Interkomprehensja w bliskich językach słowiańskich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.03

Słowa kluczowe:

interkomprehensja, płaszczyzna językowa – fonetyczna, morfologiczna, słowotwórcza, leksykalna, stylistyczna, wyrazy zdradliwe

Abstrakt

Interkomprehensja to zjawisko odgadywania znaczeń wyrazów i struktury języków pokrewnych, zdolność szybkiego rozumienia języków blisko spokrewnionych z językiem ojczystym uczących się. W glottodydaktyce nauczania języka polskiego w Słowacji i w Czechach interkomprehensję stosowano już dawno. Interkomprehensja w nauczaniu języków pokrewnych bezpośrednio jest związana ze zjawiskiem transferu językowego. W tym artykule podajemy przykłady na oddziaływanie transferu pozytywnego i negatywnego na różnych płaszczyznach językowych w przyswajaniu języka polskiego przez Słowaków i języka słowackiego przez Polaków. Potwierdza się, że podobieństwa pomagają szybciej opanować język i ważne jest uczulanie uczących się na różnice. Interkomprehensja w nauczaniu języków pokrewnych ma przede wszystkim wymiar językowy, ale może mieć również wymiar kulturowy.

Bibliografia

Baláž P., Čabala M., Darovec M., 1993, Slovackij jazyk dla slavistov, Bratislava.
Google Scholar

Buffa F., 1998, Z poľsko-slovenských jazykových vzťahov. Konfrontačný náčrt, Prešov.
Google Scholar

Buffa F., 2001, Z poľsko-slovenských lexikálnych vzťahov. Konfrontačný náčrt, Prešov.
Google Scholar

Damborský J., 1977, Studia porównawcze nad słownictwem i frazeologią polską i czeską, Warszawa.
Google Scholar

Daneš F., Dokulil M., Kuchař J., 1967, Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen, Praha.
Google Scholar

Dokulil M., 1962, Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov, Praha.
Google Scholar

Dolník J., 2007, Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy, Bratislava.
Google Scholar

Gębal P.E., 2016, Interkomprehensja, strategie mediacyjne i nauczanie języków obcych, in: E. Lipińska, A. Seretny (eds.), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Kraków, pp. 77–93.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1972, Zarys słowotwórstwa polskiego. Część 1. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa.
Google Scholar

Horák, A., 2016, Poľsko-slovenská medzijazyková interferencia vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka (unpublished doctoral dissertation), Jagiellonian University, Kraków.
Google Scholar

Lipińska E., Seretny A., Turek P., 2016, Błędy pragmatyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, in: E. Lipińska, A. Seretny (eds.), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Kraków, pp. 183–200.
Google Scholar

Lotko E., 1986a, Polština a čeština z hlediska typologického, Olomouc.
Google Scholar

Lotko E., 1986b, Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi, Ostrava.
Google Scholar

Lotko E., 1992, Zrádná slova v polštině i češtině, Olomouc.
Google Scholar

Mieczkowska H., 2015, Zapożyczenia a paralele słowotwórczo-leksykalne w rozwoju leksyki przełomu wieków (w ujęciu słowacko-polskim), Kraków.
Google Scholar

Miodunka W.T., 2010, Glottodydaktyka polonistyczna w dobie globalizacji i informatyzacji, Kraków.
Google Scholar

Odlin T., 1989, Language transfer: cross-linguistic influence in language learning, Cambridge.
Google Scholar

Pančíková M., 1997, Polsko-słowacka interferencja (swoistość nauczania języka polskiego Słowaków), in: W.T. Miodunka (ed.), Nauczanie języka polskiego jako obcego, Kraków, pp. 215–219.
Google Scholar

Pančíková M., 2005, Zradnosti poľskej a slovenskej lexiky, Opole.
Google Scholar

Pančíková M., 2008, Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva, Bratislava.
Google Scholar

Pančíková M., Horák A., 2018, Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy – koncepcje – perspektywy, in: J. Tambor, A. Achtelik, K. Graboń (eds.), W kręgu glottodydaktyki. vol. 5., Katowice, pp. 519–533.
Google Scholar

Pančíková M., Stefańczyk W., 1998, Po tamtej stronie Tatr, Kraków.
Google Scholar

Pančíková M., Stefańczyk W., 2003, Po tamtej stronie Tatr. Supplemented and amended, Kraków.
Google Scholar

Pösingerová K., 2001, Interferencja i nauczanie języka polskiego, Katowice.
Google Scholar

Pösingerová K., Seretny A., 1992, Czy Czechów jest trzech? Učebnice polského jazyka pro Čechy – díl I, Kraków.
Google Scholar

Pösingerová K., Seretny A., 1997, Coraz bliżej Polski. Učebnice polského jazyka pro Čechy – díl II, Praha – Kraków.
Google Scholar

Sokolová M., Vojteková M., Mirosławska W., Kyseľová M., 2012, Slovenčina a poľština: synchrónne porovnanie s cvičeniami, Prešov.
Google Scholar

Vojteková M., 2016, Slovenské a poľské adjektívum z aspektu slovotvornej motivovanosti, Prešov.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-23

Jak cytować

Pančíková, M., & Horák, A. (2020). Interkomprehensja w bliskich językach słowiańskich. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 27, 81-92. https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.03