Ekonomia Międzynarodowa https://czasopisma.uni.lodz.pl/em <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <p><em>Ekonomia Międzynarodowa</em> jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w skali makro, jak i mikro. Zapraszamy do składania oryginalnych tekstów opisujących zarówno procesy zachodzące w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe uwarunkowania lub odniesienia, bądź możliwe do porównania w skali międzynarodowej. </p> <p> </p> <p><strong>Aktualności</strong></p> <p>1.12.2021 Ekonomia Międzynarodowa otrzymała <strong>40 pkt</strong> MEiN! Serdecznie zapraszamy do składania tekstów do publikacji w naszym czasopiśmie.</p> <p> </p> <p>Z przyjemnością informujemy, iż od 2021 r. w czasopiśmie Ekonomia Międzynarodowa pojawia się <strong>nowa rubryka "Debiuty Naukowe"</strong> dedykowana artykułom Młodych Badaczy (studentów i doktorantów). </p> <p>Teksty kierowane do nowej rubryki podlegają standardowej procedurze publikacyjnej. </p> </div> </div> pl-PL redakcja.em@uni.lodz.pl (Agnieszka Kłysik-Uryszek) ojs@fimagis.pl (Firma Magis) Wed, 28 Dec 2022 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.12 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Polityka w zakresie nabywania akcji własnych a polityka dywidend – analiza porównawcza Polski i RPA https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/14286 <p>Głównym celem opracowania jest porównanie trendów w obszarze nabywania akcji własnych i wypłaty dywidendy przez spółki niefinansowe i niezasobowe notowane na giełdach w Polsce i RPA w latach 2005–2015. Chociaż RPA jest krajem rozwijającym się o dualistycznej gospodarce, kraj ten charakteryzuje się zaawansowaną giełdą papierów wartościowych, która jest porównywalna do większości zaawansowanych gospodarek. Natomiast Polska została przekla­syfikowana z rynku wschodzącego na status rynku rozwiniętego dnia 24 wrze­śnia 2018 r. Analiza porównawcza dostarcza wglądu w różnice regulacyjne i ich wpływ na zachowania spółek w obszarze polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy (nabywanie akcji własnych i wypłaty dywidend) oraz pozwala określić, czy kra­je te odzwierciedlają zachowania związane z <em>payout policy </em>obserwowane w Sta­nach Zjednoczonych. Wyniki badania pokazują, że w obu krajach dywidendy są dominującą formą wypłat dla akcjonariuszy. Ponadto w żadnym z badanych krajów nie zaobserwowano zachowań w zakresie wypłat na rzecz akcjonariuszy występujących w USA – ani w Polsce, ani w RPA środki wydane na nabycia akcji własnych nie przewyższały wartości wypłaconych dywidend. Różnice regulacyjne pomiędzy Polską a RPA wpłynęły jednak na obserwowane trendy w zachowaniach wypłat pomiędzy tymi dwoma krajami.</p> Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Nicolene Wesson, Gretha Steenkamp Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/14286 Wed, 28 Dec 2022 00:00:00 +0100 Gotowość inwestycyjna przedsiębiorców na przykładzie badania uczestników konkursu EkSoc StartUP! https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/15763 <p>Gotowość inwestycyjna jest zjawiskiem wielowymiarowym, obejmującym szereg elementów powiązanych ze sobą osobą przedsiębiorcy. Stanowi istotną popytową determinantę pozyskiwania kapitału, w tym zagranicznego, przez firmy będące we wczesnych fazach rozwoju (seed i start-up), w szczególności z szeroko rozumianego rynku venture capital.</p> <p>Celem artykułu uczyniono wskazanie istoty i atrybutów kształtujących gotowość inwestycyjną oraz zbadanie poziomu świadomości istnienia zjawiska i jego zrozumienia wśród początkujących przedsiębiorców. Zdefiniowanie zjawiska i jego płaszczyzn oparte są na analizie światowej literatury przedmiotu i prac badawczych poświęconych omawianej tematyce. Przedstawiono również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców będących uczestnikami konkursu <em>EkSoc StartUP! </em>Świadomość istnienia zjawiska i umiejętność jego budowania przez firmy we wczesnych fazach rozwoju zwiększają szansę na pozyskanie kapitału na rozwój, w tym na ekspansję międzynarodową, co w dłuższym okresie napędza wzrost gospodarek światowych.</p> Marzena Krawczyk Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/15763 Wed, 28 Dec 2022 00:00:00 +0100 Handel zagraniczny produktami winiarskimi Francji z Unią Europejską w latach 2010–2020 https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/14057 <p>Celem artykułu jest zbadanie pozycji konkurencyjnej eksportu produktów winiarskich Francji do krajów członkowskich Unii Europejskiej z uwzględnieniem grupy towarowej 1121 (wino ze świeżych winogron, w tym moszcz) międzynarodowej klasyfikacji towarów SITC w latach 2010–2020. W publikacji zastosowano metody analizy statystycznej w postaci narzędzi analizy struktury zbiorowości i dynamiki zjawisk, ilościowe wskaźniki handlu zagranicznego oraz klasyczną miarę koncentracji. Wykazano, iż francuski eksport win charakteryzuje się różnym stopniem specjalizacji na poszczególnych rynkach Unii Europejskiej. W analizowanym okresie najwyższą przewagę komparatywną Francja uzyskała nad Łotwą (SI: 5,4 w 2010 r., SI: 6,5 w 2020 r.). Wyraźny trend wzrostowy SI zauważa się także w stosunku do takich państw, jak Szwecja (wzrost o 0,9), Cypr (wzrost o 0,5).</p> Kamil Majcher Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/em/article/view/14057 Wed, 28 Dec 2022 00:00:00 +0100