Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
 • Przesyłany plik jest w jednym z formatów: OpenOffice, Microsoft Word, RTF, lub WordPerfect
 • Podanie adresów URL odnośników, jeśli są dostępne
 • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Instrukcji redakcyjnej, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów"
 • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji"

Wytyczne dla autorów

Wymagamy od Autorów następujących deklaracji:

 1. że są oryginalnymi autorami prac
 2. że artykuł nie został skierowany do publikacji w innym miejscu
 3. że części tekstu zaczerpnięte od innych autorów czy źródeł są właściwie oznaczone i opisane.

Wycofanie tekstu
Kolegium Redakcyjne Folia Archaeologica może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • narusza prawa autorskie osób trzecich bądź stanowi plagiat;
 • reprezentuje niedostateczny poziom merytoryczny, są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • był wcześniej w całości bądź znacznej części publikowany bez odpowiedniego odniesienia, zgód bądź uzasadnienia (m.in. przypadki wielokrotnego powielania tożsamego tekstu);
 • prezentuje treści nieetyczne;
 • nie został zmieniony przez autora w sposób wskazany przez recenzentów.

 

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Autora/Recenzenta jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego e- mail: iod@uni.lodz.pl
 3. Dane będą wykorzystywane do realizacji procesu wydawniczego zgłoszonego artykułu.
 4. Dane   będą  przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 5. Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji procesu wydawniczego zgłoszonego artykułu, z uwzględnieniem okresów przechowywania wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Autor/Recenzent ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 7. Autor/Recenzent ma prawo  wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych  w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy  ich przetwarzaniu.
 8. Podanie danych  jest niezbędne do publikacji artykułu i wynika z przepisów prawa.