Wpływ turystyki na gospodarki krajów Andyjskiego Wspólnego Rynku (CAN)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.34.03

Słowa kluczowe:

turystyka, rozwój gospodarczy, zatrudnienie, PKB, Andyjski Wspólny Rynek – CAN

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena wpływu sektora turystycznego na gospodarki krajów członkowskich Andyjskiego Wspólnego Rynku – CAN (Kolumbia, Peru, Ekwador, Boliwia) w latach 2011–2019. W pracy wykorzystano metody badawcze w postaci analizy danych empirycznych udostępnionych przez krajowe i międzynarodowe jednostki badawcze, oraz analizy zależności – współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że kraje CAN cechują się dynamicznym wzrostem wielkości ruchu turystycznego. Świadczy to o coraz większej atrakcyjności rynków CAN w skali międzynarodowej. Analiza zależności wskazuje jednak na to, iż wyłącznie w Ekwadorze i Boliwii zmiana wolumenu ruchu turystycznego jest silnie skorelowana z bezpośrednim zatrudnieniem w turystyce i bezpośrednim udziałem w krajowym PKB, przy czym najpopularniejsze destynacje turystyczne w CAN – Peru i Kolumbia nie wykazują silnego skorelowania z wybranymi zmiennymi, co potwierdzają estymowane współczynniki korelacji liniowej Pearsona i korelacji rang Spearmana.

Bibliografia

Alejziak B. (2014), Kwalifikacje i kompetencje pracowników turystyki. Próba diagnozy turystycznego rynku pracy, „Folia Turistica”, 32.
Google Scholar

Alejziak W. (2011), Tourist activity: International and domestic diversification and the problem of social exclusion, „Tourism”, 21(1–2). https://doi.org/10.2478/v10106-011-0001-9
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-011-0001-9

Brida J.G., Monterubbianesi P.D., Aguirre Z.S. (2011), Impactos del turismo sobre el crecimiento económico y el desarrollo. El caso de los principales destinos turísticos de Colombia, „Revista de Turismo y Patrimonio Cultural”, 9(2). https://doi.org/10.25145/j.pasos.2011.09.026
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.25145/j.pasos.2011.09.026

Caro González F.J. et al. (2015), Turismo, desarrollo sostenible y percepción de los stakeholders. Un estudio de caso en República Dominicana, „Revista de Economia del Caribe”, 15.
Google Scholar

Castro J.V. (2020), Crónica de la economía peruana en tiempos de pandemia, Documento de Trabajo, Departamento de Economia – Pontificia Universidad Católica del Perú, 495.
Google Scholar

Comporek M. (2012), Usługi turystyczne a kształtowanie rozwoju zrównoważonego i logistyki produktu – studium przypadku gminy Byczyna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 272.
Google Scholar

Coromoto Morillo M.M. (2007), Análisis del turismo receptivovenezolano, „Contaduría y administración”, 222.
Google Scholar

Garcia A.V., Lavalle N. (2012), Algunas concideraciones sobre la actividad turistica, „Notas en Turismo y Economia”, 4.
Google Scholar

Guzik H., Ostrowska B. (2013), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 913.
Google Scholar

INE (2020), Boletin Estadistico-Actividad de Turismo 2019, https://www.ine.gob.bo/index.php/publicaciones/boletin-estadistico-actividad-de-turismo-2019/ (data dostępu: 20.07.2021).
Google Scholar

INEI (2021), Turismo, https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/ (data dostępu: 20.07.2021).
Google Scholar

Jasiński J., Suchta J. (2013), Turystyka jako funkcja rozwoju małych miast województwa warmińsko-mazurskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 15.
Google Scholar

Klimek K. (2008), Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 788.
Google Scholar

Klimiuk Z. (2016), Ewolucja tradycyjnych koncepcji handlu zagranicznego w teorii ekonomii, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” nr 24.
Google Scholar

Knoema (2021), Data. Tourism, https://knoema.com/atlas/topics/Tourism (data dostępu: 20.07.2021).
Google Scholar

Korstanje M.E. (2016), La Trans-disciplinariedad en los Estudios Turisticos, „Turismo, Desarrollo y Buen Vivir: Revista de Investigación de la Ciencia Turistica – RICIT”, 10.
Google Scholar

Łopatka A. (2015), Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu, „Współczesne problemy ekonomiczne”, 11. https://doi.org/10.18276/wpe.2015.11-04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/wpe.2015.11-04

Majcher K. (2019), Przewaga komparatywna krajów Andyjskiego Wspólnego Rynku (CAN) w międzynarodowym handlu towarami z Mercosur, „Ekonomia Międzynarodowa”, 27. https://doi.org/10.18778/2082-4440.27.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2082-4440.27.01

Majcher K. (2020), Konkurencyjność Andyjskiego Wspólnego Rynku w handlu zagranicznym kawą i jej substytutami, „Ekonomia Międzynarodowa”, 32. https://doi.org/10.18778/2082-4440.32.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2082-4440.32.03

Majcher K. (2021), Południowoamerykańska regionalna integracja gospodarcza – przypadek Andyjskiego Wspólnego Rynku (CAN), „Ameryka Łacińska”, 1(111). https://doi.org/10.7311/20811152.2021.111.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7311/20811152.2021.111.02

Manhas P.S., Manrai L.A., Manrai A.K. (2016), Role of tourist destination development in building its brand image: A conceptual model, „Journal of Economics, Finance and Administrative Science”, 21. https://doi.org/10.1016/j.jefas.2016.01.001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jefas.2016.01.001

MINCETUR (2021), Datos Turismo, http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content2.html (data dostępu: 20.07.2021).
Google Scholar

MINCIT (2021), Flujos Turisticos, https://www.citur.gov.co/estadisticas#gsc.tab=0 (data dostępu: 20.07.2021).
Google Scholar

MINTUR (2021), Llegadas y Salidas Internacionales en Ecuador, https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-19-17-01-51/movimientos-internacionales (data dostępu: 20.07.2021).
Google Scholar

Roca M.A. (2003), La continentalización de la isla de San Andrés, Colombia: Panyas, raizales y turismo, 1953–2003, Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional u Urbana, Banco de la Republica Cartagena de Indias, 37.
Google Scholar

Rusu S. (2011), Tourism multiplier effect, „Journal of Economics and Business Research”, 1.
Google Scholar

Stefanów P. (2011), Ograniczenia stosowania współczynnika korelacji liniowej Pearsona, [w:] Chodyński A. (red.), Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
Google Scholar

Szopa R., Szczerbowski M. (2013), Turystyka czynnikiem przemian ekonomicznych, [w:] Nowak S. (red.), Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach, Wydawnictwo AWF, Katowice.
Google Scholar

UNWTO (2021), UNWTO Tourism Dashboard, https://www.unwto.org/unwto-tourism-dashboard (data dostępu: 20.07.2021).
Google Scholar

Wilkowski A. (2009), O współczynniku korelacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria”, 26.
Google Scholar

Wiśniewski J.W. (2014), Dylematy stosowania współczynnika korelacji Spearmana, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, 181.
Google Scholar

Wites T. (2009), Rola turystyki w gospodarce Brunei, [w:] Marak J., Wyrzykowski J. (red.), Rola turystyki w gospodarce regionu, vol. 2. Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław.
Google Scholar

Zdon-Korzeniowska M., Rachwal T. (2011), Turystyka w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 18. https://doi.org/10.24917/20801653.18.10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.18.10

Zurub H., Ionescu A., Constantin V.D. (2015), Measuring the Economic Impact of Tourism in European Emerging Markets, „Procedia Economics and Finance”, 32. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01369-6
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01369-6

Pobrania

Opublikowane

2021-06-30

Jak cytować

Majcher, K. (2021). Wpływ turystyki na gospodarki krajów Andyjskiego Wspólnego Rynku (CAN). Ekonomia Międzynarodowa, (34), 130–145. https://doi.org/10.18778/2082-4440.34.03

Numer

Dział

Articles