Przepływy ludności związane z zatrudnieniem na przykładzie gminy Uniejów

Autor

  • Paulina Sapińska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.06

Słowa kluczowe:

dojazdy do pracy, gmina Uniejów, przepływy ludności

Abstrakt

Dojazdy do pracy stanowią najważniejszy i najlepiej zauważalny przejaw powiązań przestrzenno-funkcjonalnych między poszczególnymi miejscowościami, gminami, powiatami oraz innymi regionami. Z tego powodu podkreśla się istotność ich badania w kontekście dociekań naukowych, ale też na różnych szczeblach planowania przestrzennego. W artykule zidentyfikowano kierunki i skalę dojazdów do pracy w odniesieniu do gminy miejsko-wiejskiej Uniejów. Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego o przemieszczeniach ludności związanych z zatrudnieniem w latach 2006, 2011 i 2016, uwzględniające przepływy powyżej dziewięciu osób, stwierdzono wzrost liczby wyjazdów pracowniczych mieszkańców tej jednostki, jak również przyjazdów do pracy w gminie Uniejów osób zameldowanych poza jej granicami.

Bibliografia

Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, etap III – raport końcowy, praca badawcza w ramach projektu: Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007–2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, GUS w Warszawie i Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance, 2015.
Google Scholar

Bartosiewicz B., Powiązania społeczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, „Studia KPZK” 2012, t. 147, s. 83–101.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Changes in travel time and the load of road network, depending on the diversification of working hours: case study the Łódź Voivodeship, Poland, „Geografie” 2020, t. 125 (2), s. 211–241. https://doi.org/10.37040/geografie2020125020211
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.37040/geografie2020125020211

Borowska-Stefańska M., Kowalski M., Wiśniewski S., Daily mobility of the elderly: An Example from Łódź, Poland, „Acta Geographica Slovenica” 2020, nr 60 (2), s. 57–70. https://doi.org/10.3986/AGS.7490
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.7490

Borowska-Stefańska M., Wiśniewski S., Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi, Łódź 2019.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8142-352-6

Bul R., Dojazdy do pracy w aglomeracji poznańskiej i województwie wielkopolskim w 2016 roku, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” 2019, nr 22 (4), s. 75–94. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.19.022.11543
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.19.022.11543

Cegielski J., Problemy dojazdów do pracy. Próba syntezy, Warszawa 1977.
Google Scholar

Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
Google Scholar

Dolny E., Społeczno-ekonomiczne problemy dojazdów do pracy, Toruń 1983.
Google Scholar

Dzieciuchowicz J. Z., Rozkłady przestrzenne dojazdów do pracy ludności wielkiego miasta (na przykładzie Łodzi), „Studia KPZK” 1979, t. 66.
Google Scholar

Gawryszewski A., Przestrzenna ruchliwość ludności Polski 1952–1985, Prace habilitacyjne IGIPZ PAN, Warszawa 1989.
Google Scholar

Guzik R., Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006–2011, Kraków 2015.
Google Scholar

Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie pomorskim, Kraków 2020.
Google Scholar

Hebel K., Podróże obligatoryjne mieszkańców polskich miast na przykładzie Gdyni, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” 2014, nr 52, s. 129–145.
Google Scholar

Herma J., Dojazdy do pracy w Polsce Południowej (województwo katowickie, kieleckie, krakowskie, opolskie, rzeszowskie) 1958–1961, Kraków 1966.
Google Scholar

Jagielski A., Niektóre przestrzenne aspekty dojazdów do pracy, „Przegląd Geograficzny” 1969, t. 41, s. 651–672.
Google Scholar

Kitowski J., Rola dojazdów do pracy w gospodarce narodowej, Lublin 1988.
Google Scholar

Komornicki T., Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, „Prace Geograficzne” 2011, t. 227.
Google Scholar

Kruszka K. (red.), Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, Poznań 2010.
Google Scholar

Krysiak K., Wpływ inwestycji i usług turystycznych na rozwój przedsiębiorczości w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2019, t. 8, s. 99–114. https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.06
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.06

Kurek S., Wójtowicz M., Gałka J., Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle dojazdów do pracy, „Studia Miejskie” 2015, nr 18, s. 71–84. https://doi.org/10.25167/sm.2435
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.25167/sm.2435

Kurzyk P., Kowalski M., Popularność Uniejowa na tle małych miast regionu łódzkiego oraz konkurujących z nim uzdrowisk, „Biuletyn Uniejowski” 2019, t. 8, s. 77–97. https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.05

Lamprecht M., Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 131–140.
Google Scholar

Marciniak K., Dojazdy do pracy i ich uwarunkowania na terenach wiejskich powiatu kutnowskiego, rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019.
Google Scholar

Matykowski R., Tobolska A., Funkcjonowanie zakładów przemysłowych xxi wieku na przykładzie Swedwood Poland i Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. Analiza dojazdów do pracy, „Prace Komisji Geografii Przemysłu” 2009, nr 14, s. 65–75. https://doi.org/10.24917/20801653.14.8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.14.8

Mortimer-Szymczak H., Uwagi w sprawie dojazdów do pracy, „Łódzkie Czasopismo Gospodarcze” 1961, nr 9, s. 21–36.
Google Scholar

Namysłowski J., Główne ośrodki codziennych dojazdów i wyjazdów w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1980.
Google Scholar

Olędzki M., Dojazdy do pracy. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne na przykładzie rejonu płockiego, Warszawa 1967.
Google Scholar

Panecka-Niepsuj M., Przestrzenne zróżnicowanie miast średniej wielkości w Polsce wg dojazdów do pracy, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica” 2015, nr 9, s. 83–95.
Google Scholar

Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019.
Google Scholar

Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Śleszyński P., Szarata A., Szejgiec-Kolenda B., Pomianowski W., Kowalczyk K., Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce. Uwarunkowania na poziomie gminnym, „Prace Geograficzne” 2018, t. 267.
Google Scholar

Rosik P., Stępniak M., Wiśniewski R., Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku – alternatywne podejścia metodologiczne, „Studia Regionalne i Lokalne” 2010, nr 2 (40), s. 77–98.
Google Scholar

Straszewicz L., Rozmieszczenie miejsc pracy i zamieszkania w Łódzkim Okręgu Przemysłowym, „Przegląd Geograficzny” 1956, t. 28, z. 4, s. 775–794.
Google Scholar

Wiśniewski R., Codzienne dojazdy do pracy – metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku, „Studia Regionalne i Lokalne” 2012, nr 3 (49), s. 50–64.
Google Scholar

Wiśniewski R., Społeczno-demograficzne uwarunkowania dojazdów do pracy do Białegostoku, „Prace Geograficzne” 2013, t. 244.
Google Scholar

http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg [dostęp: 15.04.2021].
Google Scholar

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica [dostęp: 15.04.2021].
Google Scholar

https://stat.gov.pl/ [dostęp: 15.04.2021].
Google Scholar

https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/poznan/ASSETS_Dojazdy_do_pracy_metodologia_do_internetu.pdf [dostęp: 15.04.2021].
Google Scholar

https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/obszary-funkcjonalne-oraz-dostepnosc-terytorialna/oszacowanie-odleglosci-i-czasu-przejazdu-pomiedzy-wybranymi-gminami-w-polsce-w-2016-roku,11,1.html [dostęp: 15.04.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-11-30

Jak cytować

Sapińska, P. (2021). Przepływy ludności związane z zatrudnieniem na przykładzie gminy Uniejów. Biuletyn Uniejowski, 10, 181–200. https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.06

Numer

Dział

Articles