Instrukcja redakcyjna

Zachęcając Państwa do publikowania w „Biuletynie Uniejowskim” prosimy o uwzględnienie poniższych wymogów:

Forma i objętość publikacji:

  1. artykuł do 15 standardowych stron;
  2. artykuł przeglądowy do 10 stron;
  3. notatki i sprawozdania do 5 stron.

Teksty prosimy nadsyłać w wersji elektronicznym (w formacie Word for Windows) na adres czasopisma.

Do tekstu artykułu należy załączyć:

  1. krótką informację biograficzną (imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia oraz ewentualnie wykaz pełnionych funkcji);
  2. abstrakt o objętości nie większej niż 200 słów w języku polskim i angielskim;
  3. wykaz słów kluczowych określających tematykę artykułu w języku polskim i angielskim.

Ilustracje powinny zawierać tytuł i kolejną numerację. Należy jasno oznaczyć miejsce zamieszczenia tabel, rycin i zdjęć w tekście. Wszystkie diagramy, mapy, schematy itp. oznaczone jako ryciny (ryc.), powinny zostać przygotowane w takiej formie, aby możliwa była ich bezpośrednia reprodukcja.

Warunkiem opublikowania artykułu jest przeniesienie praw autorów na rzecz czasopisma/wydawcy (szczegóły określone w umowie ze współautorami). Gotowe teksty należy przesyłać na adres redakcji.

Wszystkie artykuły publikowane w „Biuletynie Uniejowskim” są recenzowane.