Nauka języka polskiego poprzez działania projektowe (na podstawie projektu „Polskie Cztery Pory Roku w Charkowie”)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.15

Słowa kluczowe:

podejście zadaniowe, język polski jako obcy, szkoła letnia języka polskiego, studenci ukraińskojęzyczni, projekt „Polskie4PoryRoku”

Abstrakt

W artykule zostały zaprezentowane koncepcja i zadania zrealizowane w ramach projektu dydaktyczno-naukowego „Polskie cztery pory roku w Charkowie. Spotkania z polską kulturą, językiem i historią”. W projekcie wykorzystano podejście zadaniowe w zakresie rozwijania kompetencji komunikacyjnych i społeczno-kulturowych odbiorców ukraińskojęzycznych. Podejście to sprawdziło się szczególnie podczas realizacji etapu „Lato z Kopernikiem” (szkoła letnia języka i kultury polskiej). W artykule opisano działania realizowane w trakcie szkoły letniej, które ze względu na cel, formy i sposoby porozumiewania się w języku polskim zostały podzielone na trzy typy: w zakresie dydaktycznym, prywatnego życia codziennego i życia towarzyskiego. Szczególną uwagę poświęcono analizie projektu studencko-lektorskiego, który w pełni realizował zasady podejścia zadaniowego w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Artykuł zawiera opis etapów wykonania tego zadania oraz otrzymanego produktu – podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego dla odbiorców ukraińskojęzycznych pt. „Miasto i jego mieszkańcy”.

Bibliografia

Ellis R., Skehan P., Li Sh., Shintani N., Lambert C., 2019, Task-Based Language Teaching. Theory and Practice, Cambridge.
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczania, ocenianie [ESOKJ], 2003, Warszawa.
Google Scholar

Ewaluacja projektu polskie cztery pory roku w Charkowie. Spotkania z polską kulturą, językiem i historią, 2022, https://polskie4poryroku.umk.pl/pliki/ewaluacja%20projektu%20
Google Scholar

Polskie4PoryRoku-31-12-2022.pdf [05.03.2023].
Google Scholar

Gębal P.E., 2019, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa.
Google Scholar

Gębal P.E., Miodunka W., 2020, Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa.
Google Scholar

Góralczyk-Mowczan P., 2017, Letnia szkoła języka polskiego i kultury polskiej w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ – podsumowanie trzech lat doświadczeń, w: R. Maćkowiak, E. Wojtczak (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, Łódź, s. 23–29.
Google Scholar

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Kraków.
Google Scholar

Jaroszyński A., 1990, Kursy języka polskiego i kultury polskiej dla studentów zagranicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1974–1987, „Studia Polonijne”, t. 13, s. 153–166.
Google Scholar

Krawczuk A., Kowalewski J., 2017, Metodyka nauczania języka polskiego. Język i kultura w dydaktyce polonistycznej na Ukrainie: Podręcznik dla szkół wyższych, Kijów.
Google Scholar

Kryg H., 2022, Aspekt czasownika w perspektywie nauczania języka polskiego jako obcego osób pochodzenia niemieckiego i wschodniosłowiańskiego, nieopublikowana rozprawa doktorska, napisana pod kier. D. Wiśniewskiej i W. Hofmańskiego, Poznań.
Google Scholar

Róg T., 2021, Podejście zadaniowe: założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne, „Języki Obce w Szkole”, 4/21, s. 97–108.
Google Scholar

Sałęga-Bielowicz B., Bucko D., Rogala D., 2012, Kultura popularna w podejściu zadaniowym: realizacja projektu „Subiektywna mapa studentów Szkoły Letniej 2010”, w: P. Garncarek, P. Kajak (red.), Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego: materiały z konferencji naukowej, Warszawa, s. 41–55.
Google Scholar

Wawrzeń M., 2017, Chrząszcz w Szczawnicy: kilka słów o metodzie projektu jako zadaniowej formie pracy, w: E. Kubicka, M. Berend, M. Rittner (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Toruń, s. 311–324.
Google Scholar

Wojtoń R., 2010, Szkoła letnia oraz Spotkania z tradycją jako sposoby promocji języka i kultury polskiej, w: K. Birecka, K. Taczyńska (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Toruń, s. 141–144.
Google Scholar

https://polskie4poryroku.umk.pl/pages/Menu/ [05.03.2023].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-07 — zaktualizowane 2024-02-16

Wersje

Jak cytować

Butko, S., & Gębka-Wolak, M. (2024). Nauka języka polskiego poprzez działania projektowe (na podstawie projektu „Polskie Cztery Pory Roku w Charkowie”). Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 233–246. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.15 (Original work published 7 grudzień 2023)