Procedura recenzowania

Wartość naukową artykułu oceniają dwaj niezależni recenzenci wypełniając formularz recenzyjny.

Recenzentami są specjaliści z uznanym dorobkiem w dyscyplinie najbliższej problematyce recenzowanej pracy. Są oni powoływani z polskich i zagranicznych uczelni. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Do każdego artykułu złożonego w czasopiśmie Folia Linguistica Rossica autor dołącza Oświadczenie autorskie.

Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom ani w przypadku przyjęcia tekstu do druku, ani w razie braku rekomendacji.

Recenzenci nie znają tożsamości autorów recenzowanych prac, ani tożsamości innych recenzentów (double-blinde review process).

Redakcja dba, by między recenzentem a autorem nie zachodziły bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Publikowane będą jedynie te artykuły, które uzyskają dwie pozytywne recenzje. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku negatywnej lub niejednoznacznej opinii wydawniczej tekst przesyłany jest do kolejnej oceny.

W przypadku konieczności dokonania poprawek Redakcja przekazuje Autorowi opinie recenzentów, ale nie ujawnia ich nazwisk.

Autor powinien przesłać Redakcji poprawioną wersję artykułu, uwzględniającą wskazówki recenzenta.

Artykuł musi spełniać wymagania dotyczące jego strony merytorycznej i językowo-redakcyjnej.

Artykuł musi zawierać streszczenie w języku angielskim wraz z tytułem (także w języku angielskim).