Listy Zygmunta Celichowskiego do Kazimierza Bartoszewicza

Autor

  • Ilona Florczak Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.16.02.12

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum rodziny Bartoszewiczów, sygn. 2946 [Archiwum Państwowe w Łodzi].
Google Scholar

Andrysiak E., Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego, „Biblioteka” 2011, nr 15 (24), s. 269–279.
Google Scholar

„Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie”, R. 1904/1905, Kraków 1905.
Google Scholar

„Straż Polska”, nr 4 z sierpnia 1908.
Google Scholar

Wystawa Krajowa, „Gazeta Lwowska”, nr 166, 22 VII 1894 r.
Google Scholar

Zjazd literatów i dziennikarzy polskich, „Myśl. Dwutygodnik literacko-społeczny”, 19 (zamiast 15) VII 1894.
Google Scholar

Bartoszewicz K., Dzieje insurekcji kościuszkowskiej, Wiedeń 1909.
Google Scholar

Florczak I., W obronie praw narodowych – z działalności organizacyjnej i publicystycznej Kazimierza Bartoszewicza w Krakowie w początkach XX wieku, [w:] Druga Rzeczpospolita i nie tylko. Ludzie, środowiska, idee. Profesorowi Pawłowi Samusiowi w 70 rocznicę urodzin, red. J. Pietrzak, Łódź 2016, s. 25–38.
Google Scholar

Kieniewicz S., Działyński Ignacy Józef Franciszek Adam (1754–1797), [w:] Polski słownik biograficzny, Kraków 1946, t. VI, s. 80.
Google Scholar

Mężyński A., Jan Działyński 1829–1880, Wrocław et al. 1987.
Google Scholar

Musierowicz E., Celichowski Zygmunt, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972, s. 105–106.
Google Scholar

Partacz C., Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888–1908, Toruń 1997.
Google Scholar

Zyga A., Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy XIX wieku (1860–1895), Kraków–Wrocław 1983.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-08-16

Jak cytować

Florczak, I. (2017). Listy Zygmunta Celichowskiego do Kazimierza Bartoszewicza. Przegląd Nauk Historycznych, 16(2), 261–272. https://doi.org/10.18778/1644-857X.16.02.12

Numer

Dział

DROBNE PRACE I MATERIAŁY / MINOR WORKS AND MATERIALS