O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Ekonomia Międzynarodowa jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w sferze finansowej, jak i realnej, w skali makro i mikro, w ujęciu historycznym i współczesnym. Interesujące są zarówno procesy w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe aspekty lub nadające się do porównania w skali międzynarodowej.

Czasopismo istnieje od 2010 roku. Powstało z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych TIAL. Od 2013 roku jest zaś oficjalnym czasopismem Uniwersytetu Łódzkiego, wydawanym i współfinansowanym przez jego Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

Ekonomia Międzynarodowa w 2015 r. znalazła się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismu przyznano 7 punktów za opublikowany artykuł.

Punktacja MNiSW w 2020 roku: 20 pkt.

Od 2018 roku wydawana jest wyłącznie elektroniczna wersja czasopisma. Zeszyt uznaje się za wydany w chwili jego zamieszczenia na stronie czasopisma.

ISSN: 2082-4440
e-ISSN: 2300-6005

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.