Przychody pierwotne a nierówności dochodowe w krajach wschodzących

  • Olgierd Kotyło
Słowa kluczowe: nierówności dochodowe, bilans płatniczy, kraje wschodzące, kointegracja panelowa

Abstrakt

Do potencjalnych przyczyn wzrostu nierówności dochodowych zalicza się procesy globalizacyjne, w tym migracje ekonomiczne i BIZ. Dotychczasowe badania koncentrowały się na związku między nierównościami dochodowymi a przepływami osób i kapitału. Niewiele uwagi poświęcano generowanym przez nie transferom dochodów rejestrowanym na rachunku obrotów bieżących jako dochody pierwotne. Dotychczasowe analizy poświęcone tym zagadnieniom skupiają się na skutkach transferów dochodów migrantów do kraju pochodzenia i odnoszą się głównie do krajów słabo rozwiniętych. W niniejszej pracy przeanalizowano zależność między przychodami pierwotnymi a nierównościami dochodowymi za pomocą narzędzi kointegracji panelowej dla sześciu krajów wschodzących: Polski, Czech, Egiptu, Rosji, Turcji i Chile. W odróżnieniu od większości dotychczasowej literatury za miernik nierówności dochodowych przyjęto udział najwyższego centyla w dochodzie narodowym wyznaczony na podstawie danych fiskalnych (baza danych WID). Wyniki analizy wskazują na długookresową, dodatnią zależność pomiędzy udziałem przychodów pierwotnych w PKB a udziałem najwyższego centyla w dochodzie narodowym. Wzrost (spadek) udziału przychodów pierwotnych w PKB stanowi ponadto długookresową przyczynę wzrostu (spadku) nierówności dochodowych. Otrzymane wyniki są odporne na zmianę metody estymacji (CCE, DOLS, VECM). Ograniczeniem niniejszej pracy jest niezadowalająca dostępność porównywalnych danych na temat badanych kategorii, utrudniająca rozszerzenie analizy na większą liczbę krajów wschodzących.

Bibliografia

Acemoglu D., Autor D. (2010), Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings, „NBER Working Paper Series”, nr 16082, s. 154.

Akkermans D. (2017), Net profit flow per country from 1980 to 2009: The longterm effects of foreign direct investment, „PLoS ONE, 12 (6), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179244 (data dostępu: 19 marca 2019). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179244

Baltagi B. (2005), Econometric analysis of panel data, John Wiley & Sons, Chichester, s. 237–265.

Barbieri L. (2008), Panel cointegration tests: A survey, „Rivista Internazionale di Scienze Sociali”, t. 116, nr 1, s. 3–36.

Brzeziński M. (2017), Nierówności dochodowe i majątkowe w Europie – fakty, przyczyny, konsekwencje [w:] J. Kleer, K. Prandecki (red.), Zróżnicowanie dochodowe i społeczne Europy, PAN, Warszawa, 2017, s. 10.

Budnikowski A. (2014), Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa, s. 93–100.

Card D. (2009), Immigration and inequality, „American Economic Review: Papers and Proceedings”, 99 (2), s. 1–21.

Celik S., Basdas U. (2010), How does globalization affect income inequality? A panel data analysis, „International Advances in Economic Research”, t. 16, nr 4, s. 358–370.

Chintrakarn P. i in. (2012), FDI and income inequality: Evidence from a panel of U.S. states, „Economic Inquiry”, t. 50, nr 3, s. 788–801.

Choi C. (2006), Does foreign direct investment affect domestic income inequality?, „Applied Economics Letters”, t. 12, nr 12, s. 811–814.

Deng W., Lin Y. (2013), Parameter heterogeneity in the foreign direct investment – income inequality relationship: A semiparametric regression analysis, „Empirical Economics”, t. 45, nr 2, s. 845–872.

Feenstra R., Hanson G. (1995), Foreign investment, outsourcing and relative wages, „NBER Working Papers Series”, nr 5121, s. 53.

Guschanski A., Onaran Ö. (2018), Determinants of the wage share: A cross-country comparison using sectoral data, „CESifo Forum. Ifo Institut – Leibniz-

Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München”, t. 19, nr 2, s. 44–54.

Herzer D. i in. (2014), FDI and income inequality – evidence from Latin American economies, „Review of Development Economics”, 18(4), s. 778–793.

Herzer D., Nunnenkamp P. (2013), Inward and outward FDI and income inequality: Evidence from Europe, Review of World Economics, t. 149, s. 395–422.

Kierzenkowski R., Koske I. (2013), The drivers of labor income inequality – A literature review, „Journal of International Commerce, Economics and Policy”, t. 4, nr 1, s. 32.

Koechlin V., Leon G. (2007), International remittances and income inequality: An empirical investigation, „Journal of Economic Policy Reform”, t. 10, nr 2, s. 123–141.

Konopczak K., Welfe A. (2014), Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji, „Ekonomista”, nr 4, s. 463–489.

Leigh A. (2007), How closely do top income shares track other measures of inequality?, „The Economic Journal”, nr 117, s. 589–603.

Majeed T. (2016), Distributional consequences of remittances: Evidence from sixty-five developing countries, „Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences”, t. 10 (2), s. 274–295.

MFW (2014), Balance of payments and international investment position compilation guide, MFW, Waszyngton, s. 620.

Mihaylova S. (2015), Foreign direct investment and income inequality in Central and Eastern Europe, „Theoretical and Applied Economics”, t. XXII, nr 2 (603), s. 23–42.

Mushtaq M. i in. (2017), Distributional impact of foreign remittances in Pakistan, „Pakistan Business Review”, July 2017, s. 320–338.

Nakonieczna-Kisiel H. (2016), Foreign direct investment and the balance of payments in Poland, Trends in the World Economy, t. 8, s. 111–123.

Perez R.P., Gomes C.N. (2015), Determinants and home country effects of FDI outflows. Evidence from Latin American countries, „ECLAC Studies and Perspectives Series”, nr 166, Mexico, s. 71.

Pesaran M. (2006), Estimation and inference in large heterogenous panels with a multifactor error structutre, „Econometrica”, nr 74, s. 967–1012.

Shen I. i in. (2010), Remittances and inequality: A dynamic migration model, „Journal of Economic Inequalities”, t. 8, s. 197–220.

Welfe A. (2018), Ekonometria, PWE, Warszawa, s. 486.

World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/data (data dostępu: 19 marca 2019).

World Inequality Database, https://wid.world/data (data dostępu: 19 marca 2019).

World Inequality Report (2018), F. Alvaredo i in. (red.), World Inequality Lab, s. 300.

Opublikowane
2019-06-30
Jak cytować
Kotyło, O. (2019). Przychody pierwotne a nierówności dochodowe w krajach wschodzących. Ekonomia Międzynarodowa, (26), 96-111. https://doi.org/10.18778/2082-4440.26.02
Dział
Articles