Dla Recenzentów

Wskazówki dla Recenzentów

Formularz recenzyjny

Procedura recenzyjna

Mając na uwadze kryteria i tryb oceny czasopism naukowych zgodne ze standardami ministerialnymi oraz przyjętymi w bazach indeksacyjnych (m.in. Web of Science, Scopus itp.), w Folia Archaeologica obowiązują następujące procedury recenzowania:

– do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji;

– recenzenci powoływani są przez Kolegium Redakcyjne na podstawie ich aktualnie prowadzonych dyscyplin i pól badawczych;

– recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste – pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji);

– recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;

– recenzenci komunikują się wyłącznie z redaktorem naczelnym i kolegium redakcyjnym, nie wolno im wyjawiać żadnych danych odnoszących się do recenzji, zaś redakcja na zasadzie wyłączności pośredniczy pomiędzy recenzentami i autorami tekstów;

– procedura peer review rozumiana jest jako kontakt i doradzanie odnośnie do konkretnego, nadesłanego tekstu, zachodzące pomiędzy autorem i recenzentami, ekspertami dla pól badawczych, których dotyczy nadesłany tekst;

– nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów opublikowanych w periodyku nie są ujawniane przed zakończeniem procedury recenzyjnej i publikacją tomu czasopisma;

– recenzje nie są publikowane, ich papierowe kopie przechowywane są bezterminowo w archiwum redakcji.