:] Rotraut W. (red.), Schools for the Future: Design Proposals from Architectural Psychology, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-09405-8_2

Martyniuk W. (2019), O doświadczaniu szkoły: studium fenomenologiczne szkolnej codzienności z perspektywy uczniów, Impuls, Kraków.
Google Scholar

McLaren P. (1999), Schooling as a ritual performance: Toward a political economy of educational symbols and gestures, (3rd ed), Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lanham.
Google Scholar

Meighan R., Siraj-Blatchford I. (1997), A sociology of educating, Continuum International Publishing Group Ltd., London.
Google Scholar

Nielsen T.W. (2004), Rudolf Steiner’s Pedagogy of Imagination: A Case Study of Holistic Education, Peter Lang, Bern.
Google Scholar

Price R.H., Bouffard D.L. (1974), Behavioral appropriateness and situational constraint as dimensions of social behaviour, “Journal of Personality and Social Psychology”, no. 30(4).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/h0037037

Read H. (1943), Education Through Art, Faber and Faber Limited, London.
Google Scholar

Robinson K. (2020), Building creativity into school, [w:] Murray H., White T. (red.), Planning Learning Spaces: A Practical Guide for Architects, Designers and School Leaders, Laurence King Publishing, London.
Google Scholar

Russel J.A., Lanius U.F. (1984), Adaptation level and the affective appraisal of environments, “Journal of Environmental Psychology”, no. 4.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0272-4944(84)80029-8

Sfard A. (1998), On Two Metaphors for Learning and the Dangers of Choosing Just One, „Educational Researcher”, vol. 27, no. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/1176193

Sigurdardóttir A.K., Hjartarson T. (2011), School Buildings for the 21st Century. Some Features of New School Buildings in Iceland, “CEPS Journal”, vol. 1, no. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.26529/cepsj.426

Strauss A.L. (1993), Continual permutations of action, Aldine De Gruyter, New York.
Google Scholar

Uline C. (1997), School Architecture as a Subject of Inquiry, „Journal of School Leadership”, t. 7, nr 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/105268469700700204

Uline C., Tschannen-Moran M. (2008), The walls speak: the interplay of quality facilities, school climate, and student achievement, “Journal of Educational Administration”, vol. 46, no. 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/09578230810849817

Walden R. (2015), Introduction, [w:] Rotraut W. (red.), Schools for the Future: Design Proposals from Architectural Psychology, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-09405-8

Wałaszewski K. (2018), Tysiąc szkół na Tysiąclecie: Szkoły Tysiąclecia – architektura, propaganda, polityka, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.
Google Scholar

Włodarczyk M. (2007), Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, “Wiadomości Konserwatorskie”, no. 22.
Google Scholar

Opublikowane

2024-03-31

Jak cytować

Lasiewicz-Sych, A. (2024). Architektura szkoły, jej adaptabilność i przejawy życia uczniów w szkole: studium przypadku liceum plastycznego w Krakowie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (88), 101–123. https://doi.org/10.18778/0208-600X.88.07