Nowe metody, nowe możliwości. Ostatnie osiągnięcia badań technologicznych w archeologii i ich zastosowanie w studiach bronioznawczych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.13

Słowa kluczowe:

Prof. Andrzej Nadolski, Prof. Marian Głosek, archeologia, archeometria, archeometalurgia żelaza, badania nieinwazyjne, bronioznawstwo

Abstrakt

Profesor Andrzej Nadolski i Profesor Marian Głosek to niewątpliwie jedni z najwybitniejszych bronioznawców naszych czasów. Wielokrotnie podkreślali oni znaczenie badań technologicznych dawnego uzbrojenia. Jubileusz obu Uczonych jest zatem doskonałą okazją do omówienia niektórych najnowszych metod badań technologicznych w archeologii i ich możliwych zastosowań w studiach bronioznawczych.

Archeologia od dawna wykorzystuje zdjęcia rentgenowskie jako metodę badań nieinwazyjnych. Nowe możliwości stwarza zastosowanie tomografii komputerowej (Computed Tomography – CT), pozwalającej na uzyskanie serii przekrojowych obrazów badanego zabytku, które mogą zostać połączone w obraz trójwymiarowy. Alternatywą dla tej metody może być obrazowanie neutronowe (Neutron Imaging – NI), w którym badany przedmiot penetrowany jest przez neutrony. Uzyskany obraz jest wypadkową właściwości osłabiających materiałów. W odróżnieniu od promieniowania rentgenowskiego, właściwości te nie zależą od gęstości danego materiału. Co za tym idzie, wiele szczegółów niewidocznych na rentgenogramach czy tomogramach może zostać zaobserwowanych na obrazach NI. W artykule omawia się przykłady zastosowań tych metod do badań nad dawnym uzbrojeniem.

Znaczny postęp dokonał się także w dziedzinie datowania radiowęglowego. Z punktu widzenia badań bronioznawczych szczególne znaczenie ma fakt, iż obecnie w przypadku badań metali żelaznych wystarczające są próbki o masie zaledwie kilku gramów. Nowe metody badań radiowęglowych mogą zostać wykorzystane do określenia chronologii zabytków pozbawionych kontekstu archeologicznego lub zachowanych w stanie tak szczątkowym, iż niemożliwym jest zastosowanie innych metod datowania. Kolejną dziedziną, w której dokonano w ostatnim okresie wielu przełomowych ustaleń, są analizy składu chemicznego żużla wytopowego i wtrąceń żużla w przedmiotach żelaznych. Analizy takie mogą mieć przede wszystkim zastosowanie przy identyfikacji procesów wytopowych (proces dymarski a proces wielkopiecowy) oraz w przypadku badań proweniencyjnych. W badaniach tych wykorzystuje się obecnie zaawansowane metody statystyki wielowymiarowej, biorąc pod uwagę całych szereg zmiennych, takich jak pierwiastki główne, pierwiastki śladowe oraz stosunki izotopowe. W przypadku studiów proweniencyjnych szczególnie obiecującym wskaźnikiem wydają się być izotopy osmu (Os). W artykule wskazuje się szereg studiów nad dawnym uzbrojeniem, w których wykorzystano wyniki badań składu chemicznego wtrąceń żużla dla określenia procesu wytopu metalu, a także dla potrzeb określenia pochodzenia zabytków.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bérard E., Pécheyran Ch., Dillmann Ph., Leroy S., Vega E., Williams A., Verna C., Toureille V. (2020), Ancient Armour Provenance by LA-ICP-MS Analysis of Microscopic Slag Inclusions, “Journal of Analytical Atomic Spectrometry”, 35, p. 2582–2593, https://doi.org/10.1039/D0JA00259C
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1039/D0JA00259C

Brauns M., Schwab R., Gassmann G., Wieland G., Pernicka E. (2013), Provenance of Iron Age Iron in Southern Germany: a New Approach, “Journal of Archaeological Science”, 40, p. 841–849, https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.08.044
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.08.044

Buchwald V.F. (2005), Iron and Steel in Ancient Times, The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, Copenhagen (Historisk-filosofiske Skrifter, 29).
Google Scholar

Buchwald V.F. (2008), Iron, Steel and Cast Iron before Bessemer, The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, Copenhagen (Historisk-filosofiske Skrifter, 32).
Google Scholar

Buchwald V.F., Wivel H. (1998), Slag Analysis as a Method for the Characterization and Provenancing of Ancient Iron Objects, “Materials Characterization”, 40, p. 73–96, https://doi.org/10.1016/S1044-5803(97)00105-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1044-5803(97)00105-8

Charlton M.F., Blakelock E., Martinón-Torres M., Young T. (2012), Investigating the Production Provenance of Iron Artifacts with Multivariate Methods, “Journal of Archaeological Science”, 39, p. 2280–2293, https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.02.037
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.02.037

Cresswell R. (1992), Radiocarbon Dating of Iron Artifacts, “Radiocarbon”, 34.3, p. 898–905, https://doi.org/10.1017/S0033822200064225
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0033822200064225

Dillmann Ph., L’Héritier M. (2007), Slag Inclusion Analyses for Studying Ferrous Alloys Employed in French Medieval Buildings: Supply of Materials and Diffusion of Smelting Processes, “Journal of Archaeological Science”, 34, p. 1810–1823, https://doi.org/10.1016/j.jas.2006.12.022
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2006.12.022

Dillmann Ph., Schwab R., Bauvais S., Brauns M., Disser A., Leroy S., Gassmann G., Fluzin P. (2017), Circulation of Iron Products in the North-Alpine Area during the End of the First Iron Age (6th–5th c. BC): a Combination of Chemical and Isotopic Approaches, “Journal of Archaeological Science”, 87, p. 108–124, https://doi.org/10.1016/j.jas.2017.10.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2017.10.002

Disser A., Bauvais S., Dillmann Ph. (2020), Transformations of the Chemical Signature of Slag Inclusions throughout Experimental Refining and First Shaping of Bloomery Iron: New Methodological Developments, “Journal of Archaeological Science: Reports”, 34, Part B, 102653, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102653
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102653

Disser A., Dillman Ph., Leroy S., L’Héritier M., Bauvais S., Fluzin P. (2017), Iron Supply for the Building of Metz Cathedral: New Methodological Development for Provenance Studies, “Archaeometry”, 59, p. 493–510, https://doi.org/10.1111/arcm.12265
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/arcm.12265

Disser A., Dillman Ph., Bourgain C., L’Héritier M., Vega E., Bauvais S., Leroy M. (2014), Iron Reinforcements in Beauvais and Metz Cathedrals: from Bloomery or Finery? The Use of Logistic Regression for Differentiating Smelting Processes, “Journal of Archaeological Science”, 42, p. 315–333, https://doi.org/10.1016/j.jas.2013.10.034
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2013.10.034

Fedrigo A., Strobl M., Williams A.R., Lefmann K., Lindelof P.E., Jørgensen L., Pentz P., Bausenwein D., Schillinger B., Kovyakh A., Grazzi F. (2016), Neutron Imaging Study of ‘Pattern-welded’ Swords from the Viking Age, “Archaeological and Anthropological Sciences”, 10.6, p. 1249–1263, https://doi.org/10.1007/s12520-016-0454-5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s12520-016-0454-5

Gassmann G., Schäfer A. (2018), Doubting Radiocarbon Dating from in-slag Charcoal: Five Thousand Years of Iron Production at Wetzlar-Dalheim?, “Archeologické rozhledy”, 70.3, p. 309–327.
Google Scholar

Głosek M. (1984), Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w. (Central European Swords of the 10th–15th Centuries), Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury Materialnej, Warszawa.
Google Scholar

Głosek M. (1990), Broń biała długa (Long cold steel), [in:] A. Nadolski (ed.), Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350–1450 (Arms and Armour in Medieval Poland 1350–1450), Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury Materialnej, Łódź, p. 111–123.
Google Scholar

Głosek M. (1998), Broń biała (Cold steel), [in:] A. Nowakowski (ed.), Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450–1500 (Arms and Armour in Medieval Poland 1450–1500), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, p. 23–40.
Google Scholar

Głosek M. (2001), Stan i potrzeby badań nad uzbrojeniem wczesnego średniowiecza na terenie Europy Środkowej (State and needs of research on early medieval armament in Central Europe), “Folia Archaeologica”, 23, p. 103–112.
Google Scholar

Głosek M., Nadolski A. (1970), Miecze średniowieczne z ziem polskich (Medieval swords from the Polish lands), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź (Acta Archaeologica Lodziensia, 19).
Google Scholar

Imiołczyk E., Żabiński G., Goryczka T., Aniołek K., Balińska A., Miśta-Jakubowska E. (2020), An Armour from a Finery? – a Late Medieval Couter from Ogrodzieniec Castle in the Kraków-Częstochowa Jura, “Archaeological and Anthropological Sciences”, 12 (61), p. 1–20, https://doi.org/10.1007/s12520-019-00979-1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s12520-019-00979-1

Lehmann U. (2013), Studien zu frühmittelalterlichen Schwertschmiedetechniken mittels 3-D-Röntgen-Computertomografie, “Archäometrie und Denkmalpflege”, p. 38–43.
Google Scholar

Lehmann U., Müsch E. (2010), Spatha oder Sax? CT-Untersuchung eines Schwertes aus Haltern-Flaesheim, “Archäologie in Westfalen-Lippe”, 9, p. 118–121.
Google Scholar

Leroy S., Hendrickson M., Delqué-Kolic E., Vega E., Dillmann Ph. (2015), First Direct Dating for the Construction and Modification of the Baphuon Temple Mountain in Angkor, Cambodia, “PLoS ONE” 10 (11), p. 1–13, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141052
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141052

Leroy S., Hendrickson M., Bauvais S., Vega E., Blanchet T., Disser A., Delque-Kolic E. (2018), The Ties that Bind: Archaeometallurgical Typology of Architectural Crampons as a Method for Reconstructing the Iron Economy of Angkor, Cambodia (Tenth to Thirteenth c.), “Archaeological and Anthropological Sciences”, 10, p. 2137–2157, https://doi.org/10.1007/s12520-017-0524-3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s12520-017-0524-3

Nadolski A. (1968), Szczerbiec (próba analizy bronioznawczej) (Szczerbiec: at attempt at weaponry analysis), [in:] A. Nadolski (ed.), Na granicach archeologii (On the borders of archaeology), Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Łódź–Wrocław (Acta Archaeologica Lodziensia, 17), p. 105–125.
Google Scholar

Nadolski A. (1994a), Rozdział 1. Lądowa technika wojskowa od połowy X do połowy XII wieku (Chapter 1. Land military technology since the mid-10th to the mid-12th c.), [in:] A. Nadolski (ed.), Polska technika wojskowa (Polish Military Technology), Polska Akademia Nauk, Komitet Historii Nauki i Techniki, Warszawa (Z Dziejów Nauki i Techniki, 1), p. 31–107.
Google Scholar

Nadolski A. (1994b), Rozdział 2. Lądowa technika wojskowa od połowy XII wieku do roku 1333 (Chapter 2. Land military technology since the mid-12th c. to 1333), [in:] A. Nadolski (ed.), Polska technika wojskowa (Polish Military Technology), Polska Akademia Nauk, Komitet Historii Nauki i Techniki, Warszawa (Z Dziejów Nauki i Techniki, 1), p. 108–185.
Google Scholar

Williams A.R. (2003), The Knight and the Blast Furnace. A History of the Metallurgy of Armour in the Middle Ages & the Early Modern Period, Brill, Leiden (History of Warfare, 12), https://doi.org/10.1163/9789004476080
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/9789004476080

Williams A.R. (2012), The Sword and the Crucible. A History of the Metallurgy of European Swords up to the 16th Century, Brill, Leiden–Boston (History of Warfare, 77), https://doi.org/10.1163/9789004229334
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/9789004229334

Żabiński G., Biborski M., Miśta-Jakubowska E. (2019), A Late Medieval or Early Modern Light Gun Barrel from the Castle Museum in Malbork – Typology, Technology of Manufacture and Identification of the Smelting Process, “Archaeological and Anthropological Sciences”, 19, p. 2007–2026, https://doi.org/10.1007/s12520-018-0653-3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s12520-018-0653-3

Żabiński G., Rzeszotarska-Nowakiewicz A., Nowakiewicz T., Kontny B., Kucypera P. (2016), A Possible Roman Period Sword from Grzybowo (Grzybowen), Masuria, NE Poland. The Archaeological and Technological Context, “Gladius”, 36, p. 97–139, https://doi.org/10.3989/gladius.2016.0006
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3989/gladius.2016.0006

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Żabiński, G. (2021). Nowe metody, nowe możliwości. Ostatnie osiągnięcia badań technologicznych w archeologii i ich zastosowanie w studiach bronioznawczych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 265–277. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.13

Numer

Dział

Articles