Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została równocześnie przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
 • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Wytycznych dla Autorów, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów".
 • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji" - jest zanonimizowany w sposób uniemożliwiający Recenzentowi identyfikację Autora/Autorów.

Wytyczne dla autorów

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chciałyby zamieścić swój tekst w naszym czasopiśmie. Zgodnie z polityką Redakcji, publikowane są wyłącznie artykuły, w których widoczny jest wkład naukowy autora w postaci krytycznej analizy opisywanych zagadnień i/lub opisu rezultatów własnych dociekań, przy czym preferowane są teksty przedstawiające wyniki badań autorów.

Wszystkie prace podlegają recenzji w systemie double-blind, w którym Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. W celu wykluczenia konfliktów interesu, Recenzenci dobierani są z innych jednostek naukowych niż jednostki Autorów. W Ekonomii Międzynarodowej publikowane są wyłącznie teksty zaakceptowane przez dwóch Recenzentów. Każda recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją. W przypadku rozbieżnych stanowisk pierwszych dwóch Recenzentów, powoływany jest trzeci Recenzent.

Składane prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim oraz odpowiadać wymogom edytorskim ustalonym przez Redakcję. W przypadku współautorstwa, o ile Współautorzy nie złożą wspólnie odmiennego oświadczenia, uznaje się, że wkład pracy wszystkich Współautorów jest równy.

Artykuły należy zgłaszać w formie zanonimizowanych plików MsWord. Dane Autora/Autorów (zgodne w poniższymi wytycznymi) należy umieścić w pliku dopiero po akceptacji tekstu po recenzjach.

Zgłaszany plik powinien zawierać tekst artykułu, spis bibliografii, a także tytuł, streszczenie/abstract i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (niezależnie od języka artykułu)

Wymogi edytorskie

I. Tekst główny

 1. Times New Roman; rozmiar: 12; interlinia 1,5
 2. Wcięcie akapitu (1,25 cm) – przy czym pierwszy akapit każdej sekcji stanowi wyjątek (brak wcięcia)
 3. Tekst wyjustowany
 4. Cytaty oraz słowa w języku obcym zapisywane są kursywą

II. Tytuły i nagłówki

 1. Tytuł artykułu – Times New Roman, rozmiar: 16; nagłówki – Times New Roman, rozmiar: 14
 2. Wyrównanie do lewej strony, tekst pogrubiony
 3. Wszystkie części artykułu powinny być  ponumerowane  (z wyjątkiem Wstępu i Podsumowania)

III. Przypisy

 1. Times New Roman, rozmiar: 10
 2. Tekst wyjustowany
 3. Stosuje się tylko przypisy wyjaśniające (źródła cytatów i danych powinny być umieszczane w nawiasach okrągłych w tekście głównym bezpośrednio za cytatem lub danymi)

IV. Autorzy - tę informację należy wprowadzić do pliku dopiero po ostatecznej akceptacji tekstu (po recenzjach i naniesieniu poprawek)

 1. Autorzy powinni być podani z imienia i nazwiska w lewym górnym rogu (ponad tytułem tekstu)  w kolejności alfabetycznej.  Times New  Roman,  rozmiar:  12; wyrównanie do lewej
 2. Krótka notka o Autorze (Autorach) powinna znaleźć się w przypisie (przypisach): gwiazdka, Times New Roman, rozmiar: 10; tekst wyjustowany
 3. Notka powinna zawierać stopień/tytuł Autora, afiliację (Uczelnia, Wydział, Katedra lub kierunek studiów w przypadku studentów) oraz adres mailowy.

V. Elementy graficzne

 1. Times New Roman, rozmiar: 10; interlinia 1,5
 2. Kategoria i numer elementu graficznego (np. Tabela 1) – tekst pogrubiony; tytuł elementu graficznego – zapisany tekstem normalnym
 3. Elementy w tabeli – Times New Roman, rozmiar: 10, pierwszy wiersz (nagłówek/główka tabeli) – tekst pogrubiony
 4. Źródło w postaci pełnego przypisu bibliograficznego - pod elementem graficznym
 5. W przypadku kopiowania elementu graficznego ze źródła  internetowego,  należy podać adres witryny i datę dostępu (jak w bibliografii)
 6. Kategorie elementów graficznych: rysunki, wykresy i tabele

UWAGA: Czasopismo  jest  publikowane  w  odcieniach szarości. Elementy graficzne muszą być tak przygotowane, aby były czytelne w przyjętej kolorystyce.

UWAGA: Jeśli  to  tylko  możliwe, wszystkie elementy graficzne  powinny zostać dostarczone w dodatkowych plikach otwartych do edycji.