Kontakt

Editorial Team of the Journal Ekonomia Międzynarodowa / International Economics
Faculty of Economics and Sociology
University of Łódź
3/5 POW str.
90-255 Łódź / Poland

to contact Editorial Team please use e-mail: redakcja.em@uni.lodz.pl

Główna osoba do kontaktu

Agnieszka Kłysik-Uryszek
Uniwersytet Łódzki

Wsparcie techniczne

Firma Magis