Independence of the court and independence of the judge appointed with the participation of the National Council of the Judiciary in the form established by the amendment of 8th December 2017 – review of case law

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.93.05

Keywords:

Constitution, judicial power, judge, Constitutional Tribunal, court, Euroropean Tribunal of Human Rights, Court of Justice of the European Union

Abstract

The separateness and independence of the judiciary as well as the independence of judges are necessary features that distinguish the power of judgment. Unfortunately, in recent years in Poland, the legislative and executive authorities have been trying to prevent the judiciary from controlling decisions of other organs in terms of their compliance with the constitution, and thus the proper, independent administration of justice. This is done through the adoption of unconstitutional laws that inhibit the courts and through the judgments of the Constitutional Tribunal, to the composition and functioning of which are raised many fundamental objections, confirming the unconstitutional line of the legislator. One of the most important issues on which the dispute between the political authority and the judiciary focuses are appointments of judges. The constitutionality of the appointment and performing the function by judges selected in the procedure with the participation of the National Council of the Judiciary, selected in accordance with the unconstitutional amendment to the Act on the National Council of the Judiciary of 8 December 2017, began to be questioned. This issue was the subject of numerous judgements: of common courts, of the Supreme Court, and the Constitutional Tribunal. In this study, the author tries to present the conclusions drawn from the decisions of the above-mentioned bodies and assess them from the point of view of the standards formulated in the case law of the Court of Justice of the EU and the European Court of Human Rights.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chmaj, Marek. 2002. Ekspertyza prawna w przedmiocie oceny zgodności z Konstytucją przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=2002 [dostęp: 2.11.2020].
Google Scholar

Dąbrowski, Marcin, Szymanek, Jarosław, Wiszowaty, Marcin Michał, Zaleśny, Jacek. 2020. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Miscellanea. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Google Scholar

Matczak, Marcin. 2017. Opinia prawna w sprawie konstytucyjności prezydenckiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk sejmowy nr 2002).
Google Scholar

Patyra, Sławomir. 2017, Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=2002 [dostęp: 2.11.2020].
Google Scholar

Rakowska-Trela, Anna. 2017, Opinia w przedmiocie oceny zgodności z Konstytucją RP przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=2002 [dostęp: 2.11.2020].
Google Scholar

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2018, poz. 3.
Google Scholar

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., Dz. U. 1993, nr 61, poz. 284.
Google Scholar

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2016 C 202.
Google Scholar

Wyrok ETPCz z 23 czerwca 2016 r., Baka przeciwko Węgrom [WI], skarga nr 20216/12.
Google Scholar

Wyrok ETPCz z 8 listopada 2018 r., Ramos Nunes de Carvalho E SÁ przeciwko Portugalii [WI], skargi nr 55391/98, 57728/98 i 74041/13, § 144.
Google Scholar

Wyrok ETPCz z 12 marca 2019 w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii, skarga nr 26374/18.
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2020 r. w sprawie U 2/20, https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11040-uchwala-skladu-polaczonych-izb-cywilnej-karnej-oraz-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych-sadu-najwyzszego-z-dnia-23-stycznia-2020-r-sygn-akt-bsa-i-4110–120 [dostęp: 2.11.2020].
Google Scholar

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (Wielkiej Izby, dalej: TSUE) z 19 listopada 2019 r., wydany w przedmiocie pytań prejudycjalnych polskiego Sądu Najwyższego, sygn. akt C-585/18, C-624/18 i C-625/18, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220770&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2643386#Footnote* [dostęp: 2.11.2020].
Google Scholar

Published

2020-12-30

How to Cite

Rakowska-Trela, A. (2020). Independence of the court and independence of the judge appointed with the participation of the National Council of the Judiciary in the form established by the amendment of 8th December 2017 – review of case law. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 93, 75–87. https://doi.org/10.18778/0208-6069.93.05

Issue

Section

Articles