Przychody pierwotne a nierówności dochodowe w krajach wschodzących

Autor

  • Olgierd Kotyło

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.26.02

Słowa kluczowe:

nierówności dochodowe, bilans płatniczy, kraje wschodzące, kointegracja panelowa

Abstrakt

Do potencjalnych przyczyn wzrostu nierówności dochodowych zalicza się procesy globalizacyjne, w tym migracje ekonomiczne i BIZ. Dotychczasowe badania koncentrowały się na związku między nierównościami dochodowymi a przepływami osób i kapitału. Niewiele uwagi poświęcano generowanym przez nie transferom dochodów rejestrowanym na rachunku obrotów bieżących jako dochody pierwotne. Dotychczasowe analizy poświęcone tym zagadnieniom skupiają się na skutkach transferów dochodów migrantów do kraju pochodzenia i odnoszą się głównie do krajów słabo rozwiniętych. W niniejszej pracy przeanalizowano zależność między przychodami pierwotnymi a nierównościami dochodowymi za pomocą narzędzi kointegracji panelowej dla sześciu krajów wschodzących: Polski, Czech, Egiptu, Rosji, Turcji i Chile. W odróżnieniu od większości dotychczasowej literatury za miernik nierówności dochodowych przyjęto udział najwyższego centyla w dochodzie narodowym wyznaczony na podstawie danych fiskalnych (baza danych WID). Wyniki analizy wskazują na długookresową, dodatnią zależność pomiędzy udziałem przychodów pierwotnych w PKB a udziałem najwyższego centyla w dochodzie narodowym. Wzrost (spadek) udziału przychodów pierwotnych w PKB stanowi ponadto długookresową przyczynę wzrostu (spadku) nierówności dochodowych. Otrzymane wyniki są odporne na zmianę metody estymacji (CCE, DOLS, VECM). Ograniczeniem niniejszej pracy jest niezadowalająca dostępność porównywalnych danych na temat badanych kategorii, utrudniająca rozszerzenie analizy na większą liczbę krajów wschodzących.

Bibliografia

Acemoglu D., Autor D. (2010), Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings, „NBER Working Paper Series”, nr 16082, s. 154.
Google Scholar

Akkermans D. (2017), Net profit flow per country from 1980 to 2009: The longterm effects of foreign direct investment, „PLoS ONE, 12 (6), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179244 (data dostępu: 19 marca 2019).
Google Scholar

Baltagi B. (2005), Econometric analysis of panel data, John Wiley & Sons, Chichester, s. 237–265.
Google Scholar

Barbieri L. (2008), Panel cointegration tests: A survey, „Rivista Internazionale di Scienze Sociali”, t. 116, nr 1, s. 3–36.
Google Scholar

Brzeziński M. (2017), Nierówności dochodowe i majątkowe w Europie – fakty, przyczyny, konsekwencje [w:] J. Kleer, K. Prandecki (red.), Zróżnicowanie dochodowe i społeczne Europy, PAN, Warszawa, 2017, s. 10.
Google Scholar

Budnikowski A. (2014), Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa, s. 93–100.
Google Scholar

Card D. (2009), Immigration and inequality, „American Economic Review: Papers and Proceedings”, 99 (2), s. 1–21.
Google Scholar

Celik S., Basdas U. (2010), How does globalization affect income inequality? A panel data analysis, „International Advances in Economic Research”, t. 16, nr 4, s. 358–370.
Google Scholar

Chintrakarn P. i in. (2012), FDI and income inequality: Evidence from a panel of U.S. states, „Economic Inquiry”, t. 50, nr 3, s. 788–801.
Google Scholar

Choi C. (2006), Does foreign direct investment affect domestic income inequality?, „Applied Economics Letters”, t. 12, nr 12, s. 811–814.
Google Scholar

Deng W., Lin Y. (2013), Parameter heterogeneity in the foreign direct investment – income inequality relationship: A semiparametric regression analysis, „Empirical Economics”, t. 45, nr 2, s. 845–872.
Google Scholar

Feenstra R., Hanson G. (1995), Foreign investment, outsourcing and relative wages, „NBER Working Papers Series”, nr 5121, s. 53.
Google Scholar

Guschanski A., Onaran Ö. (2018), Determinants of the wage share: A cross-country comparison using sectoral data, „CESifo Forum. Ifo Institut – Leibniz-
Google Scholar

Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München”, t. 19, nr 2, s. 44–54.
Google Scholar

Herzer D. i in. (2014), FDI and income inequality – evidence from Latin American economies, „Review of Development Economics”, 18(4), s. 778–793.
Google Scholar

Herzer D., Nunnenkamp P. (2013), Inward and outward FDI and income inequality: Evidence from Europe, Review of World Economics, t. 149, s. 395–422.
Google Scholar

Kierzenkowski R., Koske I. (2013), The drivers of labor income inequality – A literature review, „Journal of International Commerce, Economics and Policy”, t. 4, nr 1, s. 32.
Google Scholar

Koechlin V., Leon G. (2007), International remittances and income inequality: An empirical investigation, „Journal of Economic Policy Reform”, t. 10, nr 2, s. 123–141.
Google Scholar

Konopczak K., Welfe A. (2014), Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji, „Ekonomista”, nr 4, s. 463–489.
Google Scholar

Leigh A. (2007), How closely do top income shares track other measures of inequality?, „The Economic Journal”, nr 117, s. 589–603.
Google Scholar

Majeed T. (2016), Distributional consequences of remittances: Evidence from sixty-five developing countries, „Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences”, t. 10 (2), s. 274–295.
Google Scholar

MFW (2014), Balance of payments and international investment position compilation guide, MFW, Waszyngton, s. 620.
Google Scholar

Mihaylova S. (2015), Foreign direct investment and income inequality in Central and Eastern Europe, „Theoretical and Applied Economics”, t. XXII, nr 2 (603), s. 23–42.
Google Scholar

Mushtaq M. i in. (2017), Distributional impact of foreign remittances in Pakistan, „Pakistan Business Review”, July 2017, s. 320–338.
Google Scholar

Nakonieczna-Kisiel H. (2016), Foreign direct investment and the balance of payments in Poland, Trends in the World Economy, t. 8, s. 111–123.
Google Scholar

Perez R.P., Gomes C.N. (2015), Determinants and home country effects of FDI outflows. Evidence from Latin American countries, „ECLAC Studies and Perspectives Series”, nr 166, Mexico, s. 71.
Google Scholar

Pesaran M. (2006), Estimation and inference in large heterogenous panels with a multifactor error structutre, „Econometrica”, nr 74, s. 967–1012.
Google Scholar

Shen I. i in. (2010), Remittances and inequality: A dynamic migration model, „Journal of Economic Inequalities”, t. 8, s. 197–220.
Google Scholar

Welfe A. (2018), Ekonometria, PWE, Warszawa, s. 486.
Google Scholar

World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/data (data dostępu: 19 marca 2019).
Google Scholar

World Inequality Database, https://wid.world/data (data dostępu: 19 marca 2019).
Google Scholar

World Inequality Report (2018), F. Alvaredo i in. (red.), World Inequality Lab, s. 300.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-06-30

Jak cytować

Kotyło, O. (2019). Przychody pierwotne a nierówności dochodowe w krajach wschodzących. Ekonomia Międzynarodowa, (26), 96-111. https://doi.org/10.18778/2082-4440.26.02

Numer

Dział

Articles