Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica <div style="text-align: justify;"> <div class="ellip"> <p><em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica</em> jest recenzowanym półrocznikiem naukowym o zasięgu międzynarodowym, który stawia sobie za cel upowszechnianie rezultatów badań prowadzonych w zakresie językoznawstwa rosyjskiego (również wschodniosłowiańskiego) w ośrodkach akademickich na świecie. Publikowane są w nim artykuły, sprawozdania i recenzje w języku rosyjskim i polskim. Pismo redagowane jest przez językoznawców Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego, a radę naukową i grono recenzentów tworzą wybitni humaniści z Polski i zagranicy. Pismo sprzyja integracji i aktywizacji w podejmowaniu badań w zakresie filologii rosyjskiej i szerzej – filologii wschodniosłowiańskiej. W periodyku znajdzie się miejsce dla autorów z zagranicznych ośrodków slawistycznych, z którymi Katedra Językoznawstwa od wielu lat współpracuje.</p> <p><a href="https://digijournals.uni.lodz.pl/ling_rossica/">Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica na platformie Digital Commons (Elsevier)</a></p> </div> </div> pl-PL agata.piasecka@uni.lodz.pl (Agata Piasecka) agata.piasecka@uni.lodz.pl (Agata Piasecka) Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.15 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Słowo od Redakcji https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15789 Agata Piasecka Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15789 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 Sprawozdanie z konferencji naukowej SLAVICA IUVENUM https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15802 <p>Niniejszy tekst jest poświęcony XXII edycji konferencji <strong><em>SLAVICA IUVENUM</em></strong>, zorganizo­wanej przez Katedrę Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego w 2021 roku. Cykliczna sesja naukowa zgromadziła młodych lingwistów, literaturoznawców i przekładoznaw­ców, którzy prowadzą działalność naukową w obszarze języków słowiańskich. Celem spotkania była wymiana doświadczeń naukowych, zaprezentowanie wyników dotychczasowych badań, a tak­że wskazanie perspektyw dalszego rozwoju analiz.</p> <p>W sprawozdaniu przedstawia się krótki opis podejmowanego zagadnienia każdego z prele­gentów z uwzględnieniem najważniejszych wątków artykułu. W tym roku referaty były wygłoszone w obszarze czterech dyscyplin naukowych: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i przekładoznawstwa. Podejmowane zagadnienia były poświęcone m.in. analizie morfologiczno­-leksykalnej, problemowi etnolingwistyki i etnologii, wątkom z pogranicza literatury i sztuki filmo­wej czy tłumaczeniom tekstów z zakresu przestrzeni wirtualnej. Przedstawione referaty były okazją do zapoznania się z najbardziej aktualnymi kierunkami badań w obszarze języków słowiańskich, metodami tłumaczenia utworów z różnych dziedzin oraz językowym obrazem świata w utworach literackich.</p> <p>Panel dyskusyjny konferencji umożliwił zarówno bardziej szczegółowe omówienie wybra­nych wątków zagadnienia, jak i nawiązanie kontaktów studentów i doktorantów z różnych ośrod­ków naukowych. Tegoroczne spotkanie zaowocowało międzynarodową publikacją, w skład której wchodzą zaprezentowane przez prelegentów artykuły fachowe z trzech działów tematycznych.</p> Aleksandra Zięba Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15802 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 «Эффективно и интересно» – на примере учебного пособия по русскому языку Просто класс https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15803 <p>Учебно-методическое пособие <em>Просто класс </em>предназначено для обучения русскому языку как иностранному на уровне А1–А2. Адресатами языкового материала могут быть студенты и ученики, начинающие постигать азы русского языка, участники языковых курсов, а также участники занятий университета третьего возраста.</p> <p>Авторы пособия Justyna Deczewska и Krzysztof Świrko предложили совершенно новую, ранее не используемую структуру пособия, разделив материал на два семестра и на 40 отдельно озаглавленных уроков. Каждый урок состоит из нескольких языковых тем, содержащих лексические, грамматические и коммуникативные заданиям. Названия всех уроков отмечены культурными коннотациями и смыслами, некоторые из них также обозначены устойчивыми русскими выражениями, что, несомненно, обогащает языковой материал и вызывает к нему интерес учащихся. Темы уроков, а также лексический и грамматический материал соответствуют заявленному уровню. Структура каждого раздела продиктована языковыми целями и представленным материалом. Каждый урок по-своему неповторим. Таким образом Авторы пособия пытаются избежать рутинизации учебного процесса. Преимуществом данного учебного пособия являются авторские дополнительные материалы, подготовленные в онлайн-версии (презентации, записи, упражнения, контрольные работы, конспекты уроков).</p> <p>Целью учебно-методического пособия является формирование лексических, грамматических и коммуникативных навыков. Пособие содержит текстовые и послетекстовые материалы, грамматические и лексические упражнения, а также задания коммуникативного типа. Несомненно, учебно-методическое пособие <em>Просто класс </em>станет как школьным, так и академическим подспорьем.</p> Zoja Kuca Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15803 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 Международная летняя школа по русскому языку как иностранному в Самарском Государственном Социально-Педагогическом Университете (23.06.2021 – 4.08.2021) https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15804 <p>Настоящая статья посвящена описанию работы Международной летней школы по рус­скому языку как иностранному, которая была организована в онлайн формате на факультете иностранных языков Самарского государственного социально-педагогического университе­та (СГСПУ). Обучение велось в рамках соглашения о сотрудничестве СГСПУ с Филиппи­но-Российской бизнес ассамблеей. Процесс обучения строился на основе коммуникативно­го подхода с учетом личностных и культурных особенностей обучающихся, что позволило сформировать и усовершенствовать умения и навыки для успешного речевого общения на русском языке и межкультурного взаимодействия.</p> Наталья Кислова, Ольга Шалифова, Алена Клюшина Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15804 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 Особенности формирования первых женских биографических формуляров в русской oфициально-деловой письменности XVII века https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15790 <p>Актуальность настоящей статьи заключается в отсутствии филологических исследо- ваний, посвященных подробному изучению и описанию первых женских биографических формуляров, которые появились в русской официально-деловой письменности в XVII веке. Именно в них отразились такие важные эпизоды из жизни средневековых женщин, как их семейные связи и сословные принадлежности, фискальные сведения и юридические права наследования на землю другое имущество, лимитированный выбор профессий и условия выживаемости в трагические периоды развития России, места проживания и даже внешние черты. Эти перечисленные экстралингвистические факторы воплотились в лексическом на- полнении писцовых документов, в которых главную роль играли собственные женские имена и такие гендерные термины, как девка, жена, мать, сестра, сноха, вдова и повивальная баб- ка. Перечисленная гендерная терминология выполняла роль своеобразного маркера, который компенсировал возможные пропуски женских имен в писцовой документации в исследуемый промежуток времени.</p> <p>Для выполнения поставленных целей и задач автором использовались оригинальные рукописи, хранящиеся в российских и шведских государственных архивах, а также уже опу- бликованные писцовые источники по истории Вологды, Новгорода, Твери и Ярославля. Этот широкий исторический контекст и связанный с ним лингвистический материал позволили увидеть и проанализировать письменные процессы формирования первых женских биографических формуляров, отдельные черты из которых до сих пор используются в современном русском языке.</p> <p>Полученные данные могут быть использованы в курсах по истории русского языка XVII века, а также в смежных дисциплинах по исторической славянской ономастике и сред- невековым гендерным исследованиям.</p> Irina Y. Barclay Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15790 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 Глагольные причастия в "Учительном Евангелии" Мелетия Смотрицкого https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15791 <p>В рамке миссионерской активности Мелетий Смотрицкий захотел в своем <em>Учительном Евангелии </em>(УЕ) предложить библейские тексты с толкованием в народном, не-церковнос­лавянском языке, чтобы читатели легче смогли познакомиться со взглядами православных авторов. На материале первых десятых библейских в порядке УЕ статья идентифицирует в исходном греческом тексте все конструкции с глагольными причастиями и сравнивает их переводческие эквиваленты в разных переводах Библии: УЕ, Острожская Библия, украин­ский перевод Кулиша и русский Синодальный перевод. </p> <p>B cтатьe поставлен вопрос, можно ли оценить близость языка переводов к более разго­ворным выражениям при помощи числового сравнения всех случаев где данные переводы по­казывают полное морфологическое соответсвие с Греческим оригиналом? Если соблюдается не только морфологическое соответсвие перевода с греческой конструкцией, но и глагольное время употребляемого причастия как второй параметр сравнения, тогда переводы покажут значимые различия. Конечно, глагольное время обязательно сменяется, если в языке переводе уже не найдется эквивалент аориста, но все-таки спрашивается, если Греческий аорист пере­водится причастием прошедшего времени (прежде всего совершенного вида) или причастием настоящего времени (несовершенного вида). </p> <p>Статья не занимается лингвистической проблематикой видовой системы в различных языках, но спрашивает какие выводы можно сделать на материале числовых сравнений в об­ласти морфологической эквивалентности. Языковый материал показывает, что численные данные анализа морфологических эквивалентов в различных славянских переводах позво­ляют обсудить общую дословность данного перевода, но не позволяют обсудить стилисти­ческие особенности.</p> Thomas Daiber Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15791 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 Сходства и различия русских и турецких суеверий в лингвокультуре https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15792 <p>Данная статья посвящена исследованию сходств и различий между русскими и турец­кими суевериями в лингвокультуре. Суеверия – это психосоциальное явление, наблюдаемое в разных странах на протяжении всей истории. Суеверия являются актуальной темой для ис­следования. Благодаря специфической закономерности сохранения и передачи предрассудков из поколения в поколение, исследование суеверий в русском и турецком языках представляет для нас огромный интерес. </p> <p>В настоящей статье представлено межкультурное сравнение русских и турецких суеве­рий, автор надеется, что данные исследования заполнят пробел в изучении поверий и примет. В ходе работы был проведен анализ научной литературы, посвящeнной приметам и суеве­риям в России и Турции, осуществлено сравнение предрассудков в русской и турецкой куль­турах, обоснованы и сделаны выводы о роли примет в жизни людей. Суеверия возникли на основе веры в магическую силу. Большинство из них потеряли свой смысл на протяжении веков, они живы лишь за счет веры людей. Данный факт причисляет приметы и суеверия к фольклору, к культуре той или иной страны. </p> <p>Изучив некоторые суеверия и приметы России и Турции, можно сделать вывод о том, что они, несомненно, играют большую роль в быту жителей этих стран. Суеверия и при­меты представляют собой ценный объект для лингвокультурологического исследования и являются неотъемлемой частью национальной языковой картины мира. Знание культуры, фольклора, традиций и верований помогает ближе познакомиться с нравами другой страны, еe историей и духовной жизнью, обогащает мировоззрение людей.</p> Jale Coşkun Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15792 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 Перевод номинаций русских жестов согласия и несогласия на болгарский язык (на материале жестов головы) https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15793 <p>Цель настоящей статьи заключается в выявлении особенностей перевода русских но­минаций жестов согласия и несогласия на болгарский язык. Цель обусловила анализ жестов с точки зрения: а) их исполнения и характера номинаций; б) корректности / некорректности переводческих решений русских жестовых номинаций. &nbsp;</p> <p>Исследование, основывающееся на методах описания и сопоставления, привело к сле­дующим результатам: русские жесты являются стандартными, т.е. согласие обладает первич­ной связью с движением головы по вертикали, а несогласие – с движением головы по гори­зонтали. В болгарском общении наряду с такими стандартными жестами функционируют и нестандартные, значение которых не зависит от вертикального или горизонтального дви­жения головы, а от движения подбородка. Эти различия определяют характер их номинаций: русские номинации обладают первичной и постоянной связью <em>согласие – вертикаль</em>, <em>несогла­сие – горизонталь</em>; болгарские номинации не обладают такой связью, они характеризуются омонимичностью, т.е. ими обозначаются как стандартные, так и нестандартные жесты. &nbsp;</p> <p>На базе этих различий сформулированы рекомендации переводчикам: внимательный анализ контекста, определяющего значение русского жеста, а в случае отсутствия в нем указа­ния на значение – руководствоваться его первичной связью; болгарский перевод обязательно должен снимать возникшую омонимию, позволяющую интерпретировать болгарскую жесто­вую номинацию и как согласие, и как несогласие. &nbsp;</p> <p>Статья имеет отношение к малоизученной области сопоставительного изучения невер­бальных русских и болгарских средств общения.</p> Гочо Гочев Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15793 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 A Brief Description of Samara Ergonyms https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15794 <p>The purpose of the article is to consider a specific group of ergonyms associated with the re­gional culture, history, development, and geolocation of the Samara region. The article is aimed at finding out the main characteristic features of the names of enterprises and organizations (ergonyms) in Samara.</p> <p>The author uses descriptive comparative method. To provide the material and examples of ergonym, the methods of association, links and semantic map are used.</p> <p>The provided description makes us think that the regional peculiarities of ergonyms are an essential part of the national-cultural component. It can be realized with the help of the realities associated with geolocation or specific features of the social, cultural, historical, ethnic development of a state and nation as a whole. It can be concluded that modern trends affect the ergonymic space of a city and its ergonymicon. The national-territorial component is capable of performing a parole function. There are certain ergonymic models associated with territorial identity, including abbreviations and acronyms, as well as contaminations of different types.</p> <p>The analysis and the study results of Samara ergonyms are supposed to be a valuable material for investigation of proper names of enterprises, institution, firms etc. There are further prospects for studying a number of onomastic issues. The study results can be useful in solving brand and rebrand problems.</p> Anna Alekseevna Khokhlova Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15794 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 Пространственность как семантико-грамматическая особенность русского языка (в сравнении с болгарским языком) https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15795 <p>В статье рассматривается языковая концептуализация пространства в русском языке. Актуальность статьи обусловлена важностью сопоставительного изучения специфических черт русского языка.</p> <p>Цель статьи – проследить степень выраженности локальности в сравнении с болгар­ским языком. Привлекается материал Национального корпуса русского языка и Болгарского национального корпуса, переводных текстов и словарей. Пространственность русского языка рассматривается как семантико-грамматическая доминанта, выявляемая на разных языковых уровнях.</p> <p>В исследовании использованы системный, сопоставительный и функциональный мето­ды. Эффективность и актуальность названных методов связана с возможностью предметно представить при комплексном подходе специфические черты русского языка в выражении пространственности, показать данную категорию как семантико-грамматическую доминанту русского языка, которая проявляется как в системе языка на разных уровнях, так и в речи. Более явная выраженность ее в сравнении с болгарским языком прослеживается при сопоста­вительном анализе на уровнях фразеологии, грамматики и текста.</p> <p>Показано, что русский язык в совокупности своих выразительных средств фиксирует внимание на пространственной картине мира с максимальной экспликацией и детализацией реальных предметно-пространственных отношений, содержащихся в ситуации. Выявлен­ные на русском и болгарском материале различия в языковой интерпретации пространства обусловлены как внеязыковыми, так и собственно языковыми факторами – особенностями системных свойств языков, их лексико-грамматическими ресурсами и типологическими ха­рактеристиками.</p> <p>Отмечено значение проведенного исследования для теории и практики преподавания русского языка как иностранного.</p> Людмила Карпенко Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15795 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 Метафорика и интертекстуальность: ещe раз об изоморфизме и функционировании (на материале русской и белорусской поэзии) https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15796 <p>Цель исследования – охарактеризовать изоморфизм метафорики и интертекстуальности, выявить конкретно-языковые формы воплощения интертекстуальных метафор, представлен­ные в языке русской и белорусской поэзии преимущественно ХХ века. С опорой на труды оте­чественных и зарубежных учeных освещается проблема межтекстового и межкультурного поэ­тического взаимодействия. Изоморфизм метафорики и интертекстуальности ведeт к теснейше­му союзу этих двух феноменов; диалогизирующие в поэтической речи метафоры претерпевают те или иные структурно-смысловые изменения как в пределах языка одной национальной ли­тературы, так и во взаимодействии разных национальных литературно-поэтических традиций.</p> <p>Методы исследования – структурно-функциональный, компонентный, контекстный и оппозитивный анализ.</p> <p>Результаты исследования. Раскрывается действие тропеического механизма за преде­лами текста-источника. Выявлены и систематизированы разнообразные приeмы языковой реализации интертекстового диалога в русской и белорусской поэзии на уровне тропа (про­должение, разветвление метафорического образа, его отрицание и др.).</p> <p>Выводы, перспективы исследования. Сделан вывод о единстве литературно-культурного континуума, в пределах которого диалогизируют как традиционные, так и уникальные, ин­дивидуально-авторские метафорические тропы русских и белорусских поэтов. Активное вза­имодействие метафорики и интертекстуальности во многом объясняется их изоморфизмом. Предложенный подход может служить рабочей моделью для исследования иных элементов образной структуры поэтического текста как фигурантов интертекстового диалога.</p> Сергей Кураш Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15796 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 О некоторых фразеологизмах польского и русского преступного жаргона с компонентом-анимализмом: материалы к словарю https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15797 <p>В настоящей статье рассматривается одна из составляющих преступного жаргона – ани­малистическая фразеология. По утверждению М.А. Грачева, удельный вес таких единиц на­много выше, чем в других системах. Для доказательства данного утверждения был собран материал из словарей польского и русского жаргона. Количество анималистических фразео­логических единиц в преступном жаргоне по сравнению с литературным и разговорным язы­ком невелико, что обуславливается спецификой рассматриваемого подъязыка.</p> <p>Цель исследования – подготовка материала для словаря польско-русского жаргона. Для этого была поставлена задача произвести выборку анималистических фразеологизмов поль­ского и русского преступных жаргонов из польских и русских словарей арго (жаргона), про­вести сравнение, выявить общие черты и различия, сделать попытку их объяснения.</p> <p>На основе произведенного анализа было выявлено, что в компонентный состав входят следующие анимализмы: домашние млекопитающие, домашние птицы, дикие млекопитаю­щие дикие птицы. За рамками статьи остались рыбы, пресмыкающиеся, ракообразные, насе­комые, моллюски, пауки, черви.</p> <p>Анималистические фразеологизмы преступного жаргона входят в следующие семан­тические группы: 1) названия преступников по специфике совершаемых преступлений; 2) названия представителей правоохранительных органов и стражей порядка; 3) объекты преступлений, наживы, жертвы преступлений; 4) виды преступлений и способ их соверше­ния; 5) жизнь и быт на свободе и в местах заключения; 6) названия мест ссылки и заключения, мера наказания; 7) поведение человека, состояние; 8) сигналы, предупреждения.</p> <p>Сравнительный анализ польских и русских единиц выявил сходства и различия.</p> <p>Дальнейшие исследования в данной области могут служить дополнением к польско-рус­скому словарю жаргона, а также материалом для этимологических исследований в области субстандарта.</p> Елена Невзорова-Кмеч Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15797 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 Рэалізацыя сэнсавых апазіцый у паэтычным дыскурсе Eўдакіі Лось https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15798 <p>Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца аналіз лексіка-граматычных сродкаў сэнса­вых апазіцый паэзіі Еўдакіі Лось як асновы паралелізму з адносінамі супастаўлення і супра­цьпастаўлення. У артыкуле разглядаецца моўная рэпрэзентацыя сэнсавых апазіцый <em>жыццё – смерць</em>, <em>святло – цемра</em>, <em>цяпло – холад </em>як базавых універсальных катэгорый у дыскурсе беларускай паэткі Еўдакіі Лось. Пры характарыстыцы фактычнага матэрыялу ўлічваліся на­вуковыя падыходы Рамана Якабсона і Юрыя Лотмана, якія разглядалі ролю розных граматыч­ных катэгорый у фарміраванні сэнсу.</p> <p>Актуальнасць даследавання заключаецца ў паглыбленні разумення камунікатыўнага аспекту паэтычнага тэксту як дыялогу паміж аўтарам і чытачом. У артыкуле паказана аса­блівасць дэкадавання сэнсу на аснове не толькі лексічных, але і граматычных рэпрэзентантаў. Гэта дазваляе пашырыць магчымасць аналізу паэзіі як арыгінальнай моўнай сістэмы, у якой словы, узаемадзейнічаючы адзін з адным, праяўляюць камбінаторныя прырашчэнні сэнсу. У выніку такога падыходу становіцца відавочнай роля чытача ў сутворчасці з паэтам.</p> <p>Выкарыстаныя ў даследаванні функцыянальна-стылістычны і структурна-апісальны метады аналізу дазваляюць ахарактарызаваць ролю моўных сродкаў у мадэляванні стылю паэта.</p> <p>Вывады артыкула пацвярджаюць эксплікацыю чытацкага сэнсу праз філасофскія апазі­цыі і іх моўнае выражэнне. Вынікі праведзенага даследавання сведчаць аб важнасці далей­шага вывучэння камунікатыўнай стылістыкі ў стварэнні дыялогу паміж паэтам і чытачом.</p> Таццяна Старасценка Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15798 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 З мікратапанімічнага кантынуума Уздзеншчыны https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15799 <p>У беларускай лінгвістыцы акрэслілася пытанне пра неабходнасць захавання назваў дробных геаграфічных аб’ектаў. Асноўная мэта артыкула – фіксацыя і аналіз мікратапонімаў Камянкоўскага сельскага савета як часткі тапанімічнага кантынуума Уздзеншчыны. Аналізу мікратапанімічных адзінак адзначанай тэрыторыі прысвечана адзіная навуковая публікацыя Р. А. Філіповіч, дзе вывучаюцца мікратапонімы в. Куль Уздзенскага раёна.</p> <p>Матэрыял для даследавання сабраны аўтарам артыкула ад інфарматараў – жыхароў даследаванай тэрыторыі і прааналізаваны ў структурным і семантычным плане.</p> <p>Вылучаюцца мікратапонімы адонімнага і адапелятыўнага паходжання. Адтапонімныя найменні ўтвараюцца шляхам ад’ектывацыі ад назваў вёсак і шляхам прамога перанясення назвы больш буйнога аб’екта на больш дробны. Адантрапонімныя адзінкі ўтвараюцца звы­чайна ад прозвішча, імя або мянушкі чалавека, на тэрыторыі якога знаходзіцца геаграфічны аб’ект. Мікратапонімы адапелятыўнага паходжання часта матываваныя знешнім выглядам або ўнутранымі характарыстыкамі геаграфічных аб’ектаў; асаблівасцямі прыроднага ася­роддзя; аб’ектамі, што ўзвышаюцца над тэрыторыяй; адлюстроўваюць эканамічныя працэсы і захоўваюць памяць пра гістарычныя падзеі, заняткі людзей.</p> Светлана Шаховская Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15799 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 Научная терминология в технических текстах: лингводидактический аспект https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15800 <p>В современной дидактике существует теория компетентностного подхода к обучению и преподаванию учебных дисциплин. Целью данной статьи является рассмотрение вопросов формирования языковой и профессиональной компетенции у студентов при обучении тер­минологической лексике неродного языка на материале текстов технической специальности.</p> <p>Провозглашаемый в качестве основного коммуникативный метод не решает проблемы обучения научному стилю неродного языка. Поэтому в преподавании профессионального русского языка должны соединяться несколько подходов: системно-структурный, направлен­ный на усвоение норм языка, лингводидактический, представляющий методические приемы, коммуникативный, предполагающий понимание контекста, ситуации, компетентностный, связанный с вопросами соединения профессиональных и языковых знаний, и др. Такая мно­гоаспектная работа с терминологией способствует охвату большого числа вопросов, направ­ленных на детальное понимание научного текста и роли терминов в нем. Формальная ор­ганизация научного текста рассматривается как поверхностный уровень, эксплицирующий глубинный смысловой уровень.</p> <p>Для реализации задач дидактических, лингвистических, прагматических предлагаются текст и задания, в которых употребляются общенаучные и технические термины, предлага­ется составление логических схем с целью проверки уровня понимания профессионально ориентированного текста, лексики и грамматических форм. Устная речь формируется посред­ством пересказа текста, беседы на профессиональные темы. Терминологическая работа стро­ится с опорой на родной язык и с учетом терминологического поля, каковым является текст.</p> Толганай Сагыновна Курманбаева, Дамина Дисингалеевна Шайбакова Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15800 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100 Креатив или примитив? Анализ текстов публичных выступлений в жанре cтендап с точки зрения теории языковой игры https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15801 <p>Статья посвящена изучению особенностей реализации языковой игры в современных медийных продуктах. Объектом исследования послужили тексты жанра стендап-комедии. Выступления в жанре стендап понимаются как сольное юмористическое выступление перед живой аудиторией. В репертуар стенадап-комиков входят авторские монологи, короткие шут­ки, импровизации с залом.</p> <p>Цель настоящей статьи заключается в определении речевых приемов в публичных вы­ступлениях и анализе их с точки зрения теории языковой игры. Рассматриваются понятия языковой игры, комичного выступления, вербальной креативности.</p> <p>Основным методом исследования является описательный, в рамках которого применены приемы наблюдения, обобщения, классификации данных.</p> <p>В статье проанализированы языковые примеры комедийных текстов с точки зрения реа­лизации языковой игры на различных уровнях языка: фонетическом, словообразовательном, лексическом, синтаксическом. В ходе анализа авторских монологов резидентов стендап-шоу определена структура, в соответствии с которой строится шутка; выявлены приемы языковой игры, которые преимущественно применяют стендап-комики. Наблюдения позволили вычле­нить и отрицательные черты (ненормативная лексика, слова-паразиты, бессодержательные фразы), затрудняющие восприятие языковой игры.</p> <p>В статье делается вывод о роли публичных выступлений жанра стендап-комедии в вос­питании эстетической категории, реализуемой в остроумной и легкой речи. Перспективой исследования является анализ выступлений женской стендап-комедии и выявление влияния гендерной принадлежности на язык комедийных текстов.</p> Оксана Васильева Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/lingrossica/article/view/15801 Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 +0100