Biuletyn Uniejowski https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski <div style="text-align: justify;"> <p><em>Biuletyn Uniejowski</em> jest wydawanym od 2012 r. interdyscyplinarnym rocznikiem, wydawanym przez Uniwersytet Łódzki przy współpracy Urzędu Miasta Uniejów. Profil merytoryczny <em>Biuletynu Uniejowskiego</em> określa tematyka związana z regionem uniejowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Uniejowa. Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego, praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej, a także do społeczności lokalnej. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe. Celem czasopisma jest przedstawienie problematyki środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnień rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Wydawnictwo – efekt współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dziedziny wiedzy – stanowi ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie uniejowskim.</p> </div> Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl-PL Biuletyn Uniejowski 2299-8403 Od Redakcji https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/14418 Marta Borowska-Stefańska Edyta Masierek Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-15 2022-09-15 11 5 6 Przykłady aktywności Stowarzyszenia „InfiorItalia” w roku 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/14428 Andrea Melilli Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-15 2022-09-15 11 169 171 Służba na dworze królewskim drogą do kasztelanii spycimierskiej na przykładzie nominacji z lat 1483–1496 https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/14419 <p>W ostatnich dwóch dekadach XV w. urząd kasztelana spycimierskiego powierzany był dworzanom konnym władców Polski Kazimierza Jagiellończyka i Jana Olbrachta. Urząd kasztelana sprawowali wówczas między innymi: Rafał Leszczyński, Mikołaj Bronowski, Mikołaj Lubrański i Jan Jarand Brudzewski. Wchodzili oni w skład chorągwi nadwornej i tworzyli tym samym bezpośrednie otoczenie monarchów. Sprawując funkcje dworzan konnych, należeli do osobistego oddziału królewskiego, prowadząc swoje konne poczty.</p> Jędrzej Tomasz Kałużny Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-15 2022-09-15 11 9 25 10.18778/2299-8403.11.01 Wstępne wyniki ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych, przeprowadzonych na stanowisku nr 36 (AZP 62-45/177) w miejscowości Spycimierz (gmina Uniejów) https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/14420 <p>W artykule przedstawiono wstępne wyniki wykopaliskowych badań archeologicznych, przeprowadzonych w 2021 r. na obszarze stanowiska nr 36 w Spycimierzu. Rys historyczny miejscowości, historia badań oraz analiza przemian topograficznych interesującej nas części Spycimierza omówione zostały w artykule pt. <em>Zarys historii przemian topograficznych przykościelnej części Spycimierza (gmina Uniejów)</em>, opublikowanym w 10 tomie „Biuletynu Uniejowskiego”. Z tego względu skupię się na opisaniu podjętych czynności terenowych oraz przybliżeniu ich rezultatów.</p> Jakub Śliwiński Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-15 2022-09-15 11 27 48 10.18778/2299-8403.11.02 Obraz historii sokolnictwa w kontekście badań nad dziejami grodu Spycimierz https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/14421 <p>Przedstawienie sokolnictwa jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które znacząco wpływało na kształtowanie się współczesnej Europy, może pomóc w rozumieniu tworzenia się struktur społecznych i początków państwowości. Historia tej jednej z najstarszych form łowiectwa, będącej nietypową rozrywką książąt i władców, sięga początków pierwszych cywilizacji. Fenomen sokolnictwa nadal pozostaje przedmiotem badań historyków i archeologów, również w kontekście grodu w Spycimierzu i jego burzliwej historii, związanej z pierwszymi Piastami.</p> Mateusz Moszczyński Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-15 2022-09-15 11 49 61 10.18778/2299-8403.11.03 Wyposażenie liturgiczne kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/14422 <p>Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu jest najstarszą parafią na terenie gminy Uniejów. Wzmianki historyczne na temat jej funkcjonowania pochodzą z początku XII w. Mimo wielu zmian w funkcjonowaniu, a także wznoszeniu nowych kościołów na terenie parafii, we wnętrzu obecnej świątyni zostało zachowanych wiele niezwykle cennych, zabytkowych przedmiotów sakralnych.</p> Jędrzej Tomasz Kałużny Angelika Wochna Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-15 2022-09-15 11 63 80 10.18778/2299-8403.11.04 Biogramy osób pochowanych na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Uniejowie na podstawie zachowanych inskrypcji nagrobnych https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/14424 <p>Cmentarz ewangelicko-augsburski w Uniejowie został założony w latach 70. XIX&nbsp;w. i funkcjonował do 1945&nbsp;r. W okresie powojennym uległ dewastacji i zapomnieniu. Mimo zniszczenia nekropolii zachowały się trzy nagrobki z czytelnymi inskrypcjami. Autor artykułu podjął próbę przybliżenia historii życia osób pochowanych na ewangelicko-augsburskim cmentarzu w Uniejowie, których nagrobki przetrwały, oraz genealogicznego opracowania dziejów poszczególnych rodzin, opierając się na zachowanych dokumentach.</p> Bartłomiej Czyżewski Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-15 2022-09-15 11 81 94 10.18778/2299-8403.11.05 Zagospodarowanie sołectwa Wilamów – próba oceny i wskazania obszarów problemowych https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/14425 <p>Celem artykułu było wyznaczenie obszarów problemowych w zagospodarowaniu sołectwa Wilamów i wskazanie kierunków zmian. W publikacji szczególną uwagę zwrócono na podstawowe uwarunkowania zagospodarowania obszaru badań, w tym głównie na położenie geograficzne, charakterystykę społeczno-gospodarczą oraz obowiązujące dokumenty planistyczne. Do realizacji tego celu wykorzystane zostały metody badań terenowych oraz kameralnych. Najważniejszą z nich była inwentaryzacja urbanistyczna, która została przeprowadzona w dniach 9‒12 sierpnia 2021 r. Na podstawie wykonanych analiz dla Wilamowa wyznaczono cztery obszary problemowe, w obrębie których opisano słabe strony i wskazano kierunki zmian w zagospodarowaniu, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców.</p> Paulina Bamberska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-15 2022-09-15 11 95 122 10.18778/2299-8403.11.06 „Droga” spycimierskiego Bożego Ciała do UNESCO https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/14426 <p>Artykuł stanowi podsumowanie i chronologiczne uporządkowanie kolejnych etapów starań mieszkańców parafii Spycimierz i gminy Uniejów o wpis na <em>Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości</em> UNESCO, zwieńczonych sukcesem. Przedstawia ścieżkę dojścia do tego zaszczytnego tytułu, którego osiągnięcie nie byłoby możliwe bez dużego zaangażowania lokalnej społeczności i ścisłej współpracy z władzami gminy Uniejów. Artykuł może stanowić inspirację dla innych gmin do podejmowania działań na rzecz ochrony niezwykle istotnego dziedzictwa niematerialnego.</p> Andrzej Szoszkiewicz Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-15 2022-09-15 11 125 140 10.18778/2299-8403.11.07 Współpraca gminy Uniejów i parafialnego stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” z włoskim stowarzyszeniem „InfiorItalia” i jej znaczenie w kontekście spycimierskiej drogi do UNESCO https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/14427 <p>Koniec roku 2021 zapisał się w sposób szczególny w historii Spycimierza – 16 grudnia w Paryżu spycimierskie i opolskie kwietne dywany, układane na procesję Bożego Ciała, zostały oficjalnie wpisane na <em>Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości</em> UNESCO. Istotną rolę na drodze tych starań odegrało włoskie Stowarzyszenie „InfiorItalia”, z którym Spycimierz współpracuje od blisko dekady. Okoliczność wpisu na światową listę oraz jubileusz 20-lecia „InfiorItalii” przypadający na rok 2022 skłaniają do opisania współpracy między gminą Uniejów, stowarzyszeniem spycimierskim i „IniorItalią”, którą dziś można nazwać przyjaźnią, a także do scharakteryzowania po krótce obszaru działalności włoskiego stowarzyszenia oraz roli, jaką ono odegrało w kontekście spycimierskiej drogi do wpisu na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.</p> Agnieszka Owczarek Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-15 2022-09-15 11 141 166 10.18778/2299-8403.11.08