Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
 • Przesyłany plik jest w jednym z formatów: OpenOffice, Microsoft Word, RTF, lub WordPerfect
 • Podanie adresów URL odnośników, jeśli są dostępne
 • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Instrukcji redakcyjnej, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów"
 • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji"

Wytyczne dla autorów

Wymagamy od Autorów następujących deklaracji:

 1. że są oryginalnymi autorami prac
 2. że artykuł nie został skierowany do publikacji w innym miejscu
 3. że części tekstu zaczerpnięte od innych autorów czy źródeł są właściwie oznaczone i opisane.

Wycofanie tekstu
Kolegium Redakcyjne Folia Archaeologica może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • narusza prawa autorskie osób trzecich bądź stanowi plagiat;
 • reprezentuje niedostateczny poziom merytoryczny, są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • był wcześniej w całości bądź znacznej części publikowany bez odpowiedniego odniesienia, zgód bądź uzasadnienia (m.in. przypadki wielokrotnego powielania tożsamego tekstu);
 • prezentuje treści nieetyczne;
 • nie został zmieniony przez autora w sposób wskazany przez recenzentów.