Tajemnice ASMR – perspektywa ogólna i lingwistyczna

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.58.17

Słowa kluczowe:

ASMR, neurobiologia, zmysły, synestezja, fonetyka, onomastyka, medionimy, konceptualizacja, dyskurs, funkcje języka

Abstrakt

Artykuł prezentuje zjawisko ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response, tłum. pol. samoistna odpowiedź meridianow czuciowych) z perspektywy ogólnej i lingwistycznej. Definicja pojęcia i zreferowanie stanu badań stanowią wprowadzenie do klasyfikacji wyzwalaczy ASMR ze względu na zmysły stanowiące źródło doświadczania tzw. efektu ASMR. Autor przedstawia argumenty za włączeniem dotyku i zapachu do klasyfikacji wyzwalaczy. Lingwistyczna analiza zjawiska koncentruje się wokół fonetycznych właściwości wyzwalaczy głosowych, aspektów onomastycznych – analiza gramatyczna i konceptualna wyodrębnionych 17 klas medionimów (nazw kanałów ASMR) oraz dyskursu jako przestrzeni, w której realizowane są funkcje – fatyczna i socjalizująca (budujące więź w obrębie społeczności ASMR; ich realizacja leży po stronie artysty ASMR) oraz ewaluatywna i perswazyjna (ich realizacja leży po stronie odbiorców nagrań).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Krzysztof Ozga - Dr, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Krzysztof Ozga – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalności: językoznawstwo ogólne, lingwistyka matematyczna, filologia rosyjska, filologia angielska. Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Jego zainteresowania naukowe, zorientowane na zagadnienia językoznawstwa współczesnego zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, koncentrują się wokół problemów z zakresu składni semantycznej, semantyki i pragmatyki, gramatyki komunikacyjnej, językoznawstwa kognitywnego, teorii tekstu i dyskursu, lingwistycznych teorii przekładu, tekstów wielokodowych oraz komunikacji interpersonalnej. Autor książki On Isomorphism and Non-Isomorphism in Language, Łódź 2011. Współredaktor serii „Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku”. Mediator stały wpisany na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Bibliografia

Ahuja A., Ahuja N.K., „Clinical Role-Play in Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) Videos Performance and Placebo in the Digital Era”, JAMA 2019, nr 321(14), s. 1336–1337, https://doi.org/10.1001/jama.2019.2302
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1001/jama.2019.2302

Ahuja N.K., „‘It feels good to be measured’: clinical role-play, Walker Percy, and the tingles”, Perspectives in Biology and Medicine 2013, nr 56(3), s. 442–451, https://doi.org/10.1353/pbm.2013.0022
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1353/pbm.2013.0022

Awdiejew A., Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków 2004.
Google Scholar

Awdiejew A., Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków 1987.
Google Scholar

Barratt E.L., Davis N.J., „Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR): a flow-like mental state”, PeerJ 3 2015, e851, https://doi.org/10.7717/peerj.851
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7717/peerj.851

Chudzicka A., „Potrzeba afiliacji i otrzymywane wsparcie społeczne u osób bezrobotnych”, Chowanna 1998, nr 1, s. 60–68.
Google Scholar

Cruttenden A., Gimson’s Pronunciation of English, London and New York 2013.
Google Scholar

Drabik B., Komplement i komplementowanie jako akt mowy i komunikacyjna strategia, Kraków 2004.
Google Scholar

Fredborg B., Clark J., Smith S.D., „An Examination of Personality Traits Associated with Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR)”, Front. Psychol., 23.02.2017, 8:247, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00247201
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00247

Garro D., „Autonomous Meridian Sensory Response – from Internet subculture to audiovisual therapy”, [w:] Proceedings of the Electronic Visualisation and the Art. Conference, 2017, s. 395–402, https://dx.doi.org/10.14236/ewic/EVA2017.79
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14236/ewic/EVA2017.79

Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2010.
Google Scholar

Grzegorczykowa R. et. al., Gramatyka współczesnego języka polskiego: morfologia, Warszawa 1999.
Google Scholar

Gut M., Marchewka A., „Funkcjonalny rezonans magnetyczny – nieinwazyjna metoda obrazowania aktywności ludzkiego mózgu”, [w:] Konferencja „Nowe metody w neurobiologii”, Warszawa 2004, s. 35–40.
Google Scholar

Harpaz Y., Levkovitz Y., Lavidor M., „Lexical ambiguity resolution in Wernicke’s area and its right homologue”, Cortex 2009, nr 45(9), s. 1097–1103.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.cortex.2009.01.002

Hill-Bator A., Pyziak A., „Znaczenie filtra światła niebieskiego w soczewkach wewnątrzgałkowych stosowanych w chirurgii zaćmy”, Ophtatherapy 2015, nr 2(2), s. 143–147.
Google Scholar

Janik McErlean A.B., Banissy M.J., „Assessing Individual Variation in Personality and Empathy Traits in Self-Reported Autonomous Sensory Meridian Response”, Multisensory Research 2017, nr 30(6), https://doi.org/10.1163/22134808-00002571
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/22134808-00002571

Knill Ch., Dotyk i komunikacja. Wyd. 2 zm., Warszawa 2009.
Google Scholar

Kołomyjski D., „Fenomen zabijania w grach komputerowych”, [w:] Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni, red. A. Andrzejewska, J. Bednarek, S. Ćmiel, Józefów 2013, s. 251–263.
Google Scholar

Komorowska E., Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku polskim, Szczecin–Rostock 2008.
Google Scholar

Kress G., van Leeuwen T., Reading Images: The Grammar of Visual Design, 2nd ed. London–New York 2006.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203619728

Langacker R., Concept, image, and symbol. The cognitive basis of grammar, Berlin–New York 1991.
Google Scholar

Lochte B.C., Guillory S.A., Richard C.A.H., Kelley W.H., „An fMRI investigation of the neural correlates underlying the autonomous sensory meridian response (ASMR)”, Bioimpacts 2018, nr 8(4), s. 295–304.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15171/bi.2018.32

Naruszewicz-Duchlińska A., „Pseudonimy internetowe (nicknames) jako forma autoreklamy”, Prace Językoznawcze 2003, nr 5, s. 85–98.
Google Scholar

Naruszewicz-Duchlińska A., „Pseudonimy internetowe (nicknames) jako forma autocharakterystyki”, [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf, Poznań 2015, s. 427–436.
Google Scholar

Needham J. et al., Science and Civilisation in China. Vol. VI: Biology and Biological Technology. Part 6: Medicine, Ch. Cullen (red.), Cambridge 2004.
Google Scholar

Ponsonby M., How now brown cow? A course in the pronunciation of English with exercises and dialogues, New York–London–Toronto–Sydney–Tokyo–Singapore 1987.
Google Scholar

Richard C., Brain Tingles: The Secret to Triggering Autonomous Sensory Meridian Response for Improved Sleep, Stress Relief, and Head-to-Toe Euphoria, Avon MA: Adams Media 2019.
Google Scholar

Rogowska A., „U źródeł synestezji: podstawy fizjologiczne i funkcjonalne”, Przegląd Psychologiczny 2002, nr 45(4), s. 465–474.
Google Scholar

Rutkowski M., „Medioonomastyka w ramach mediolingwistyki”, Prace Językoznawcze 2016, nr 18(3), s. 171–180.
Google Scholar

Searle J. R., Umysł – język – społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, Warszawa 1999.
Google Scholar

Smith N., Snider A.-M., „ASMR, affect and digitally-mediated intimacy”, Emotion, Space and Society 2019, t. 30, s. 41–48, https://doi.org/10.1016/j.emospa.2018.11.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.emospa.2018.11.002

Smith S.D., Fredborg B.K., Kornelsen J., „An examination of the default mode network in individuals with autonomous sensory meridian response (ASMR)”, Social Neuroscience 2017, nr 12(4), s. 361–365.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/17470919.2016.1188851

Szymanek B., Introduction to morphological analysis, Warszawa 1998.
Google Scholar

Williams P.G., Johnson K.T., Curtis B.J., King J.B., Anderson, J.S., „Individual differences in aesthetic engagement are reflected in resting-state fMRI connectivity: Implications for stress resilience”, NeuroImage 2018, t. 179, s. 156–165, https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.06.042
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.06.042

Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2001.
Google Scholar

Witalisz A., Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem. Kraków 2007.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-09-30

Jak cytować

Ozga, K. (2020). Tajemnice ASMR – perspektywa ogólna i lingwistyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 58(3), 301–334. https://doi.org/10.18778/1505-9057.58.17