O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Idea utworzenia seryjnego pisma Folia Linguistica Rossica zrodziła się w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki już dawno. Projekt uruchomienia omawiano wielokrotnie na zebraniach Katedry. Pismo powstało dzięki poparciu Rady Wydziału Filologicznego i akceptacji rady Wydawniczej UŁ.

Istnieje realne zapotrzebowanie na szeroką prezentację własnego warsztatu badawczego Katedry, która rozwija się sukcesywnie, umacniając się zarówno pod względem kadrowym, organizacyjnym, dydaktycznym, jak i naukowo-badawczym.

Pismo specjalizować się będzie w językoznawstwie rosyjskim. W badaniach zostaną zaprezentowane ujęcia historyczne i współczesne, a także komparatystyczne. Będą publikowane badania z polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza językowego oraz materiały z zakresu metodyki i dydaktyki uniwersyteckiej.

Planowany jest druk artykułów, recenzji i sprawozdań. W ramach tej serii rozważa się możliwość publikowania rozpraw lub też odrębnych monografii oraz materiałów pokonferencyjnych. Teksty będą drukowane w języku rosyjskim i języku polskim.

Pismo będzie sprzyjać integracji i aktywizacji w podejmowaniu badań w zakresie filologii rosyjskiej i szerzej – filologii wschodniosłowiańskiej. W periodyku znajdzie się miejsce dla autorów z zagranicznych ośrodków slawistycznych, z którymi Katedra Językoznawstwa od wielu lat współpracuje.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 27

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Proces recenzyjny

Procedura recenzji artykułów

 1. Do każdego artykułu złożonego w czasopiśmie Folia Linguistica Rossica należy dołączyć oświadczenie autora.
 2. Do przygotowania recenzji artykułów zapraszani są specjaliści z uznanym dorobkiem w dyscyplinie najbliższej problematyce recenzowanej pracy.
 3. Każdy tekst podlega ocenie dwóch niezależnych recenzentów reprezentujących ośrodki naukowe inne niż autor artykułu.
 4. Recenzenci nie znają tożsamości autora pracy.
 5. Opinia o artykule przedstawiana jest autorowi bez ujawniania tożsamości recenzenta.
 6. W przypadku sprzecznych opinii recenzentów artykuł kierowany jest do trzeciego recenzenta.

Formularz recenzji PDF

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy/Wykonawcy jest Uniwersytet Łódzki, ul.Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego e- mail: iod@uni.lodz.pl.
 3. Dane będą wykorzystywane do realizacji umowy.
 4. Dane będąprzetwarzane na podstawie przepisów art. 6 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 )
 5. Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywaneprzez okres niezbędny do realizacji w celu określonego w umowie, z uwzględnieniem okresów przechowywania wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Zleceniobiorca / Wykonawca ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 7. Zleceniobiorca/Wykonawca ma prawowniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowychw przypadku podejrzenia naruszenia prawa przyich przetwarzaniu .