Interferencje leksykalne w wypowiedziach pisemnych Słowian ze Wschodu (na podstawie pisemnych prac certyfikatowych z roku 2019, poziom B1)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.09

Słowa kluczowe:

interferencja, błędy leksykalne, negatywny transfer językowy, egzamin certyfikatowy, poziom B1

Abstrakt

W artykule poddano analizie interferencyjne błędy leksykalne popełniane przez Słowian ze Wschodu. Podjęto również próbę ich klasyfikacji oraz wskazanie źródeł powstawania. Materiał źródłowy stanowią wypowiedzi pisemne, zaczerpnięte z testów certyfikatowych (poziom B1). Błędy podzielono na kilka grup z uwagi na ich wpływ na skuteczność komunikacyjną osób pochodzenia wschodniosłowiańskiego uczących się JPJO. Prezentowany materiał może służyć pomocą do opracowywania zadań zapobiegających interferencji leksykalnej.

Bibliografia

Cygal-Krupa Z., 1986, Słownictwo tematyczne języka polskiego. Listy frekwencyjne i rangowe, Kraków.
Google Scholar

Czapla A., 2020, Błędy leksykalne Ukraińców uczących się języka polskiego w Polsce, „Linguodidactica”, t. XXIV, s. 29–44 https://doi.org/10.15290/lingdid.2020.24.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/lingdid.2020.24.03

Czernysz T., 2005, Polsko-ukraińskie pułapki językowe: korzyści i trudności nauczania języka polskiego w kontekście bliskości lingwogenetycznej i typologicznej, w: P. Garncarek (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Warszawa, s. 477–481.
Google Scholar

Dąbrowska A., Pasieka M., 2008, Nowa typologia błędów popełnianych przez cudzoziemców w języku polskim, w: M. Kita przy współudziale Czempki-Wiewióry i M. Ślawskiej (red.), Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej, Katowice, s. 73–102.
Google Scholar

Dunin-Dudkowska A., Maliszewski B., 2018, Jak lepiej (nie) pisać? O błędach popełnianych przez Ukraińców zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, w: A. Krawczuk, I. Bundza (red.), Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym, Lwów, s. 354–363.
Google Scholar

Dziennik Ustaw, 2012, poz. 161, roz. IV, art. 30, p. 7.
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego, 2003, Warszawa.
Google Scholar

Górecki M, Stawska M., 1993, Błędy językowe charakterystyczne dla młodzieży polskiej ze Wschodu, w: J. Mazur (red.), Metody kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, Lublin, s. 49–55.
Google Scholar

Izdebska-Długosz D., 2016, „Czyje są te syny?”, czyli o błędach w rodzaju męskoosobowym popełnianych przez studentów ukraińskojęzycznych, w: A. Roter-Bourkane, A. Kwiatkowska (red.), Horyzonty nauczania języka polskiego jako obcego, Poznań, s. 43–57.
Google Scholar

Janowska i in. (red.), 2011, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.
Google Scholar

Komorowska H., 2005, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.
Google Scholar

Kowalewski J., 2015, Czy można się uczyć na błędach? Wnioski dydaktyczne wynikające z analizy błędów popełnianych przez uczących się języka polskiego na Ukrainie, w: I. Bundza, J. Kowalewski, A. Krawczuk (red.), Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność, Kijów, s. 361–376.
Google Scholar

Krawczuk A., 2006, Błędy gramatyczne studentów polonistyki lwowskiej spowodowane polsko-ukraińską interferencją, „Postscriptum”, nr 2 (52), s. 137–153.
Google Scholar

Maliszewski B., 2014, Per errata ad astra – zwalczanie interferencji gramatycznych w procesie nauczania języka polskiego studentów ze Wschodu, w: M. Dziwisz i in. (red.), Błąd w literaturze, kulturze i językach narodów słowiańskich, Lublin, s. 221–230.
Google Scholar

Przechodzka G., 1993, Z problematyki interferencji językowej w nauczaniu języka polskiego Polaków ze Wschodu, w: J. Mazur (red.), Metody kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, Lublin, s. 39–48.
Google Scholar

Seretny A., 2011, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego w świetle badań ilościowych, Kraków.
Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, 1981, M. Szymczak (red.), Warszawa.
Google Scholar

Szulc A., 1984, Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego,Warszawa.
Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 1993, Błędy językowe a zjawisko interferencji międzyjęzykowej, „Przegląd Glottodydaktyczny”, t. 12, s. 69–82.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Przechodzka, G., & Hudy, W. (2021). Interferencje leksykalne w wypowiedziach pisemnych Słowian ze Wschodu (na podstawie pisemnych prac certyfikatowych z roku 2019, poziom B1). Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28, 133–143. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.09