Ekonomia Międzynarodowa https://czasopisma.uni.lodz.pl/em <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <p><em>Ekonomia Międzynarodowa</em> jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w skali makro, jak i mikro. Zapraszamy do składania oryginalnych tekstów opisujących zarówno procesy zachodzące w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe uwarunkowania lub odniesienia, bądź możliwe do porównania w skali międzynarodowej.</p> <p> </p> <p><strong>Aktualności</strong></p> <p>17.07.2023 Ekonomia Międzynarodowa otrzymała 70 pkt MEiN. Obecnie (po 5.01.2024) czasopismo znów posiada 40 pkt.</p> <p><strong>Serdecznie zapraszamy do składania tekstów do publikacji w naszym czasopiśmie.</strong> </p> <p>Z przyjemnością informujemy, iż od 2021 r. w czasopiśmie Ekonomia Międzynarodowa pojawia się <strong>nowa rubryka "Debiuty Naukowe"</strong> dedykowana artykułom Młodych Badaczy (studentów i doktorantów). </p> <p>Teksty kierowane do nowej rubryki podlegają standardowej procedurze publikacyjnej. </p> </div> </div> Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl-PL Ekonomia Międzynarodowa 2082-4440 Analiza podobieństwa państw Unii Europejskiej w zakresie stabilności systemu finansowego, ścieżek zmian cen i wzrostu gospodarczego przy wykorzystaniu metody Dynamic Time Warping https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/20014 <p>W artykule podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie, na ile podobne są kraje Unii Europejskiej (UE) pod względem zachowania się systemu finansowego, a zwłaszcza jego stabilności. Weryfikujemy, czy zmiany stabilności sektora finansowego przebiegają analogicznie do ścieżek zmian stóp inflacji oraz dynamiki realnej wielkości produkcji i dochodów. Na podstawie podobieństwa w zakresie stabilności sektora finansowego oraz zmiennych mierzących realną sferę gospodarki grupujemy państwa UE w klastry. Elementem nowości jest zastosowanie w badaniu metody <em>Dynamic Time Warping</em> (DTW). Jest to innowacyjna metoda analizy szeregów czasowych, która w zastosowaniu do zmiennych makroekonomicznych jest stosunkowo rzadko spotykana w literaturze. Analiza obejmuje grupę 27 krajów UE i okres 2010–2023. Wykorzystujemy pięć zmiennych: wolumen kredytów zagrożonych, współczynnik wypłacalności banków, stopa inflacji, dynamika PKB oraz dynamika produkcji przemysłowej. Wyniki pokazują, że względnie często państwa z tym samym modelem kapitalizmu (kontynentalny, nordycki, śródziemnomorski, liberalny i patchworkowy) są do siebie wysoce podobne. Oznacza to, że otoczenie instytucjonalne w danym kraju, w tym model kapitalizmu, wyjaśnia częściowo zbliżone ścieżki czasowe zmiennych finansowych i makroekonomicznych w wielu państwach UE.</p> Michał Bernardelli Mariusz Próchniak Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-06-30 2023-06-30 42 5 25 10.18778/2082-4440.42.01 MFW i globalne dobra publiczne: w poszukiwaniu nowej roli w gospodarce światowej https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/20796 <p>Aktualne wyzwania w gospodarce światowej ujawniają zwiększający się popyt na różne formy koordynacji działań w skali ponadnarodowej (co uwypukla także kryzys post-COVID-19). Stąd też coraz częściej w dyskursie akademickim, a także na forach organizacji multilateralnych pojawiają się odwołania do koncepcji globalnych dóbr publicznych (GPG). Celem tego artykułu jest próba zbadania, w jakim realnie zakresie MFW wpisuje się w ten koncept oraz w jakich obszarach swojej działalności dostarcza GPG. W opracowaniu wykorzystano podejście teoretyczne oraz analizę dokumentów i danych źródłowych MFW, jak również wyniki własnych badań empirycznych (the semi-structured interviews IDI z przedstawicielami organizacji międzynarodowych w Waszyngtonie, w tym MFW). Uzyskane wyniki badań wskazują, iż MFW dostarcza zdywersyfikowane produkty w obszarze międzynarodowej stabilności finansowej (zwłaszcza best shot public goods), a zatem wpisuje się w koncept GPG. Przy czym w okresach względnej stabilności w gospodarce światowej, rosną nakłady MFW w sferach nadzoru i pomocy technicznej, co kieruje instytucję bardziej w kierunku produkcji czystych dóbr publicznych. MFW posiada przy tym przewagi komparatywne (i zasoby) predestynujące do produkcji GPG, ale sam koncept GPG bezpośrednio pojawia się jednak sporadycznie w pracach i aktywności MFW. Jednocześnie w modelu funkcjonowania MFW można zidentyfikować poważne ograniczenia redukujące zdolność operacyjną tej organizacji do produkcji GPG.</p> Dominik Kopiński Michał Nowicki Marek Wróblewski Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-06-30 2023-06-30 42 26 56 10.18778/2082-4440.42.02 Determinanty wewnątrzbankowe jakości portfeli kredytowych https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/20702 <p>Utrzymanie wysokiej jakości portfeli kredytowych to wyzwanie, któremu musi sprostać wiele banków. Szczególnie istotna w tym procesie staje się identyfikacja czynników warunkujących udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem. Liczne badania zostały poświęcone identyfikacji determinant jakości portfeli kredytowych banków. W analizach tych autorzy koncentrują się na zmiennych wewnątrzbankowych, które kształtują skłonność banku do podejmowania ryzyka kredytowego.</p> <p><strong>Cel artykułu:</strong> Uporządkowanie i syntetyczne przedstawienie wniosków płynących z literatury międzynarodowej podejmującej problematykę determinant wewnątrzbankowych udziału kredytów zagrożonych w kredytach ogółem.</p> <p><strong>Hipoteza:</strong> Zmienne wewnątrzbankowe to istotne czynniki kształtujące udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem.</p> <p><strong>Metoda badawcza:</strong> Narracyjny przegląd literatury międzynarodowej z obszaru wewnątrzbankowych determinant udziału kredytów zagrożonych w kredytach ogółem.</p> <p><strong>Rezultaty badania:</strong> W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż determinanty wewnątrzbankowe to ważna grupa czynników warunkujących jakość portfeli kredytowych banków. Wśród wybranych charakterystyk działalności banków wykazano związki wielkości banku, kapitałów własnych, poziomu generowanych zysków, efektywności kosztowej, udziału kredytów w aktywach banku ogółem oraz tempa wzrostu kredytów z udziałem kredytów zagrożonych w kredytach ogółem.</p> Joanna Rachuba Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2023-06-30 2023-06-30 42 57 76 10.18778/2082-4440.42.03