European standards applied by administrative courts in resolving cross-border problems of citizenship and transcription of civil status certificates

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.93.09

Keywords:

transcription of a foreign civil status certificate, child’s welfare, citizenship, right to privacy, non-discrimination, constitutional values, public order clause, basic principles of legal order of the Republic of Poland, constitutional principle of protection of marriage and family

Abstract

The cases concerning transcription of a child’s foreign birth certificate, in which the registered parents are persons of the same sex, as well as confirmation of Polish citizenship by such a child, have been in the field of judicial cognition of Polish administrative courts for just several years. The issue of admissibility registering same-sex couples as parents of a child in Polish registry office has gained the great importance in the context of shaping social and family relations and the role of positive law as their regulator in dynamic society. When deciding such, the courts face the necessity to resolve not solely conflicts of norms (principles and values) within the domestic law, but also conflicts of legal systems. In the process of judicial application of law there is a need for balancing – on the one hand – the principle of the protection of the rights of a child, and – on the other one – other principles basic to the Polish legal order, i.e. the fundamental principles of the socio-political system (especially the principle of protection of marriage as a liaison of a men and a woman as well as the protection of family, motherhood and parenthood that arise from the art. 18 of Polish Constitution) and the general principles governing particular areas of civil, family and procedural law. The child’s welfare is a general constitutional clause that shall be interpreted with the reference to the constitutional axiology and to the entire legal system. The protection the child’s best interests is also the overriding principle of the Polish family law, and governs all of the regulations in the area of relations between parents and children. The important and delicate nature of this matter caused the discrepancies in the jurisprudence due to admissibility of such transcription in the light of the public order clause. The panel of seven judges of the Supreme Administrative Court, in Resolution No. II OPS 1/19, determined that Polish law did not allow the transcription of a foreign birth certificate showing same-sex persons as parents.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borysiak, Witold. 2016. „Komentarz do art. 18”. W Leszek Bosek, Marek Safjan (red.). Konstytucja RP, T. I. Komentarz do art. 1–86. 464–495. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Chmielarz-Grochal, Anna, Kalisz, Anna. 2020. „Realizacja konwencyjnych standardów prawa do sądu przez sądy administracyjne”. Państwo i Prawo 1: 71–94.
Google Scholar

Florjanowicz-Błachut, Przemysław. 2020. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1: 107–118.
Google Scholar

Garlicki, Leszek. 2016. „Komentarz do art. 18”. W Leszek Garlicki, Marek Zubik (red.). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. I. 489–505. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Hauser, Roman, Niewiadomski, Zygmunt, Wróbel, Andrzej. 2012. System prawa administracyjnego. T. 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Leszczyński, Leszek. 2010. „Orzekanie przez sądy administracyjne a wykładnia prawa”. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5–6: 267–279.
Google Scholar

Łętowska, Ewa. 2005a. „Między Scyllą a Charybdą – sędzia polski między Strasburgiem i Luksemburgiem”. Europejski Przegląd Sądowy 1: 3–10.
Google Scholar

Łętowska, Ewa. 2005b. „Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje”. Państwo i Prawo 4: 3–10.
Google Scholar

Mostowik, Piotr. 2018. „Problem obywatelstwa dziecka prawdopodobnie pochodzącego od obywatela polskiego niebędącego mężem surrogate mother. Uwagi aprobujące wyroki NSA z 6 maja 2015 r. (II OSK 2372/13 i II OSK 2419/13)”. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 16: 55–75.
Google Scholar

Mostowik, Piotr. 2019. Problem rejestracji w polskich aktach urodzenia pochodzenia dziecka od „rodziców jednopłciowych” na tle orzecznictwa sądów administracyjnych w 2018 r. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
Google Scholar

Skoczylas, Andrzej. 2004. Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Wiącek, Marcin. 2020. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1: 163–172.
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U., nr 78, poz. 483 ze zm.).
Google Scholar

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284, ze zm.).
Google Scholar

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526, ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359).
Google Scholar

Ustawa z dnia 17 listopada 1974 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1575, ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 1792).
Google Scholar

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463, ze zm.).
Google Scholar

Decyzja ETPC z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie Karassev przeciwko Finlandii, skarga nr 31414/96, HUDOC.
Google Scholar

Opinia doradcza ETPC (wielka izba) z dnia 10 kwietnia 2019 r., wniosek nr P16–2018–001, HUDOC.
Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 24 czerwca 2010 r., Schalk i Kopf przeciwko Austrii, skarga nr 30141/04, HUDOC.
Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 11 października 2011 r. w sprawie Genovese przeciwko Malcie, skarga nr 53124/09, HUDOC.
Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Kurić i inni przeciwko Słowenii, skarga nr 26828/06, HUDOC.
Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Labasse przeciwko Francji, skarga nr 65941/11, HUDOC.
Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Mennesson przeciwko Francji, skarga nr 65192/11, HUDOC.
Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom, skargi nr 18766/11 i 36030/11, HUDOC.
Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie Paradiso i Campanelli przeciwko Włochom, skarga nr 25358/12, HUDOC.
Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Orlandi i in. przeciwko Włochom, skargi nr 26431/12, 26742/12, 44057/12 i 60088/12, HUDOC.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 2 października 2003 r. w sprawie C-148/02 Garcia Avello, ECLI:EU:C:2003:539.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie C-267/06 Maruko, ECLI:EU:C:2008:179.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 14 października 2008 r. w sprawie C-353/06 Grunkin i Paul, ECLI:EU:C:2008:559.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie C-391/09 Runevič-Vardyn i Wardyn, ECLI:EU:C:2011:291.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie C-438/14 Bogendorff von Wolffersdorff, ECLI:EU:C:2016:401.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie C-193/16 E przeciwko Subdelegación del Gobierno en Álava, ECLI:EU:C:2017:542.
Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie C-673/16 Coman, ECLI:EU:C:2018:385.
Google Scholar

Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 20 listopada 2012 r., III CZP 58/12, OSNC 2013, nr 5, poz. 55.
Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 8 maja 2015 r., III CSK 296/14, LEX nr 1712817.
Google Scholar

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 13 października 2003 r., OPS 5/03.
Google Scholar

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 2 grudnia 2019 r., II OPS 1/19.
Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2014 r., II OSK 1298/13.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.57

Wyrok NSA z dnia 6 maja 2015 r., II OSK 2372/12.
Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2018 r., II OSK 1808/16.
Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2018 r., II OSK 2129/16.
Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 10 października 2018 r., II OSK 2552/16.
Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 30 października 2018 r., II OSK 1868/16.
Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 11 lutego 2020 r., II OSK 1330/17.
Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 17 kwietnia 2019 r., II OSK 1330/17.
Google Scholar

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6 kwietnia 2016 r., II SA/Gl 1157/15.
Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r., IV SA/Wa 182/16.
Google Scholar

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 maja 2016 r., III SA/Kr 1400/15.
Google Scholar

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2018 r., II SA/Po 1169/17.
Google Scholar

Published

2020-12-30

How to Cite

Chmielarz-Grochal, A. (2020). European standards applied by administrative courts in resolving cross-border problems of citizenship and transcription of civil status certificates. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 93, 137–154. https://doi.org/10.18778/0208-6069.93.09

Issue

Section

Articles