Proces recenzyjny

Nadsyłane do publikacji w „Biuletyn Uniejowski” prace są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym i zgodności z profilem merytorycznym wydawnictwa. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie. Prace oceniane są w sposób poufny i anonimowy (na zasadach ‘double-blind review’). Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (zob. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011).

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej i zawierają informację, czy artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej wersji, czy wymaga korekty lub też czy recenzowany tekst nie nadaje się do publikacji.

Formularz recenzji opublikowany jest na stronie internetowej czasopisma. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego:

  1. do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
  2. autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
  3. pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,
  4. kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,
  5. nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Raz w roku czasopismo publikuje na stronie internetowej listę współpracujących recenzentów.