Instrukcja redakcyjna

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów oraz wnoszenia stosownych poprawek redakcyjnych. Redakcja dokonuje także wstępnej kwalifikacji tekstu do druku. Podstawą tej kwalifikacji jest znaczenie naukowe pracy i jej aktualność, wartość merytoryczna, oryginalność tematu, zastosowanie właściwego dla zrealizowania tematu instrumentarium badawczego, poziom językowy, zgodność z profilem tematycznym czasopisma oraz zgodność formalna tekstu z ustalonymi przez Redakcję zasadami publikacji.

Wszystkie nadesłane prace do Redakcji są poddawane anonimowej procedurze recenzyjnej. Redakcja zapewnia sprawiedliwą i merytoryczną recenzję artykułów naukowych.

Redakcja zobowiązuje się dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej oraz naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. W trosce o zachowanie najwyższych standardów redakcyjnych i poziomu naukowego czasopisma, przestrzeganie zasad etycznych i rzetelności naukowej, a tym samym stosując się do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać zjawiskom ghostwriting i guest authorship.

ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Z tego też powodu od Autorów wymaga się, aby w swoich artykułach prezentowali swoje samodzielne rozwiązania badawcze, a w przypadku podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji innych niż Oni sami informowali uczciwie o tym redakcję.

Redakcja prosi ponadto o informację o ewentualnych źródłach finansowania publikacji (np. grantu, projektu etc.), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). Stosowna informacja powinna być zawarta w przypisie.

W przypadku ujawnienia przez Redakcję, że autor publikacji dopuścił się jakiegokolwiek zachowania nieetycznego, Redakcja zwraca się do niego z prośbą o stosowne wyjaśnienia. Konsekwencją nierzetelności w nauce jest zawiadomienie władz jednostki naukowej Autora, odrzucenie zgłoszonego artykułu, a także odmowa publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby.

Wymogi redakcyjne: PDF