(Nie)planowane (nie)powroty Ukraińców pracujących w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku. Czynniki warunkujące przeobrażenia migracji czasowych w osiadłe

Autor

  • Maria Zielińska Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra https://orcid.org/0000-0003-2708-2774
  • Dorota Szaban Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra https://orcid.org/0000-0001-5892-4095

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.76.03

Słowa kluczowe:

migranci, ukraińscy migranci, społeczne zakotwiczenie, integracja, migracje czasowe

Abstrakt

Podstawowym celem artykułu jest podjęcie próby odpowiedzi na pytanie o to, co może spowodować przeobrażenia migracji czasowych Ukraińców przebywających w Polsce w pobyty stałe/migracje osiadłe; jakiego rodzaju „kotwice” są potrzebne (i realizowane) w procesie przekształcania się charakteru i wzoru migracji? Empiryczną podstawę do realizacji tak postawionego celu daje 36 wywiadów przeprowadzonych wśród obywateli ukraińskich zatrudnionych w Polsce w 2019 r. Teoretycznej inspiracji dostarczyła koncepcja społecznego zakotwiczania, która odnosi się do procesu poszukiwania życiowych punktów oparcia – kotwic, pozwalających jednostkom na osiągnięcie psychospołecznej stabilizacji i na efektywne funkcjonowanie w nowych warunkach.  

Bibliografia

Anacka M., Okólski M. (2018), Migracje: pojęcia i metoda, [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Andrejuk K. (2017), Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Arbenina L., Sokuryanska L. (red.) (2012), Ukrainian Students Looking for Identity, Publishing Center V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv.
Google Scholar

Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
Google Scholar

Bińkowski J. (2017), Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy, Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Warszawa–Wojnowice.
Google Scholar

Bloch N., Main I., Sydow K. (red.) (2015), Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Google Scholar

Brunarska Z., Grotte M., Lesińska M. (2012), Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne, „CMR Working Papers”, nr 60(118).
Google Scholar

Castells M. (2009), Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Chodubski A. (2017), O kryzysie wartości migracyjnych, „The Polish Migration Review – Polski Przegląd Migracyjny”, nr 1, s. 11–19.
Google Scholar

Czornik K. (2011), Miejsce Ukrainy w polskiej polityce zagranicznej po „pomarańczowej rewolucji”: próba bilansu, [w:] M. Stolarczyk (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Google Scholar

Drabczuk M. (2020), Ukraińscy migranci zarobkowi na polskim (nie)pewnym rynku pracy, „Komentarze IEŚ”, nr 210(113).
Google Scholar

Drbohlav D., Jaroszewicz M. (red.) (2016), Ukrainian Migration in Times of Crisis: Forced and Labour Mobility, Charles University, Prague, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/projekty/ukrainian_migration_in_time_of_crisis.pdf (dostęp: 20.09.2020).
Google Scholar

Fedyuk O., Kindler M. (2016), Migration of Ukrainians to the European Union: Background and Key Issues, [w:] O. Fedyuk, M. Kindler (red.), Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies, IMISCOE Research Series, Springer Berlin Heidelberg, New York.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-41776-9

Fiałkowska K., Górny A. (2018), Migracje czasowe, [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Górny A., Kindler M. (2016), The Temporary Nature of Ukrainian Migration: Definitions, Determinants and Consequences, [w:] O. Fedyuk, M. Kindler (red.), Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies, IMISCOE Research Series, Springer Berlin Heidelberg, New York.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-41776-9_6

Grzymała-Kazłowska A. (2013a), Od tożsamości i integracji do społecznego zakotwiczenia – propozycja nowej koncepcji teoretycznej, „CMR Working Papers”, nr 64(122), s. 1–18.
Google Scholar

Grzymała-Kazłowska A. (2013b), Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia. Inne spojrzenie na tożsamość, adaptację i integrację imigrantów, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 57, nr 3, s. 45–60.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/kultura-2013-0022

Hägerstand T. (1975), Space, Time and Human Conditions, [w:] A. Karlqvist, L. Lundqvist, F. Snickars (red.), Dynamic Allocation of Urban Space, Saxon House, Lexington Book, Farnborough, Lexington, s. 3–12.
Google Scholar

Janicki W. (2015), Migracje kompensacyjne jako czynnik wzrostu obszarów peryferyjnych. Rola ukrytego kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Google Scholar

Kaczmarczyk P. (2008), Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy. Przypadek Lubelszczyzny, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Rynku Pracy, Warszawa– Lublin.
Google Scholar

Klimek D. (2015), Funkcja ekonomiczna migracji z Ukrainy do Polski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Google Scholar

Krzyżowski Ł. (2013), Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Kupets O. (2016), Economic Aspects of Ukrainian Migration to EU Countries, [w:] O. Fedyuk, M. Kindler (red.), Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies, IMISCOE Research Series, Springer Berlin Heidelberg, New York.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-41776-9_3

Latosińska A. (2016), Ukraina w polityce zagranicznej Polski (2004−2014), [w:] M. Pietrasiak, M. Stelmach, K. Żakowski (red.), Polityka zagraniczna Polski: 25 lat doświadczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8088-107-5.05

Lesińska M., Okólski M. (red.) (2018), 25 wykładów o migracjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Lompart A. (red.) (2010), Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona?, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323511861

Łodziński S., Grzymała-Kazłowska A. (2011), Koncepcje, badania i praktyki integracji imigrantów. Doświadczenia polskie w europejskim kontekście, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 2(140), s. 11–39.
Google Scholar

Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Ryan L., Mulholland J. (2015), Embedding in Motion: Analysing Relational, Spatial and Temporal Dynamics among Highly Skilled Migrants, [w:] L. Ryan, U. Erel, A. D’Angelo (red.), Migrant Capital. Migration, Diasporas and Citizenship, Palgrave Macmillan, London.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/9781137348807_9

Sokuryanska L., Shchudlo S. (2018), Youth of the Ukrainian Borderland in the Transition to the Knowledge Society: Values, Educational Plans, Visions of Life Success, „Rocznik Lubuski”, t. 44, nr 1, s. 91–107.
Google Scholar

Todaro M.P. (1976), Migration and economic development: a review of theory, evidence, methodology and research priorities, „Occasional Paper”, nr 18, Institute for Development Studies, University of Nairobi, Nairobi.
Google Scholar

Vollmer B. (2015), Ukrainian Migration and the European Union – Dynamics, Subjectivity, and Politics, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Google Scholar

Vollmer B., Malynovska O. (2016), Ukrainian Migration Research Before and Since 1991, [w:] O. Fedyuk, M. Kindler (red.), Ukrainian migration to the European Union. Lessons from Migration Studies, IMISCOE Research Series, Springer Berlin Heidelberg, New York.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-41776-9_2

Zelinsky W. (1971), The Hypothesis of the Mobility Transition, „The Geographical Review”, nr 61(2), s. 219–349.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/213996

Zielińska M., Szaban D. (2012), Projekcje migracyjne a rzeczywistość w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przykład województwa lubuskiego, [w:] P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.), Krajobrazy migracyjne Polski, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-03-30

Jak cytować

Zielińska, M., & Szaban, D. (2021). (Nie)planowane (nie)powroty Ukraińców pracujących w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku. Czynniki warunkujące przeobrażenia migracji czasowych w osiadłe . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (76), 39–58. https://doi.org/10.18778/0208-600X.76.03