Przygotowanie i spożywanie posiłków w świetle zabytków metalowych pozyskanych na stanowisku przy ulicy Wałowej 40 w Gdańsku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.14

Słowa kluczowe:

artefakty kuchenne, zastawa stołowa: noże, łyżki, kufel, wyroby z mosiądzu i cyny, znak producenta

Abstrakt

Artykuł stanowi opracowanie 31 zabytków używanych podczas przygotowania oraz konsumpcji posiłków, pozyskanych ze stanowiska przy ulicy Wałowej 40 w Gdańsku. Pośród wymienionych w pracy obiektów można wskazać 15 łyżek, 13 noży, w tym jeden tworzący komplet z widelcem, drugi dwuzębny widelec oraz cynowy kufel. Przedmiotem analizy jest forma i zdobienie zabytków oraz kwestia znaków wytwórców. Szczególną uwagę zwrócono na komplet sztućców złożony z noża oraz dwuzębnego widelca i kolejny widelec tego typu. Sztućce te mogły być wykorzystywane do nakładania potraw z półmisków. Warte podkreślenia jest również potwierdzenie lokalnej proweniencji niektórych z łyżek lub nawet wskazanie gdańskiego wytwórcy, partacza Petera Dralanda. Znalezisko wyjątkowe, podnoszące walory wystawiennicze zbioru, to cynowy kufel. Zabytki z tego metalu, z uwagi na powiązane z nimi aspekty finansowe i społeczne, takie jak: duże zainteresowanie nabywców, kwestie jakości i walki cechu z partaczami, stanowią również punkt wyjścia do szerszej refleksji nad gdańskim konwisarstwem. Omawiane artefakty pozyskano z kontekstu datowanego na okres od drugiej połowy XVI po XVIII w. Chronologię przedmiotów ustalono jednak w większości przypadków na XVII stulecie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

APG – Archiwum Państwowe w Gdańsku
Google Scholar

Amme J. (2002), Historische Bestecke. Formenwandel von der Altsteinzeit bis zur Moderne, Arnoldsche, Stuttgart.
Google Scholar

Amme J. (2007), Historische Bestecke II. Supplement zu AMME 2002, Arnoldsche, Stuttgart.
Google Scholar

Amme J. (2012), Historische Bestecke III. Von der Frühzeit bis in die Zeit um 1600, Arnoldsche, Stuttgart.
Google Scholar

Baart J., Krook W. i in. (1977), Opgravingen in Amsterdam, Fibula-Van Dishoeck, Amsterdam.
Google Scholar

Bobrow R. (1998), Dawne sztućce, Pagina, Warszawa.
Google Scholar

Bogucka M. (1962), Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVII w., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Burrows J., Niemann M. (2000), Rostocker Studentenleben in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Archäologische und historische Belege, „Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters”, 27/28, s. 163–184.
Google Scholar

Calisch A. (1993), Bestek, [w:] J.J. Lenting, H. van Gangelen, H. van Westing (red.), Schans op de Grens. Bourtanger bodemvondsten 1580–1850, SPA Uitgevers, Sellingen, s. 537–556.
Google Scholar

Cotterel H.H. (1969), Old Pewter its Makers and Marks, in England, Scotland and Ireland. An Account of the Old Pewterer & his Craft, Rutland, Vermont.
Google Scholar

Cowgill J., de Neergaard M., Griffiths N. (1987), Knives and Scabbards. Medieval Finds from Excavations in London, vol. I, Her Majesty’s Stationery Office, London.
Google Scholar

Folke G., Holtmann W. (1993), Untersuchung zu mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Messern, Göttingen (PhD dissertation).
Google Scholar

Gdańsk w Europie Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w świetle wykopalisk archeologicznych. Katalog wystawy (2011), Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk.
Google Scholar

Gomoliszek A. (2016), Noże z wykopalisk przy ulicy Chmielnej 73–74 w Gdańsku, „Dantiscum”, 1, s. 377–454.
Google Scholar

Grupa M. (2007), Przyczynek do historii późnośredniowiecznych sztućców, „Archaeologia Historica Polona”, 17, s. 433–437.
Google Scholar

Haedecke H.-U. (1981), Bestecke. (Deutsches Klingenmuseum Solingen), Rheinland-Verl., Köln–Bonn.
Google Scholar

Hall D.W., Gadd J. (2001), The Pewter Collection. Identification and Listing by Members of the Pewter Society, Dublin.
Google Scholar

Hausbuch der Landauerschen Zwölfbrüderstiftung, Bd. I, 1511–1706, Nürnberg.
Google Scholar

Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung, Bd. I, 1426–1549, Nürnberg.
Google Scholar

Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung, Bd. II, 1550–1791, Nürnberg.
Google Scholar

Historia Gdańska, t. I (1978), E. Cieślak (red.), Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
Google Scholar

Historia Gdańska, t. II (1982), E. Cieślak (red.), Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
Google Scholar

Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. III, Od XVI do połowy XVII w. (1978), A. Keckowa, D. Molenda (red.), Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Google Scholar

Hoeniger C. (2006), The Illuminated Tacuinum sanitatis Manuscripts from Northern Italy ca. 1380–1400. Sources, Patrons and Creation of a New Pictorial Genre, „Avista Studies in the History of Medieval Technology, Science and Art”, 5, s. 51–82.
Google Scholar

Ignasiak M. (2020), Próba rekonstrukcji zagospodarowania terenu Lastadii w czasach budowy statków wodnych w oparciu o analizę stratygrafii stanowiska, [w:] B. Kościński (red.), Lastadia – najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań archeologicznych, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (Archeologia Gdańska, 7), s. 87–112.
Google Scholar

Jagiełło S. (2017), Opracowanie historyczne działki przy ulicy Wałowej 40 w Gdańsku, Warszawa (maszynopis).
Google Scholar

Jędrzejczak A. (2004), Późnośredniowieczne i nowożytne noże z Wyspy Spichrzów w Gdańsku, Toruń (maszynopis w bibliotece UMK).
Google Scholar

Jędrzejczak-Skutnik A. (2020), Noże, [w:] B. Kościński (red.), Lastadia – najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań archeologicznych, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (Archeologia Gdańska, 7), s. 401–424.
Google Scholar

Kasprzak M. (2013), Noże ze stanowiska w południowo-zachodniej części kwartału ulic: Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla i Św. Barbary w Gdańsku, [w:] H. Panera (red.), Archeologia Gdańska, t. V, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 309–336.
Google Scholar

Konczewska M., Konczewski P. (2004), Zabytki metalowe z fosy miejskiej we Wrocławiu, „Wratislavia Antiqua”, 6, s. 89–205.
Google Scholar

Konczewska M., Wachowski K. i in. (2010), Kultura materialna publicznej przestrzeni miasta w świetle zabytków ruchomych, „Wratislavia Antiqua”, 11, s. 179–406.
Google Scholar

Kriegseisen J. (2015), Podrożny komplet sztućców wykonany przez Johanna Bartolomowicza – złotnika z Lidzbarka Warmińskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 63.1, s. 93–104.
Google Scholar

Krzywdziński R. (2013), Analiza przestrzenno-funkcjonalna archeologicznych reliktów zagospodarowania działek mieszczańskich z południowo-zachodniej części kwartału ulic: Długie Ogrody, Szafarnia, Angielska Grobla i Św. Barbary w Gdańsku, [w:] H. Panera (red.), Archeologia Gdańska, t. V, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 23–132.
Google Scholar

Krzywdziński R. (2016), Analiza przestrzenno-funkcjonalna archeologicznych reliktów zagospodarowania południowej części Wyspy Spichrzów przy ulicy Chmielnej 73–74 w Gdańsku, „Dantiscum”, 1, s. 7–76.
Google Scholar

Krzywdziński R. (2018), Jatki rzeźnicze Głównego Miasta w Gdańsku w świetle źródeł archeologicznych, [w:] A. Pudło, W. Ossowski, E. Trawicka (red.), Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; Muzeum Archeologiczne, Gdańsk, s. 13–234.
Google Scholar

Leśniewska D. (2014), Analiza zabytków metalowych, [w:] J. Prager, A. Longa (red.), Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku ul. Jana z Kolna 11 w Gdańsku, s. 66–86 (maszynopis złożony w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku).
Google Scholar

Mackiewicz M., Marcinkiewicz K. Piekalski J. (2014), Plac Nowy Targ we Wrocławiu w świetle badań wykopaliskowych w latach 2010–2012, „Archaeologia Historica Polona”, 22, s. 167–184, https://doi.org/10.12775/AHP.2014.008
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/AHP.2014.008

Marquardt K. (1997), Europäisches Essbesteck aus acht Jahrhunderten, Arnoldsche, Stuttgart.
Google Scholar

Michalik P. (2007), Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne noże z zamku w Pucku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (Światowit. Supplement Series P: Prehistory and Midle Ages, 15).
Google Scholar

Miścicki M. (2017), Wyroby i produkcja przedmiotów metalowych w późnośredniowiecznym Pucku, [w:] M. Starski (red.), Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 193–238.
Google Scholar

Niemcewicz-Ledwoń B. (1988), Złotnictwo i Konwisarstwo Elbląskie od XVII do XIX wieku, Muzeum, Elbląg.
Google Scholar

Old Pewter at the Birmingham Museum, http://www.pewterbank.com/1_-_Old_Pewter_Spoons_pages_1-231_at_Birmingham_Museum.pdf [10 V 2019].
Google Scholar

Omilanowska M. (2010), Defortyfikacja Gdańska na tle przekształceń miast niemieckich w XIX wieku, „Biuletyn Historii Sztuki”, 72, s. 293–334.
Google Scholar

Paszkiewicz B., Wachowski K. (2018), Handel i wymiana. Nowa postać handlu (XIII–XV wiek). Przykład Wrocławia, „Wratislavia Antiqua”, 23, s. 379–399.
Google Scholar

Schans op de Grens. Bourtanger bodemvondsten 1580–1850 (1993), J.J. Lenting, H. van Gangelen, H. van Westing (red.), SPA Uitgevers, Sellingen.
Google Scholar

Sil B., Burdziej M. (2015), Stargard, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, Gdańska i Światopełka, obszar dawnej kaplicy i cmentarza św. Jakuba, stan. 11a (AZP 32-10/167), „Stargardia”, 9 (2014), s. 394–398.
Google Scholar

Sprawozdanie z badań archeologicznych przy ulicy Wałowej 40 w Gdańsku (2017), A. Longa (red.) (maszynopis złożony w WUOZ w Gdańsku).
Google Scholar

Szajt J. (2018), Dom i jego wyposażenie. Między kuchnią a stołem. Kultura stołu, „Wratislavia Antiqua”, 23, s. 379–399.
Google Scholar

Targ Sienny w Gdańsku. Przedmieście europejskiej metropolii w świetle wykopalisk archeologicznych. Katalog wystawy prezentowanej w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku w okresie od 1 czerwca do 25 września 2016 roku (2016), R. Krzywdziński (red.), Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk.
Google Scholar

Trawicka E. (2010), Zabytki metalowe z Wyspy Spichrzów w Gdańsku (badania z 2004 roku), [w:] H. Paner (red.), Archeologia Gdańska, t. IV, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 93–150.
Google Scholar

Trawicka E. (2018), Zabytki metalowe, [w:] A. Pudło, W. Ossowski, E. Trawicka (red.), Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; Muzeum Archeologiczne, Gdańsk, s. 335–388.
Google Scholar

Trawicka E. (2020a), Katalog, [w:] B. Ceynowa (red.), Kawa czy herbata? Archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 172.
Google Scholar

Trawicka E. (2020b), Przygotowanie i spożywanie posiłków. Metalowe sprzęty kuchenne, [w:] B. Kościński (red.), Lastadia – najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań archeologicznych, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk (Archeologia Gdańska, 7), s. 329–332, 347.
Google Scholar

Tuchołka-Włodarska B. (1978), Znaki gdańskich konwisarzy, „Gdańskie Studia Muzealne”, 2, s. 77–98.
Google Scholar

Tuchołka-Włodarska B. (1981), Konwisarstwo pozacechowe oraz import angielskich naczyń cynowych w Gdańsku w okresie od XVI do XVIII wieku, „Gdańskie Studia Muzealne”, 3, s. 65–82.
Google Scholar

Tuchołka-Włodarska B. (1992), Cyna od XV do XIX wieku. Katalog stałej wystawy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk.
Google Scholar

Weinstein R. (2011), The Archaeology of Pewter Vessels in England 1200–1700. A Study of Form and Usage (Durham theses, Durham University).
Google Scholar

Wieczorek-Kańczura K. (2018), Dom i jego wyposażenie. Między kuchnią a stołem. Wyposażenie kuchni, „Wratislavia Antiqua”, 23, s. 272–296.
Google Scholar

Wieczorek-Kańczura K., Szajt J. (2018), Dom i jego wyposażenie. Między kuchnią a stołem. Noże, pochewki i okucia pochewek na noże, „Wratislavia Antiqua”, 23, s. 296–322.
Google Scholar

Wiśniewski Z. (1993), Inwentarz zabytków ruchomych pozyskanych podczas eksploracji zasypiska wewnętrznej fosy miejskiej w obrębie wschodniej części placu Dominikańskiego, „Silesia Antiqua”, 35, s. 331–354.
Google Scholar

Włodarska B. (1975), Cyna. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, Krajowa Agencja Wydawnicza, Gdańsk.
Google Scholar

Wrak statku General Carleton, 1785 (2008), W. Ossowski (red.), Polish Maritime Museum, Gdańsk.
Google Scholar

Wühr H. (1961), Altes Essgerät, F. Schneekluth, Darmstadt.
Google Scholar

Zdaniewicz R. (2013), Nowożytny depozyt przedmiotów metalowych z okolic Gliwic-Czechowic, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, 24, s. 405–418.
Google Scholar

http://collections.vam.ac.uk/item/O271838/spoon-unknown/ [1 IV 2019]
Google Scholar

http://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=STARE_MIASTO [24 VI 2019].
Google Scholar

https://gdansk.fotopolska.eu/696150,foto.html [25 VI 2019].
Google Scholar

https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=FORTYFIKACJE [24 VI 2019].
Google Scholar

https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=M%C3%96LLER_ANTON [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna [24 VI 2019].
Google Scholar

https://www.gedanopedia.pl/index.php?title=OSIEK [26 VI 2019].
Google Scholar

https://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-279-113-v [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-279-61-r [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317-142-r [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317-49-r [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317b-154-v [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317b-17-v [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317b-182-v [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317b-203-v [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317b-6-v [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.wga.hu/art/f/flegel/stil_oys.jpg [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/bouts/dirk_e/lastsupp/index.html [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/claesz/roemer4.html [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.wga.hu/html_m/b/beert/elder/cherries.html [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.wga.hu/html_m/d/david/2/cana_mas.html [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.wga.hu/html_m/f/flegel/stil_che.html [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.wga.hu/html_m/k/kraen/banquet.html [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.wga.hu/html_m/m/mahu/breakfas.html [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.wga.hu/html_m/p/passerot/butcher.html [26 IX 2021].
Google Scholar

https://www.wilanow-palac.pl/dekoracje_sztuccow.html [23 VI 2019].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Wołyńska, M. (2021). Przygotowanie i spożywanie posiłków w świetle zabytków metalowych pozyskanych na stanowisku przy ulicy Wałowej 40 w Gdańsku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 279–326. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.14

Numer

Dział

Articles