Średniowieczny miecz z Zyndranowej we wschodniej Małopolsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.06

Słowa kluczowe:

Królestwo Polskie, Małopolska, Przełęcz Dukielska, późne średniowiecze, miecz, znalezisko wodne

Abstrakt

W zbiorach Prywatnego Muzeum Zamkowego „Kamieniec” w Odrzykoniu przechowywany jest miecz odkryty przypadkowo w rzeczce Panna, przepływającej przez miejscowość Zyndranowa (woj. podkarpackie). Zachowany niemal w całości zabytek reprezentuje typ XVIa, 1 (1a), I1 (I1b) w klasyfikacji R.E. Oakeshotta. Na mieczu znajdują się trzy znaki: w pobliżu nasady trzpienia wybito puncą znak kowalski w kształcie litery S, umieszczonej we wklęsłym polu, a po obu stronach głowni – naprzeciw siebie – umieszczono dwa różne znaki miecznicze, inkrustowane żółtym metalem. Jeden z nich to znak rozwidlonego krzyża w podwójnym okręgu, z kolei drugi jest trudniejszy do interpretacji. Przypomina gotycką literę A, również zamkniętą w podwójnym okręgu, ale obecność pionowej kreski w domniemanej literze może wskazywać, iż mamy tutaj do czynienia z inną możliwością, np. kombinacją liter AA lub AR. Miecze analogiczne do okazu z Zyndranowej były powszechne na terenie Polski, głównie pomiędzy połową XIV a połową XV stulecia, z możliwością zawężenia tej chronologii do początków XV stulecia.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aleksić M. (2007), Mediaeval Swords form Southeastern Europe. Material from 12th to 15th century, Dedra, Belgrade.
Google Scholar

Alexander D.G. (1985), European Swords in the Collections of Istanbul, part 1, Swords from the Arsenal of Alexandria, „Waffen- und Kostümkunde. Zeitschrift für Gesellschaft für historische Waffen- und Kostümkunde”, 2, s. 81–118.
Google Scholar

Alexander D.G. (1987), European Swords in the Collections of Istanbul, part 2, „Waffenund Kostümkunde. Zeitschrift für Gesellschaft für historische Waffen- und Kostümkunde”, 1, s. 21–48.
Google Scholar

Anteins A. (1966), Im Ostbaltikum gefundene Schwerter mit damaszierten Klingen, „Waffen- und Kostümkunde. Zeitschrift der Gesellschaft für historische Waffen- und Kostümkunde”, 2, s. 111–125.
Google Scholar

Boeheim W. (1890), Handbuch der Waffenkunde, Verlag von E.A. Seemann, Leipzig.
Google Scholar

Bordi Z.L. (2008), Középkori kardok a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben, „Acta Siculica”, s. 241–265.
Google Scholar

Czajkowski J. (1995), Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach etnograficznych, [w:] J. Czajkowski (red.), Łemkowie w historii i kulturze Karpat, wyd. II, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Sanok, s. 27–166.
Google Scholar

Glinianowicz M., Kotowicz P.N. (2009), Dwa nieznane późnośredniowieczne miecze z południowo-wschodniej Polski, [w:] P. Kucypera P. Pudło, G. Żabiński (red.), Arma et Medium Aevum, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 182–197.
Google Scholar

Głosek M. (1973a), Próba analizy znaków na mieczach średniowiecznych ze zbiorów polskich pod kątem ich rodzimego pochodzenia, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 21.2, s. 325–332.
Google Scholar

Głosek M. (1973b), Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Google Scholar

Głosek M. (1984), Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Google Scholar

Głosek M. (1996), Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich, Scientia – Naukowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa–Łódź.
Google Scholar

Głosek M., Kajzer L. (1976), Miecze z napisami grupy DIC w Europie Środkowej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 24.2, s. 217–248.
Google Scholar

Głosek M., Nadolski A. (1970), Miecze średniowieczne z ziem polskich, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź (Acta Archaeologica Lodziensia, 19).
Google Scholar

Hošek J., Košta J., Žákovský P. (2019), Ninth to Mid-sixteenth Century Swords from the Czech Republic in their European Context, part 1, The Finds, The Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Prague; The Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno; National Museum in Prague, Masaryk University in Brno, Prague–Brno.
Google Scholar

Kotowicz P.N., Glinianowicz M. (2011), Późnośredniowieczny miecz z sygnowaną głowicą z okolic Jaślisk w ziemi sanockiej, [w:] O. Ławrynowicz, J. Maik, P.A. Nowakowski(red.), Non Sensistis Gladios, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 201–218.
Google Scholar

Krzyszowski A., Michalak A., Stępnik T. (2014), A Medieval Sword with Remains of a Scabbard Excavated in Buk in Greater Poland, „Acta Militaria Mediaevalia”, 10, s. 173–189.
Google Scholar

Kurtyka J. (1996), Południowy odcinek granicy polsko-ruskiej we wczesnym średniowieczu (przed 1340 r.) w świetle źródeł historycznych, [w:] M. Parczewski, S. Czopek (red.), Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, Mitel, Rzeszów, s. 183–204.
Google Scholar

Kuśnierz J. (2010), Wybrane militaria późnośredniowieczne w zbiorach muzeów i kolekcjach prywatnych południowej Lubelszczyzny, „Acta Militaria Mediaevalia”, 6, s. 211–232.
Google Scholar

Liwoch R. (2006), Miecz ze Stogniowic, „Materiały Archeologiczne”, 36, s. 33–37.
Google Scholar

Liwoch R. (2010), Późnośredniowieczne zabytki z Krakowa Rakowic, „Materiały Archeologiczne”, 38, s. 107–126.
Google Scholar

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J., Zagórska-Telega J. (2007), Wyniki dalszych badań na cmentarzysku kultury przeworskiej w Prusieku stan. 25, pow. Sanok, „Rocznik Przemyski. Seria Archeologiczna”, 43.2, s. 61–69.
Google Scholar

Małowiecki R. (1989), Dwa miecze z Ciechanowa, „Zapiski Ciechanowskie”, 7, s. 130–140.
Google Scholar

Marek L. (2008), Broń biała na Śląsku XIV–XV wiek, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (Wratislavia Antiqua, 10).
Google Scholar

Marek L. (2014), Europejski styl. Militaria z Elbląga i okolic, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (Studia Archeologiczne, 47).
Google Scholar

Marek L. (2017), Średniowieczne uzbrojenie Europy łacińskiej jako Ars Emblematica, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (Wratislavia Antiqua, 22).
Google Scholar

Michalak A. (2007), „A grodzianie […] wyszli naprzeciw z dobytymi mieczami…” Więcej o występowaniu mieczy na Środkowym Nadodrzu w średniowieczu, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, 5, s. 199–224.
Google Scholar

Michalak A. (2015), Broń w wodnej toni. Uwagi o akwatycznych znaleziskach broni późnośredniowiecznej na marginesie odkryć z Lutola Mokrego, [w:] A. Jaszewska, A. Michalak (red.), Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, VII Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Materiały z konferencji w Janowcu, 24–25 maja 2012 r., Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, Zielona Góra (Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, 8), s. 289–314.
Google Scholar

Michalak A. (2019), Arma confinii. Przemiany późnośredniowiecznej broni na rubieżach Śląska, Wielkopolski, Brandenburgii i Łużyc, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, Zielona Góra.
Google Scholar

Oakeshott R.E. (1964), The Sword in The Age of Chivalry, The Boydell Press, London.
Google Scholar

Oakeshott R.E. (1991), Records of the Medieval Swords, The Boydell Press, Woodbridge.
Google Scholar

Oakeshott R.E. (2000), Sword in Hand. A Brief Survey of the Knightly Sword, Arms & Armor Inc.
Google Scholar

Pinter Z.-K. (2007), Spada şi sabia medievală în Transilvania şi Banat (secolele IX–XIV), Ministerul Culturii şi Culterol, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu (Bibliotheca Brukenthal, 7).
Google Scholar

Polakiewicz W. (1994), Miecz średniowieczny z Czorsztyna, „Rocznik Podhalański”, 6, s. 421–441.
Google Scholar

Pudło P., Żabiński G. (2011), Analiza formalna mieczy ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, [w:] A. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło (red.), Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice–Lednica (Biblioteka Studiów Lednickich, 3), s. 19–35.
Google Scholar

Szope M. (1985), Miecze ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, „Tarnoviana”, s. 205–218.
Google Scholar

Zdaniewicz R. (2011), Dwie oktagonalne głowice mieczy z terenu Górnego Śląska, [w:] O. Ławrynowicz, J. Maik, P.A. Nowakowski (red.), Non Sensistis Gladios, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 495–504.
Google Scholar

Żabiński G. (2017), A Late Medieval Sword from River Wisła near Gniew (Mewe) in Pomerelia, „Fasciculi Archaelogiae Historicae”, 30, s. 163–179, https://doi.org/10.23858/FAH30.2017.014
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.23858/FAH30.2017.014

Żabiński G., Stępiński J., Biborski M. (2014), Technology of Sword Blades from the La Tène Period to the Early Modern Age. The Case of what is now Poland, Archaeopress, Oxford, https://doi.org/10.2307/j.ctvqmp14z
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvqmp14z

Žákovský P. (2008), Značené vrcholně a pozdně středověké dlouhé meče ze sbírek Městského muzea v Broumově, „Archaeologia Historica”, 33, s. 471–490.
Google Scholar

Žákovský P. (2011), Zbraně a zbroj z první poloviny 14. století ve střední Evropě, [w:] D. Majer (red.), Král, který létal. Moravsko-slezské pomezi v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostravské museum, Ostrava, s. 841–845.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Glinianowicz, M., & Kotowicz, P. N. (2021). Średniowieczny miecz z Zyndranowej we wschodniej Małopolsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 123–141. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.06

Numer

Dział

Articles