https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/issue/feed Ekonomia Międzynarodowa 2020-05-13T07:20:16+00:00 Agnieszka Kłysik-Uryszek agnieszka.klysik@uni.lodz.pl Open Journal Systems <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <p><em>Ekonomia Międzynarodowa</em> jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w sferze finansowej, jak i realnej, w skali makro i mikro, w ujęciu historycznym i współczesnym. Interesujące są zarówno procesy w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe aspekty lub nadające się do porównania w skali międzynarodowej.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/5471 Wpływ zadłużenia publicznego na dynamikę wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 2020-05-13T07:11:45+00:00 Zbigniew Karmela zbigniewkar@gmail.com <p>W artykule podjęto próbę określenia wpływu wysokości zadłużenia publicznego na wzrost PKB <em>per capita </em>w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1996–2017<em>. </em>Przeprowadzona analiza dowiodła, że wysokie zadłużenie publiczne jest skorelowane z niskim tempem wzrostu gospodarczego. W celu zweryfikowania, czy współistnienie tych kategorii ekonomicznych ma charakter przyczynowo-skutkowy, dokonano estymacji parametrów dla opóźnionych wartości relacji długu do PKB oraz opóźnionego kwadratu tej zmiennej. Posłużono się czterema rodzajami modeli ekonometrycznych (KMNK, model z efektami stałymi, Uogólniona Metoda Momentów systemowa oraz UMM pierwszych różnic). W wyniku wyliczeń otrzymano teoretyczne progowe wartości maksymalnego stosunku zadłużenia publicznego do PKB <em>per capita </em>plasujące się między 67,3% a 77%. W odniesieniu do tak wyestymowanych wartości jedynie Słowenia, Chorwacja i Węgry osiągnęły niebezpieczny poziom długu publicznego.</p> 2019-06-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/5472 Przychody pierwotne a nierówności dochodowe w krajach wschodzących 2020-05-13T07:14:23+00:00 Olgierd Kotyło olgierd.kotylo@gmail.com <p>Do potencjalnych przyczyn wzrostu nierówności dochodowych zalicza się procesy globalizacyjne, w tym migracje ekonomiczne i BIZ. Dotychczasowe badania koncentrowały się na związku między nierównościami dochodowymi a przepływami osób i kapitału. Niewiele uwagi poświęcano generowanym przez nie transferom dochodów rejestrowanym na rachunku obrotów bieżących jako dochody pierwotne. Dotychczasowe analizy poświęcone tym zagadnieniom skupiają się na skutkach transferów dochodów migrantów do kraju pochodzenia i odnoszą się głównie do krajów słabo rozwiniętych. W niniejszej pracy przeanalizowano zależność między przychodami pierwotnymi a nierównościami dochodowymi za pomocą narzędzi kointegracji panelowej dla sześciu krajów wschodzących: Polski, Czech, Egiptu, Rosji, Turcji i Chile. W odróżnieniu od większości dotychczasowej literatury za miernik nierówności dochodowych przyjęto udział najwyższego centyla w dochodzie narodowym wyznaczony na podstawie danych fiskalnych (baza danych WID). Wyniki analizy wskazują na długookresową, dodatnią zależność pomiędzy udziałem przychodów pierwotnych w PKB a udziałem najwyższego centyla w dochodzie narodowym. Wzrost (spadek) udziału przychodów pierwotnych w PKB stanowi ponadto długookresową przyczynę wzrostu (spadku) nierówności dochodowych. Otrzymane wyniki są odporne na zmianę metody estymacji (CCE, DOLS, VECM). Ograniczeniem niniejszej pracy jest niezadowalająca dostępność porównywalnych danych na temat badanych kategorii, utrudniająca rozszerzenie analizy na większą liczbę krajów wschodzących.</p> 2019-06-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/5473 Manipulacja informacją na rynkach finansowych: przyczynek do analizy na przykładzie rynku kapitałowego w Polsce 2020-05-13T07:20:16+00:00 Paweł Podolski podolskp@uek.krakow.pl <p>Celem artykułu jest opisanie i scharakteryzowanie zjawiska manipulacji cenami instrumentów finansowych za pomocą informacji. W pierwszej części pracy, na podstawie konceptualnej analizy literatury przedmiotu, przedstawiono pojęcia informacji i manipulacji w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych oraz funkcji pełnionych na rynku finansowym. W drugiej części posłużono się danymi Komisji Nadzoru Finansowego do przeprowadzenia przyczynku do analizy znaczenia jakości informacji finansowej dla efektywności rynku w odniesieniu do najważniejszych źródeł komunikatów wykorzystywanych przez inwestorów: raportów okresowych i bieżących, analiz i rekomendacji analityków, doniesień medialnych czy informacji poufnych, plotek i pogłosek. Przedstawione zostały także konkretne przykłady manipulacji informacją na polskim rynku kapitałowym w latach 2006–2017.</p> 2019-06-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019 https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/5474 Wolność gospodarcza a postępy w transformacji gospodarczej krajów WNP w latach 2000–2014 2020-05-13T07:18:19+00:00 Daria Pilarczyk dariadonatapilarczyk@gmail.com <p>Wolność gospodarcza jest jednym z głównych elementów gospodarki rynkowej, warunkującym jej sprawne i efektywne funkcjonowanie. W wielu krajach, które na początku lat 90. XX w. stanęły przed koniecznością transformacji gospodarki z socjalistycznej na wolnorynkową, wolność gospodarcza jest wciąż słabo rozwinięta. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie współzależności między wolnością gospodarczą a transformacją z gospodarki nakazowo-rozdzielczej na wolnorynkową krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Badanie, obejmujące lata 2000-2014, zostało przeprowadzone za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Dodatkowo przeanalizowano związki korelacyjne między omawianymi zmiennymi a rozwojem gospodarczym i społecznym.</p> 2019-06-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2019