O czasopiśmie

O czasopiśmie

Seria akademicka Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica to specjalistyczne pismo naukowe, które działa przy Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki UŁ. Powstało ono w 2003 roku dzięki poparciu Rady Wydziału Filologicznego i akceptacji Rady Wydawniczej UŁ.

Nasz periodyk sprzyja integracji i aktywizacji w podejmowaniu badań w zakresie filologii rosyjskiej i szerzej – filologii wschodniosłowiańskiej. Na jego łamach zamieszczamy publikacje zarówno naszych pracowników, jak i autorów z polskich oraz zagranicznych ośrodków slawistycznych, z którymi Zakład Językoznawstwa od wielu lat współpracuje.

W swoich dociekaniach naukowych autorzy prezentują ujęcia historyczne i współczesne, a także komparatystyczne. W dotychczasowych artykułach międzynarodowi specjaliści-filolodzy podejmowali m.in. kwestie z zakresu semantyki, stylistyki, etnolingwistyki i kognitywistyki. Nie zabrakło studiów obejmujących zagadnienia etymologii wybranych jednostek językowych, problemów kompetencji lingwokulturowej czy pragmatyki językowej. Badania prowadzono na materiale różnego rodzaju tekstów.

 

Cel i zakres tematyczny

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica to rocznik łódzkiego środowiska naukowego rusycystów, który specjalizuje się przede wszystkim w językoznawstwie rosyjskim. Przyjmujemy prace poświęcone m.in. studiom z zakresu rosyjskiego językoznawstwa stosowanego, historycznego, porównawczego, ale też przekładoznawstwa czy glottodydaktyki. Jesteśmy zainteresowani ciekawymi propozycjami interpretacyjnymi i nowatorskimi metodologiami badań w obszarze lingwistyki, w tym studiami komparatystycznymi, obejmującymi swym zasięgiem również związki między językiem, literaturą i kulturą Rosji, a innymi obszarami językowymi.

Celem czasopisma jest prezentacja oryginalnych, wielopłaszczyznowych i twórczych studiów z zakresu słowiańszczyzny, a tym samym – poszerzanie obecnego stanu badań i wiedzy. Ponadto czasopismo dąży do przedstawiania szerszej rzeszy odbiorców informacji dotyczących uniwersyteckiej działalności naukowo-dydaktycznej, upowszechniania opinii na temat filologii rosyjskiej i szerzej – wschodniosłowiańskiej, oraz integracji środowiska naukowego rusycystów, zarówno z ośrodków polskich, jak i zagranicznych. Czasopismo publikuje artykuły w języku rosyjskim, polskim, angielskim, ukraińskim i białoruskim, co gwarantuje rozpoznawalność czasopisma w środowiskach akademickich w Europie i na świecie.

W skład redakcji pisma wchodzą pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, a radę naukową i grono recenzentów tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy.

Czasopismo otwarte jest zarówno na doświadczonych naukowców, jak i młodych pracowników naukowych.

W ramach prezentowanej serii wydawniczej rozważa się możliwość publikowania rozpraw czy odrębnych monografii, sprawozdań, recenzji, polemik, bibliografii oraz materiałów pokonferencyjnych.

Deklaracja wersji pierwotnej

Wersją pierwotną numerów 1–8 czasopisma była wersja papierowa. Od numeru 9. wersją pierwotną jest wariant elektroniczny. Pełna kolekcja czasopisma umieszczona jest w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

 
Wszystkie artykuły są dostępne w Open Access CC BY-NC-ND
 
Punktacja MEiN: 40 punktów (lipiec 2023)
 
Liczba artykułów naukowych i przeglądowych, które ukazały się w ubiegłym roku: 16
 
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 

Proces recenzyjny

Procedura recenzji artykułów

  1. Do każdego artykułu złożonego w czasopiśmie Folia Linguistica Rossica należy dołączyć oświadczenie autora.
  2. Do przygotowania recenzji artykułów zapraszani są specjaliści z uznanym dorobkiem w dyscyplinie najbliższej problematyce recenzowanej pracy.
  3. Każdy tekst podlega ocenie dwóch niezależnych recenzentów reprezentujących ośrodki naukowe inne niż autor artykułu.
  4. Recenzenci nie znają tożsamości autora pracy.
  5. Opinia o artykule przedstawiana jest autorowi bez ujawniania tożsamości recenzenta.
  6. W przypadku sprzecznych opinii recenzentów artykuł kierowany jest do trzeciego recenzenta.

 

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.