O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Biuletyn Uniejowski” jest interdyscyplinarnym rocznikiem, wydawanym od 2012 r. przez Uniwersytet Łódzki przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Uniejów. Profil merytoryczny „Biuletynu Uniejowskiego” określa tematyka związana z regionem uniejowskim, rozumianym nie tylko w wymiarze współczesnym, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Uniejowa. Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego, praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej, a także do społeczności lokalnej.

Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje zarówno problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, jak i zagadnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe.

Celem czasopisma jest zaprezentowanie przede wszystkim problematyki środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnień rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego regionu uniejowskiego. Ponadto periodyk aspiruje do bycia swoistym forum wymiany poglądów poprzez zachęcanie autorów i czytelników do prowadzenia polemik i dyskusji  na temat oddziaływania tego regionu na pozostałe obszary kraju.  

Wydawnictwo, będące efektem współpracy środowisk naukowych reprezentujących różne dziedziny wiedzy, stanowi ważne forum wymiany informacji i poglądów w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie uniejowskim.

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 9

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Strona czasopisma: http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl/

Punktacja MEiN: 20 punktów (lipiec 2023)

Proces recenzyjny

Nadsyłane do publikacji w „Biuletyn Uniejowski” prace są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym i zgodności z profilem merytorycznym wydawnictwa. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie. Prace oceniane są w sposób poufny i anonimowy (na zasadach ‘double-blind review’). Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (zob. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011).

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej i zawierają informację, czy artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej wersji, czy wymaga korekty lub też czy recenzowany tekst nie nadaje się do publikacji.

Formularz recenzji opublikowany jest na stronie internetowej czasopisma. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego:

  1. do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
  2. autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
  3. pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,
  4. kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,
  5. nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Raz w roku czasopismo publikuje na stronie internetowej listę współpracujących recenzentów.

Polityka OA

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.