Prawa autorskie

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie i przenoszą niewyłączne prawa do pierwszej publikacji na Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  2. Autorzy udzielają Uniwersytetowi Łódzkiemu niewyłącznej licencji praw majątkowych autorskich do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: prawa do jego wprowadzenia do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową do jego wydawania i wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania drukiem w formie książkowej i na innych nośnikach papierowych, a także magnetycznych, optycznych i elektronicznych, w tym w publicznie dostępnych sieciach komputerowych (za pośrednictwem Internetu), w sieciach z ograniczonym dostępem oraz na stronach internetowych Wydawnictwa, a także w otwartym dostępie (w tym także na zasadach licencji Creative Commons BY-NC-ND. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych wyżej polach eksploatacji.
  3. Licencja jest nieograniczona pod względem terytorialnym. Licencja jest udzielana na okres 10 (dziesięciu) lat. Po wygaśnięciu licencji Utwór może być dalej rozpowszechniany za pośrednictwem tych platform dystrybucyjnych (w tym także na zasadach otwartego dostępu, w szczególności licencji Creative Commons) na których został zdeponowany w trakcie trwania licencji.
  4. Autor udziela zgody Wydawnictwu na rozpowszechnianie Utworu w formie otwartego dostępu (w tym na podstawie licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych)) po zakończeniu okresu licencji, o którym mowa w ust. 3.
  5. Każdy artykuł zawiera informację o prawach autorskich: © by the author, licensee University of Lodz – Lodz University Press, Lodz, Poland.