O czasopiśmie

Cele i zakres tematyczny 

Zakres tematyczny „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” obejmuje zagadnienia z dyscypliny archeologii i archeologii historycznej. Celem czasopisma jest publikowanie wyników badań archeologicznych prowadzonych przede wszystkim na terenie Europy Środkowej. FA publikuje teksty oparte na zarówno na źródłach kultury materialnej jak i na przekazach pisanych, powstających od początków kultury do dnia dzisiejszego. W kręgu zainteresowań mieszczą się także rozważania teoretyczne na temat metod badawczych i metodologii.

Na arenie nie tylko krajowej, ale również europejskiej czy światowej wyróżnia nas przede wszystkim fakt częstego zamieszczania na naszych łamach prac dotyczących badań stanowisk z czasów nowożytnych np. okresu I i II wojny światowej, a także miejsc związanych z ludobójstwem totalitaryzmów faszystowskiego i komunistycznego. Zważywszy na zakres tematyczny i grono wybitnych badaczy, nie tylko archeologów, ale i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych (historyków, antropologów, geografów itp.) zajmujemy wyjątkową pozycję, nie tylko wśród polskich czasopism naukowych, wytyczając standardy publikacyjne dla nowych zakresów tematycznych badań archeologicznych.

 O czasopiśmie 

Czasopismo od 1976 roku wychodziło pod nazwą Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łodzkiego, Nauki Humanistyczno – Społeczne, Folia Archaeologica. Od 1980 roku periodyk ukazuje się pod obecnym tytułem. Czasopismo jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 21

Punktacja MEiN: 70 punktów (lipiec 2023)

 

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

 

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.