Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
  • Podanie adresów URL odnośników, jeśli są dostępne.
  • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Instrukcji redakcyjnej, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów".
  • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji".

Wytyczne dla autorów

Instrukcja redakcyjna

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów oraz wnoszenia stosownych poprawek redakcyjnych. Redakcja dokonuje także wstępnej kwalifikacji tekstu do druku. Podstawą tej kwalifikacji jest znaczenie naukowe pracy i jej aktualność, wartość merytoryczna, oryginalność tematu, zastosowanie właściwego dla zrealizowania tematu instrumentarium badawczego, poziom językowy, zgodność z profilem tematycznym czasopisma oraz zgodność formalna tekstu z ustalonymi przez Redakcję zasadami publikacji.

Wszystkie nadesłane prace do Redakcji są poddawane anonimowej procedurze recenzyjnej. Redakcja zapewnia sprawiedliwą i merytoryczną recenzję artykułów naukowych.

Redakcja zobowiązuje się dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej oraz naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. W trosce o zachowanie najwyższych standardów redakcyjnych i poziomu naukowego czasopisma, przestrzeganie zasad etycznych i rzetelności naukowej, a tym samym stosując się do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać zjawiskom ghostwriting i guest authorship.

ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Z tego też powodu od Autorów wymaga się, aby w swoich artykułach prezentowali swoje samodzielne rozwiązania badawcze, a w przypadku podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji innych niż Oni sami informowali uczciwie o tym redakcję.

Redakcja prosi ponadto o informację o ewentualnych źródłach finansowania publikacji (np. grantu, projektu etc.), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). Stosowna informacja powinna być zawarta w przypisie.

W przypadku ujawnienia przez Redakcję, że autor publikacji dopuścił się jakiegokolwiek zachowania nieetycznego, Redakcja zwraca się do niego z prośbą o stosowne wyjaśnienia. Konsekwencją nierzetelności w nauce jest zawiadomienie władz jednostki naukowej Autora, odrzucenie zgłoszonego artykułu, a także odmowa publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby.

Wymogi redakcyjne: PDF