Instrukcja redakcyjna

Instrukcja redakcyjna

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chciałyby zamieścić swój tekst w naszym czasopiśmie. Zgodnie z polityką Redakcji, publikowane są wyłącznie artykuły, w których widoczny jest wkład naukowy autora w postaci krytycznej analizy opisywanych zagadnień i/lub opisu rezultatów własnych dociekań, przy czym preferowane są teksty przedstawiające wyniki badań autorów.

Wszystkie prace podlegają recenzji w systemie double-blind, w którym Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. W celu wykluczenia konfliktu interesów, Recenzenci dobierani są z innych jednostek naukowych niż jednostki Autorów. W Ekonomii Międzynarodowej publikowane są wyłącznie teksty zaakceptowane przez dwóch Recenzentów. Każda recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją. W przypadku rozbieżnych stanowisk pierwszych dwóch Recenzentów, powoływany jest trzeci Recenzent.

Składane prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim oraz odpowiadać wymogom edytorskim ustalonym przez Redakcję. W przypadku współautorstwa, o ile Współautorzy nie złożą wspólnie odmiennego oświadczenia, uznaje się, że wkład pracy wszystkich Współautorów jest równy.

Wymogi edytorskie

 1. Tekst główny
 1. Times New Roman; rozmiar: 12; interlinia 1,5
 2. Wcięcie akapitu (1,25 cm) – przy czym pierwszy akapit każdej sekcji stanowi wyjątek (brak wcięcia)
 3. Tekst wyjustowany
 4. Cytaty oraz słowa w języku obcym zapisywane są kursywą
 1. Tytuły i nagłówki
 1. Tytuł artykułu – Times New Roman, rozmiar: 16; nagłówki – Times New Roman, rozmiar: 14
 2. Wyrównanie do lewej strony, tekst pogrubiony
 3. Wszystkie części artykułu powinny być  ponumerowane  (z wyjątkiem Wstępu i Podsumowania)
 1. Przypisy
 1. Times New Roman, rozmiar: 10
 2. Tekst wyjustowany
 3. Stosuje się tylko przypisy wyjaśniające (źródła cytatów i danych powinny być umieszczane w nawiasach okrągłych w tekście głównym bezpośrednio za cytatem lub danymi)
 1. Autorzy
 1. Autorzy powinni być podani z imienia i nazwiska w lewym górnym rogu (ponad tytułem tekstu)  w kolejności alfabetycznej.  Times New  Roman,  rozmiar:  12; wyrównanie do lewej
 2. Krótka notka o Autorze (Autorach) powinna znaleźć się w przypisie (przypisach): gwiazdka, Times New Roman, rozmiar: 10; tekst wyjustowany
 3. Notka powinna zawierać stopień/tytuł Autora, afiliację (Uczelnia, Wydział, Katedra lub kierunek studiów w przypadku studentów) oraz adres mailowy np.:

Jan Kowalski* Katarzyna Nowak** Marek Zawadzki*** przypis:

* Jan Kowalski – magister, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,

Katedra Makroekonomii, jkowalski@uni.lodz.pl.

** Katarzyna Nowak  – doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet  Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Wymiany Międzynarodowej, knowak@uni.lodz.pl.

***    Marek    Zawadzki    –    student.   Uniwersytet    Łódzki,    Wydział    Ekonomiczno- Socjologiczny, Kierunek studiów: Ekonomia, marek.zawadzki@email.com.

 1. Elementy graficzne
 1. Times New Roman, rozmiar: 10; interlinia 1,5
 2. Kategoria i numer elementu graficznego (np. Tabela 1) – tekst pogrubiony; tytuł elementu graficznego – zapisany tekstem normalnym
 3. Elementy w tabeli – Times New Roman, rozmiar: 10, pierwszy wiersz (nagłówek/główka tabeli) – tekst pogrubiony
 4. W przypadku kopiowania elementu graficznego ze źródła  internetowego,  należy podać adres witryny i datę dostępu (jak w bibliografii)
 5. Kategorie elementów graficznych: rysunki, wykresy i tabele

UWAGA: Czasopismo  jest  publikowane  w  odcieniach szarości. Elementy graficzne muszą być tak przygotowane, aby były czytelne w przyjętej kolorystyce

UWAGA: Jeśli  to  tylko  możliwe, wszystkie elementy graficzne  powinny zostać dostarczone w dodatkowych plikach otwartych do edycji

 1. Źródła danych/cytatów, itp.
 1. Każde źródło powinno zostać umieszczone w nawiasie okrągły Podany powinien zostać  rok  publikacji  i strona  (strona  może być  pominięta, gdy  przedstawiona informacja odnosi się do całej publikacji), np.

Gdyby tempo wzrostu gospodarczego  w USA było niższe o 1 punkt procentowy, to amerykańskie PKB per capita wyniosłoby 9450 USD (Barro, Sala-i-Martin 2004, s. 1). Według Taylora główną przyczyną kryzysu była zbyt ekspansywna polityka pieniężna (por. Taylor 2009).

 1. W przypadku kilku współautorów można użyć skrótu „i ”, np. (Bernard i in. 2003)
 1. Bibliografia
 1. Kolejność alfabetyczna
 2. Times New Roman, rozmiar: 12, wcięcie: 1,25 cm (wszystkie linie oprócz pierwszej), interlinia 1,5
 3. Książka – nazwisko, inicjały imion, rok publikacji (w nawiasach okrągłych), tytuł (kursywą), wydawca, miejsce wydania. Miejsce wydania powinno zostać podawane w oryginalnym języku wydania, n

Varian H. (1992), Microeconomic Analysis, W. W. Norton, New York, NY.

 1. Rozdział książki – nazwisko, inicjały imion, rok publikacji (w nawiasach okrągłych), tytuł (kursywą), [w:] nazwisko, inicjały imion (skrót „red.” w nawiasach, jeśli potrzebny), tytuł (kursywą), wydawca, miejsce wydania. N

Helpman E. (1992), International trade in the presence of product differentiation, economies of scale and monopolistic competition: A Chamberlin-Heckscher-Ohlin approach, [w:] Grossman G. (red.), Imperfect Competition and International Trade, MIT Press, Cambridge.

 1. Czasopisma – nazwisko, inicjały imion, rok publikacji (w nawiasach okrągłych), tytuł artykułu, tytuł czasopisma (kursywą), numer zeszytu. Gdy autorzy nie zostali podani, należy rozpocząć od tytułu artykułu, np.

Lubowski A. (2010), Przyczyny kryzysu finansowego, Polityka, Nr 9/2010. Przyjąć euro czy nie?, Gazeta Wyborcza, numer z 22 kwietnia 2011 r.

 1. Raporty i eseje (working papers/discussion papers) – nazwisko, inicjały imion, rok publikacji (w nawiasach okrągłych), tytuł (kursywą), nazwa instytucji przygotowującej raport (można podać typ/linię raportu/eseju, working paper), miejsce wydania. Gdy autorzy nie zostali podani, instytucję wydającą należy traktować jako autora, np.

Rivera-Batiz L., Romer P. (1990), Economic Integration and Endogenous Growth, NBER

Working Paper Nr 3528, Cambridge, MA.

World Bank (1993), The East Asian Miracle. Economic Growth and Public Policy, World Bank Policy Research Report, Washington, DC.

 

 1. Źródła internetowe – nazwisko, inicjały imion, rok publikacji (w nawiasach okrągłych), tytuł (kursywą), wydawca, adres internetowy, data dostępu (w nawiasach okrągłym). Gdy autorzy nie zostali podani, należy rozpocząć od tytułu, np.

Baj L. (2011), No Progress in Doha Development Negotiations, wyborcza.biz, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,9144388,doda_development.html (data   dostępu: 22 lutego 2011 r.).

 1. Streszczenie
 1. Nagłówek „Streszczenie” – Times New Roman, rozmiar: 11, wyśrodkowany, bez wcięcia, tekst pogrubiony
 2. Tekst streszczenia – Times New Roman, rozmiar: 11, wcięcie 1,25 cm, tekst wyjustowany
 1. Streszczenie i tytuł po angielsku
 1. Tytuł po angielsku – Times New Roman, rozmiar: 11, wyśrodkowany, bez wcięcia, tekst pogrubiony, kapitaliki
 2. Nagłówek „Summary” – jak nagłówek „Streszczenie”
 3. Tekst streszczenia po angielsku – jak tekst streszczenia po polsku
 1. Słowa kluczowe
 1. Nagłówek „Słowa kluczowe:” – Times New Roman, rozmiar: 11, tekst wyrównany do lewej, bez wcięcia, tekst pogrubiony
 2. Słowa kluczowe wypisywane są w tej samej linii co nagłówek, bezpośrednio po nim, kolejno, oddzielane średnikami, Times New Roman, rozmiar: 11, bez pogrubienia
 1. Słowa kluczowe po angielsku
 1. Nagłówek „Keywords:” – Times New Roman, rozmiar: 11, tekst wyrównany do lewej, bez wcięcia, tekst pogrubiony
 2. Słowa kluczowe po angielsku wypisywane są w tej samej linii co nagłówek, bezpośrednio po  nim,  kolejno,  oddzielane średnikami, Times New Roman, rozmiar: 11, bez pogrubienia
 1. Kody JEL
 1. Nagłówek „JEL:” – Times New Roman, rozmiar: 11, tekst wyrównany do lewej, bez wcięcia, tekst pogrubiony
 2. Kody wypisywane są w tej samej linii co nagłówek, bezpośrednio po nim, kolejno, alfabetycznie, oddzielane średnikami, Times New Roman, rozmiar: 11, bez pogrubienia
 3. Podać należy dwa lub trzy kody JEL odpowiadające treści teks Opis kodów JEL dostępny jest pod adresem https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php